STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
Opis kierunku:
 
Języki klasyczne to przepustka w krąg dziedzictwa kultury antycznej. Studenci filologii klasycznej poznają dwa języki klasyczne - łacinę i grekę, co umożliwia im samodzielną lekturę oryginalnych tekstów greckich i łacińskich oraz zdobywanie podstawowej wiedzy w zakresie literatury, historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Swoje zainteresowania studenci rozwijają w ramach działającego przy kierunku Koła Naukowego Klasyków. Ponadto mają możliwość uczestniczenia w comiesięcznych spotkaniach Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego.
 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

 

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zaliczyli język łaciński i kulturę antyczną, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) język polski,

b) język obcy nowożytny,

c) historia.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 09:13 - Magdalena Kargol