Kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie

Studia doktoranckie z filozofii odbywają się
w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

  • Warunki ubiegania się o przyjęcie:
    • ocena na dyplomie magisterskim nie może być niższa niż 4,0
    • średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia nie może być niższa niż 4,0 (średnia ocen absolwentów spoza Wydziału Filozofii na podstawie zaświadczenia ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata).
  • W przypadku gdy liczba kandydatów przewyższy planowaną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje wyższa średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia.
  • Osoby, które ukończyły studia magisterskie z innego kierunku niż filozofia, po przyjęciu na studia doktoranckie mają obowiązek złożenia egzaminów z podstawowych dyscyplin filozoficznych do czasu wszczęcia przewodu doktorskiego, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2015, godz. 09:36 - Magdalena Kargol