STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
Opis kierunku:
 
Studiując filologię polską w KUL, nauczysz się rozumieć, w jaki sposób człowiek wypowiada siebie poprzez tekst, a także sam posiądziesz umiejętność skutecznego i poprawnego posługiwania się słowem. Poznasz historię literatury polskiej i języka. Dowiesz się, czym w ogóle jest literatura i w jaki sposób możesz rozpoznać w niej samego siebie. Podejmiesz fascynującą wyprawę w świat poezji, teatru, kultury dawnej i współczesnej. Nauczysz się aktywnie uczestniczyć w życiu literackim i kulturalnym, współtworzyć je i współpracować z innymi. Rozwiniesz własną kreatywność. Wreszcie – doświadczysz satysfakcji, jaką dają bardzo zindywidualizowane, elitarne studia.
 
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego);

b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Egzamin ustny: polega na sprawdzeniu znajomości programu przedmiotu język polski w szkole średniej oraz orientacji we współczesnym życiu literackim i kulturalnym.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 09:08 - Magdalena Kargol