STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
Opis kierunku:
 
Bogata oferta edukacyjna w zakresie kultury, języka, historii oraz literatury Rosji, Ukrainy i Białorusi, wysoki poziom kształcenia pod okiem doświadczonej, życzliwej kadry naukowej oraz native speakerów.
Intensywna nauka języka rosyjskiego i ukraińskiego, z możliwością doskonalenia swoich umiejętności językowych w ramach wyjazdów zagranicznych;
 
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego).

Jeżeli kandydat zaliczył dwa języki obce nowożytne, punktowany jest ten, z którego uzyskał lepszy wynik.

O przyjęcie mogą ubiegać się także kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego. 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego).

O przyjęcie mogą ubiegać się także kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego.

 

 

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 12:48 - Magdalena Kargol