Informacje dotyczące realizowanego Projektu:

 

Celem głównym realizowanego Projektu jest: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego oraz tworzenie warunków dla rozwoju regionalnych procesów społeczno-gospodarczych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez aktywowanie Miasta Stalowa Wola do udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby Uczelni wynikające z chęci dostosowania jej oferty edukacyjnej do potrzeb młodych osób podejmujących decyzje o wyborze kariery zawodowej oraz służy poprawie jakości i efektywności kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Inwestycje w postaci nowych obiektów i wyposażenie nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych mają umożliwić rozwój naukowy, a tym samym zatrzymać najlepszych specjalistów w regionie i kraju. Liczne inwestycje w sferę edukacyjną i naukowo-badawczą na potrzeby edukacji mają doprowadzić do powstania wewnętrznego rynku badań, na który składać się będą swobodny przepływ wiedzy, naukowców i technologii. Powinno to doprowadzić do większego zacieśnienia współpracy, stymulowania współzawodnictwa oraz osiągnięcia lepszej alokacji dostępnych zasobów.

Realizacja celów Projektu w zaplanowanym zakresie wpisuje się w potrzeby społeczno-gospodarcze regionu. Realizacja celów Projektu oraz osiągnięte rezultaty pozytywnie przyczynią się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, co z kolei przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności regionu.

 

Dzięki realizacji Projektu liczne korzyści odniosą:

 • władze i pracownicy poszczególnych uczelni-pracownicy naukowi, pracownicy dydaktyczni, asystenci i personel pomocniczy, pracownicy administracyjni i pozostali;

 • studenci: studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studenci niepełnosprawni;

 • kandydaci na studia – młodzież kończąca szkoły średnie, osoby podnoszące kwalifikacje zawodowe;

 • inne ośrodki naukowe i przedstawiciele nauki - ośrodki regionalne, krajowe i międzynarodowe, przedstawiciele nauki i uczestniczący w konferencjach, sympozjach, programach naukowo-badawczych

 • władze Stalowej Woli i województwa podkarpackiego;

 • podmioty gospodarcze i inne organizacje- instytucje naukowo-badawcze korzystające z wyników badań, przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy korzystający z wyników badań, zatrudniający wysoko wykwalifikowanych pracowników;

 • ogół mieszkańców miasta, regionu, województwa;

Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby każdej z grup, z których to:

 • rozszerzenie oferty kierunków studiów i podniesienie jakości kształcenia;

 • dostosowanie programów kształcenia i wprowadzenie nowych form kształcenia z uwzględnieniem preferencji studentów, wymogów rynku pracy oraz potrzeb gospodarki;

 • realizacja programów nauczania we współpracy z władzami miasta i regionu oraz podmiotami gospodarczymi, w tym tworzenie zespołów współpracy poprzez propozycje konkretnych rozwiązań, reagujących na zmiany społeczno-gospodarcze w mieście i regionie;

 • prowadzenie badań naukowych i prac wdrożeniowych w dziedzinach spójnych z priorytetami gospodarczymi regionu;

 • pogłębienie dotychczasowej współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie oraz nawiązanie nowych kontaktów z podmiotami zainteresowanymi tematyką określoną między innymi przez kierunki: informatyka, mechanika i budowa maszyn, budownictwo, architektura, mechatronika oraz inżynieria biomedyczna;

 • zapewnienie dostatecznej ilości miejsc dla kandydatów na studia, w tym dla osób niepełnosprawnych;

 • wzrost prestiżu, renomy i znaczenia Stalowej Woli w kraju i na świecie;

 • zmniejszenie stopnia zjawiska migracji i negatywnych zjawisk demograficznych mieszkańców regionu;

 • spadek liczby osób bezrobotnych, wzrost liczby osób zatrudnionych i samozatrudniających się;

 • zmniejszenie wydatków budżetu miasta i województwa przeznaczonych na pomoc społeczną

 • rozwój sektora przemysłu i budownictwa w regionie;

 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta i regionu;

   

(Magdalena Cichoń, Zespół Projektowy ds. Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Stalowa Wola)
Autor: Krzysztof Soja
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2011, godz. 11:22 - Krzysztof Soja