STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
Opis kierunku:
 
Bogata oferta edukacyjna w zakresie kultury, języka, historii oraz literatury Rosji, Ukrainy i Białorusi, wysoki poziom kształcenia pod okiem doświadczonej, życzliwej kadry naukowej oraz native speakerów.
Intensywna nauka języka rosyjskiego i ukraińskiego, z możliwością doskonalenia swoich umiejętności językowych w ramach wyjazdów zagranicznych;
 
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego).

Jeżeli kandydat zaliczył dwa języki obce nowożytne, punktowany jest ten, z którego uzyskał lepszy wynik.

O przyjęcie mogą się ubiegać maturzyści ze znajomością języka rosyjskiego lub bez znajomości języka rosyjskiego.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego).

O przyjęcie mogą się ubiegać maturzyści ze znajomością języka rosyjskiego lub bez znajomości języka rosyjskiego.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016, godz. 11:28 - Magdalena Malec