INFORMACJE

 

Spotkanie organizacyjne dla Studentów I roku studiów odbędzie się 7 października 2017 r. o godz. 8.00 w sali CTW 219 (sala w Centrum Transferu Wiedzy)

 

  1. Na spotkaniu organizacyjnym Studenci zostaną przydzieleni do grup ćwiczeniowych, otrzymają do podpisu umowy o warunkach odpłatności za studia oraz druki płatności za legitymację studencką i indeks.

2. Wysokość czesnego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 2300 zł. za semestr. W wyjątkowych sytuacjach Dziekan , na wniosek Studenta , może wyrazić zgodę na uiszczenie opłaty za czesne w ratach (maksymalnie 4 raty). Wnioski w tej sprawie, skierowane do Prodziekana d/s studenckich, dr hab. Arkadiusza Stasiaka , należy złożyć na spotkaniu organizacyjnym (Wzór wniosku dostępny w zakładce Filologia angielska - studia niestacjonarne I stopnia - pliki do pobrania

3.Każdy student jest zobowiązany do założenia konta w serwisie e-KUL. Konto jest niezbędne do zakodowania zajęć na każdy semestr oraz do wydruku druków płatności za czesne.

Wszystkie informacje na temat zakładania konta znajdziecie Państwo tutaj:

https://e.kul.pl/qlreg.html

4. Opłata za specjalizację nauczycielską wynosi 650 zł. za każdy semestr .

5. Student uiszcza opłatę na podstawie indywidualnego druku wpłaty przygotowanego przez dziekanat przelewem na wskazany rachunek. Termin płatności I raty (lub całości czesnego) – 25. X. b.r. Termin płatności ostatniej raty – 9. II. 2017 r.

6. Każdy Student może samodzielnie wydrukować w serwisie e-KUL druk polecenia zapłaty dla wszystkich zobowiązań finansowych wprowadzonych przez Dziekanat lub obsługę Domu Studenckiego.
Szczegółową instrukcję znajdziecie Państwo tutaj:

http://e.kul.pl/aktual.html?op=1&zid=20422&start=0&stop=3&li=2&pzid=20629

7. W przypadku konieczności wystawienia przez dziekanat faktury vat za wniesioną opłatę za czesne ( np. w przypadku dofinansowania z PEFRON- u) Student zobowiązany jest do złożenia stosownego wniosku w dziekanacie ze wskazaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury. (Wzór wniosku dostępny w zakładce Filologia angielska - studia niestacjonarne I stopnia - pliki do pobrania

8. UWAGA !!! JEŻELI SKREŚLENIE STUDENTA z listy studentów następuje z powodu rezygnacji ze studiów dniem rozwiązania umowy jest dzień doręczenia Dziekanowi pisemnego zawiadomienia o rezygnacji. Opłata jest pobierana proporcjonalnie do liczby odbytych zajęć . Kwota nadpłaty podlega zwrotowi !!!

(A. Radawska, Dziekanat WNH)

 

Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2017, godz. 09:07 - Joanna Wiatr