Nowy kierunek studiów

 

 

 

   Zgodnie z prognozą demograficzną dla Polski na lata 2008-2035 (GUS 2009) liczba Polaków zmniejszy się o dwa miliony (z 38.107.000 do 35.993.000). W tym samym czasie gwałtownie wzrośnie (z 5.137.000 do 8.358.000) liczba osób starszych powyżej 65 roku życia. Oznacza to, że w przeciągu niecałych trzydziestu lat, czyli jednego pokolenia Polaków, odsetek osób starszych w populacji wzrośnie z 13,9% do 23,2%.

 

   Prezentowany stan rzeczy wskazuje na konieczność przygotowywania pracowników z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych świadczących pomoc tej stale powiększającej się grupie społecznej.

 

   Ponadto, wzrastająca profesjonalizacja zawodów wsparcia społecznego, jak również zawodów medycznych, sprawia, iż wzrasta też potrzeba odpowiedniego przygotowania wykwalifikowanych pracowników do kontaktowania się z osobami starszymi w celu zrozumienia ich potrzeb, a także właściwego ich zaspokajania z zachowaniem poszanowania godności oraz zasad życia społecznego. 

 

 

 

4 MODUŁY STUDIÓW:

- Organizator opieki nad osobami starszymi

- Praca indywidualna z osobami starszymi

- Wsparcie rodziny osoby starszej

- Animator aktywności społeczno-kulturalnej

 

 

 

CEL STUDIÓW, KOMPETENCJE:

   Celem studiów jest wykształcenie kadry wyposażonej w wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia i opieki: społecznej, psychologicznej i terapeutycznej, przygotowanej do pracy z osobami starszymi w ramach opieki domowej i instytucjonalnej – czasowej i stałej.

 

   Absolwenci kierunku Gerontologia Społeczna będą przygotowani do pracy na rzecz wspierania  aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i duchowej osób starszych. Będą także wyposażeni w umiejętności projektowania programu rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego dla osób starszych.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 

MIEJSCA PRACY:

Absolwent studiów Gerontologia Społeczna będzie mógł pracować jako:

  • opiekun w domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości, dziennych domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi, ośrodkach opieki domowej;
  • indywidualny opiekun osoby starszej;
  • pracownik pomocy społecznej i polityki społecznej (instytucje polityki społecznej i ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, centra interwencji kryzysowej, zespoły do spraw seniorów i organizacji wspierających ludzi starszych);
  • asystent rodziny;
  • pracownik instytucji zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów (terapii zajęciowej, turystyki i rozwijania aktywności fizycznej i rekreacji osób starszych, w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, centrach informacji dla seniorów, stowarzyszeniach, biurach podróży i innych organizacjach rekreacyjnych i turystycznych, ukierunkowanych ba osoby starsze);
  • pracownik i założyciel organizacji pozarządowych na rzecz osób starszych;
  • animator w klubach seniora i domach kultury;
  • organizator wolontariatu na rzecz seniorów;
  • lider społeczny, menadżer wieku, działający na poziomie lokalnym na rzecz interesów i praw osób starszych;
  • menadżer projektów na rzecz osób starszych, realizowanych przez instytucje publiczne i społeczne. 

 

                  

 

>>  REKRUTACJA  << 

 

Kontakt:

Instytut Socjologii, tel. 81 445-33-55

e-mail: instytut.socjologii@kul.pl

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2015, godz. 13:44 - Tomasz Peciakowski