ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Their curricula are carried out in three groups: university subjects (The Bible – its essence and role in culture, Catholic Social Doctrine, and modern languages), subjects common for the whole faculty (among others, metaphysics, philosophical anthropology, general methodology of the sciences, general and particular ethics, history of ancient and medieval philosophy, history of modern and contemporary philosophy), and optional subjects within particular specialisations. The breadth and wealth of the didactic programme and research conducted by the staff of the Philosophy Faculty provide an opportunity for its students to specialise in very many areas. Specialisation is possible at the Department of Theoretical Philosophy within the following thematic blocks: logic and computer science, history, metaphysics and anthropology, social and political philosophy. At the Department of the Philosophy of Nature and Natural Sciences there are two chairs: philosophy of inanimate nature and philosophy of animate nature. Moreover, the two departments offer lectures in foreign languages.
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Filozofii w Lublinie

 

 

Studia bezpłatne dla obywateli Polski, Unii Europejskiej i posiadających Kartę Polaka

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);

c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

W przypadku studiów w języku angielskim od kandydatów przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

 MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 08:53 - Magdalena Kargol