ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Opis kierunku:
 
Studia filozoficzne dają to, co najcenniejsze - rozumienie świata i siebie. Kształcą umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia. Uczą kreatywności i elastyczności myślowej. Rozwijają umiejętności radzenia sobie z nowymi, niespotykanymi wcześniej wyzwaniami. Studenci filozofii, wbrew obiegowym opiniom, bez trudu znajdują pracę i często zajmują kierownicze stanowiska, gdyż szybko się uczą i potrafią w sposób niestandardowy i całościowy patrzeć na napotkane problemy. Kierunek ma charakter elitarny. Studia skierowane są do osób ciekawych świata, chcących świadomie i szeroko ukształtować swoje horyzonty myślowe. Są świetną opcją dla osób studiujących lub zamierzających podjąć drugi kierunek studiów. Filozofia pozwala bowiem znaleźć głębsze podstawy i lepsze rozumienie wiedzy pozyskanej w ramach danej dziedziny.
 
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Filozofii w Lublinie

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);

c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

 

 

 STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA


Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016, godz. 11:44 - Magdalena Malec