INFORMACJE

 

1.Wysokość czesnego w roku akademickim 2016/2017 wynosi 2300 zł. za semestr. W wyjątkowych sytuacjach Dziekan , na wniosek studenta , może wyrazić zgodę na uiszczenie opłaty za czesne w ratach (maksymalnie 4 raty). Wnioski w tej sprawie, skierowane do Prodziekana d/s studenckich, prof. dr hab. Wojciecha Kaczmarka, należy złożyć na spotkaniu organizacyjnym (Wzór wniosku dostępny w zakładce Filologia angielska - studia niestacjonarne I stopnia - pliki do pobrania

 

2. Każdy student jest zobowiązany do założenia konta w serwisie e-KUL. Konto jest niezbędne do zakodowania zajęć na kazdy semestr oraz do wydruku druków płatności za czesne.

Wszystkie informacje na temat zakładania konta znajdziecie Państwo tutaj:

https://e.kul.pl/qlreg.html

 

3. Opłata za specjalizację nauczycielską wynosi 650 zł. za każdy semestr .

 

4. Student uiszcza opłatę na podstawie indywidualnego druku wpłaty przygotowanego przez dziekanat przelewem na wskazany rachunek. Termin płatności I raty (lub całości czesnego) – 25. X. b.r. Termin płatności ostatniej raty – 9. II. 2017 r.

 

5. Każdy student może samodzielnie wydrukować w serwisie e-KUL druk polecenia zapłaty dla wszystkich zobowiązań finansowych wprowadzonych przez Dziekanat lub obsługę Domu Studenckiego.
Szczegółową instrukcję znajdziecie Państwo tutaj:

http://e.kul.pl/aktual.html?op=1&zid=20422&start=0&stop=3&li=2&pzid=20629

 

6. W przypadku konieczności wystawienia przez dziekanat faktury vat za wniesioną opłatę za czesne ( np. w przypadku dofinansowania z PEFRON- u) student zobowiązany jest do złożenia stosownego wniosku w dziekanacie ze wskazaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury. (Wzór wniosku dostępny w zakładce Filologia angielska - studia niestacjonarne I stopnia - pliki do pobrania

 

7. UWAGA !!! JEŻELI SKREŚLENIE STUDENTA z listy studentów następuje z powodu rezygnacji ze studiów dniem rozwiązania umowy jest dzień doręczenia Dziekanowi pisemnego zawiadomienia o rezygnacji. Opłata jest pobierana proporcjonalnie do liczby odbytych zajęć. Kwota nadpłaty podlega zwrotowi !!!

(A. Radawska, Dziekanat WNH)

 

 

Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, godz. 09:57 - Joanna Wiatr