Moje pytanie odbiega od przedstawionych dziedzin, gdyż nie pytam o odmiane nazwiska a jego pochodzenie, nazwisko jest nietypowe Gałganow.

 

Nazwisko Gałganow składa się z podstawy Gałgan i przyrostka -ow. Nazwisko w formie podstawowej, czyli Gałgan, odnotowano po raz pierwszy w 1628 roku, jak podaje Kazimierz Rymut (Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny). Od tej formy prymarnej pochodzi właśnie Gałganow i inne nazwiska, takie jak: Gałgana, Gałganowicz, Gałganowski, Gałganów, Gałgański itp.

Nazwisko Gałgan zaś pochodzi od wyrazu pospolitego gałgan, który oznacza 'szmatę', 'łotra', a także w staropolszczyźnie 'gatunek rośliny'.

Wracając do nazwiska Gałganow, należy stwierdzić, że zostało ono utworzone za pomocą przyrostka -ow/-ów, który w języku staropolskim tworzył przymiotniki dzierżawcze (odpowiadające na pytanie czyj?) od rzeczowników będących często nazwami własnymi, np. Psałterz Dawidów. Formant -ow jest wprawdzie charakterystyczny dla nazwisk rosyjskich, jednak również w języku polskim istnieją nazwiska na -ow. Co ciekawe, mimo że oczekiwalibyśmy tutaj regularnego -ów, to typ z formantem -ow przeważa w polszczyźnie. K. Rymut wiąże to z szybkim urzeczownikowieniem tych form (przymiotniki stały się rzeczownikami). Formant -ow/-ów tworzył nazwiska odojcowskie, tj. Gałganow to 'syn Gałgana', potem już tylko 'potomek Gałgana'.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2010, godz. 10:23 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn