Fundacja jest apolityczną organizacją pozarządową o charakterze non for profit.

Misją FFI jest:

  1. propagowanie idei kształcenia ustawicznego;
  2. stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębiorczych i patriotycznych;
  3. propagowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa;
  4. wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę;
  5. stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa;
  6. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.

Działania te realizuje w szczególności poprzez organizację poradnictwa, szkoleń, warsztatów oraz akcji promocyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym.

Więcej informacji na stronie http://www.ffi.org.pl/

 

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2015, godz. 17:42 - Justyna Tarkowska