Filologia romańska studia II stopnia (magisterskie)

 

Kształcenie ogólne i kompetencje w zakresie języka francuskiego

Absolwent studiów stacjonarnych II stopnia posiada ogólną i specjalistyczną wiedzę o języku francuskim jako systemie językowym, wykazuje kompetencje językowe na poziomie biegłości C2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Posiada interdyscyplinarne i kulturowe kompetencje, które umie wykorzystać w pracy zawodowej. Umiejętności nabyte podczas studiów umożliwiają Absolwentowi pracę w sektorze edukacyjnym (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających od pracownika biegłej znajomości języka francuskiego oraz problematyki socjokulturowej frankofońskiej sfery językowej. Absolwent studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku filologia romańska jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

 

Kształcenie w zakresie praktycznej nauki drugiego języka romańskiego (język włoski /język hiszpański)

Absolwent studiów magisterskich w zakresie drugiego języka wykazuje zbliżoną do rodzimej znajomość języka na poziomie biegłości C2 (ESOKJ). Absolwent ma wykształcone wszystkie sprawności językowe: pisanie, czytanie, mówienie, rozumienie w zakresie drugiego języka romańskiego (włoskiego lub hiszpańskiego). Posiada on również umiejętności i kompetencje pozwalające na poprawne posługiwanie się językiem w zakresie podstawowych rodzajów komunikacji językowej i komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych. Poprawnie redaguje teksty oraz umiejętnie wyraża swoje opinie i sądy.

 

Kształcenie zawodowe

Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) student posiada uprawnienia do pracy w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jako nauczyciel języka francuskiego. Ukończenie dodatkowej specjalizacji dydaktycznej z zakresu drugiego języka romańskiego (hiszpański/włoski) uprawnia Absolwenta do pracy jako nauczyciela języka hiszpańskiego lub włoskiego. Po zrealizowaniu ścieżki dydaktycznej Język francuski ekonomii i finansów Absolwent posiada przygotowanie w zakresie kultury pracy w przedsiębiorstwie i może podjąć pracę wymagającą znajomości specjalistycznego języka francuskiego komunikacji zawodowej. Realizując ścieżkę zawodową Język hiszpański – komunikacja zawodowa lub Język włoski – traduktologia (ekonomia, prawo, finanse), Absolwent zdobywa umiejętności praktyczne (praktyki zawodowe) oraz wiedzę na poziomie praktycznej i metajęzykowej znajomości drugiego języka romańskiego (hiszpańskiego/włoskiego) umożliwiające mu podjęcie pracy w sektorze gospodarczym wymagającym praktycznej znajomości jednego lub dwóch języków romańskich.

Studia zapewniają również pogłębienie kompetencji tłumaczeniowych (ogólnych i specjalistycznych) w zakresie strategii i praktyki tłumaczenia z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy. Studenci mogą korzystać z bogatej oferty międzynarodowej wymiany międzyuczelnianej, a także przygotować się do egzaminów z zakresu języków specjalistycznych skutkujących uzyskaniem certyfikatów Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Izby Handlowej w Madrycie czy Uniwersytetu w Perugii (Centro Valutazione Certificatione Linguistiche).

 

Według danych z ZUS analizowanych przez Biuro Karier KUL, 90% Absolwentów filologii romańskiej KUL znajduje zatrudnienie w ciągu roku po zakończeniu studiów.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2017, godz. 20:54 - Edyta Kociubińska