Filologia romańska – studia I stopnia (licencjackie)

 

   Studia na kierunku filologia romańska I stopnia zapewniają intensywną naukę dwóch języków romańskich (język francuski i język hiszpański lub włoski) wraz z gruntownym przygotowaniem językowym z zakresu gramatyki, wypowiedzi pisemnej i ustnej, leksyki związanej z różnymi obszarami życia codziennego i kultury oraz strategii tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. Umożliwiają podjęcie pracy we wszelkich zawodach, w których istotne są kompetencje językowe i filologiczne, w szczególności znajomość języków obcych (dziennikarz, krytyk, asystent biurowy/ sekretarz, urzędnik, mediator/ animator kulturowy, tłumacz itp.). Zajęcia są prowadzone przez kompetentną, wysoko wykwalifikowaną kadrę, w tym przez native speakerów. Na starszych latach studenci mogą korzystać z bogatej oferty wymiany międzynarodowej (Erasmus +), która pozwala na zaliczenie części studiów na zagranicznej uczelni, a co za tym idzie na dodatkowe podniesienie kompetencji językowych oraz nawiązanie zagranicznych kontaktów i przyjaźni.


    Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie filologii romańskiej, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia romańska) i/lub kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.


    Kompetencje zdobywane w trakcie studiów obejmują zarówno umiejętności językowe (ogólne i specjalistyczne), jak i szeroką wiedzę związaną z literaturą, kulturą i cywilizacją krajów romańskich (francusko-, hiszpańsko- i włoskojęzycznych). W toku studiów kształcone są także ogólne umiejętności przydatne na rynku pracy, takie jak efektywna praca w zespole, samodzielne planowanie zadań, kreatywność, umiejętność abstrahowania, wyciągania wniosków, elastyczne podejście do rozwiązywania problemów.


    Zdobyte wykształcenie w zakresie dwóch języków obcych romańskich (kompetencje rozwinięte do poziomu co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) zapewnia Absolwentowi studiów I stopnia umiejętność swobodnego komunikowania się w mowie i w piśmie w codziennych sytuacjach z przedstawicielem kultury francuskiej i hiszpańskiej/włoskiej, redagowania poprawnej językowo korespondencji w języku obcym, pisania zrozumiałych i poprawnych językowo tekstów (ogłoszeń, raportów, streszczeń, sprawozdań, syntez, artykułów prasowych, listów motywacyjnych itp.), prawidłowego dokonywania operacji na tekście (czytanie ze zrozumieniem, streszczanie, skracanie, porównanie, opis) w języku polskim i francuskim oraz hiszpańskim/włoskim. Absolwent zdobywa również podstawowe umiejętności z zakresu tłumaczenia tekstów z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy, uzyskuje również wykształcenie kierunkowe związane z wybranym w ramach seminarium licencjackiego kierunkiem badań naukowych, co przygotowuje go do kontynuacji studiów na II stopniu (magisterium).

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2017, godz. 20:52 - Edyta Kociubińska