Wielkie projekty zaczynają się od zaplanowanej przestrzeni!

 

 

 

Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dostarczają wieloaspektowej, lecz zintegrowanej wiedzy na temat przyrodniczych, ekonomicznych, prawnych oraz społecznych uwarunkowań gospodarowania w przestrzeni i gospodarowania przestrzenią. Są to studia inżynierskie, co poszerza dodatkowo kwalifikacje absolwenta o specjalistyczne, techniczne umiejętności przydatne przy tworzeniu założeń, planów, projektów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury przemysłowej, czy rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

 

Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL kształcą specjalistów w takich obszarach jak np.:

 • kształtowanie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego;
 • planowanie przestrzenne i polityka przestrzenna;
 • gospodarka gruntami;
 • sektor usług publicznych;
 • społeczno-gospodarczy i przestrzenny rozwoju miast i regionów;
 • podwyższanie konkurencyjności miast i regionów;
 • ochrona środowiska i ekorozwój;
 • zarządzanie miastami, gminami i województwami.Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci uzyskujący tytuł inżyniera na kierunku Gospodarka Przestrzenna posiadają potrójny rodzaj wiedzy. Interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej i organizacji rozwoju gospodarczego, specjalistyczną wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych oraz wiedzę o charakterze technicznym z zakresu projektowania, grafiki inżynierskiej, modelowania i animacji 3D.

Zdobyta wiedza i umiejętności na studiach inżynierskich upoważnia absolwenta do szerokiego, wieloaspektowego uczestnictwa w procesie planowania przestrzennego, realizacji projektów rozwoju miast i gmin, czy lokalizacji nowych inwestycji.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL może brać udział w takich przedsięwzięciach jak:

 

 • projektowanie zagospodarowania przestrzennego miast, gmin, regionów;
 • programowanie rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów miast i wsi;
 • planowanie rozwoju systemów infrastruktury przemysłowej;
 • gospodarka nieruchomościami i gruntami;
 • procesy inwestycyjne.

 

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna jest kompetentny w takich kwestiach jak:

 

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy; opracowywanie wytycznych i warunków technicznych niezbędnych do przeprowadzenia przetargów na realizacje konkretnych projektów inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym miasta czy gminy;
 • ocena jakości studiów i planów zagospodarowania przestrzennego;
  koordynacja prac różnych agend samorządu terytorialnego podczas tworzenia i wdrażania projektów (polskich i europejskich) z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, rozwoju regionów, zagospodarowania przestrzennego itp.

 

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna jest przygotowany do pracy w:

 

 • biurach projektowych – np. tworzenie konkretnych planów i projektów inwestycyjnych, przygotowane projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie strategii rozwoju dla poszczególnych obszarów;
 • sektorze prywatnym (firmy konsultingowe, deweloperskie, agencje nieruchomości, banki) – np. doradztwo inwestycyjne i świadczenie usług przy realizacji przedsięwzięć architektonicznych, urbanistycznych, projektowych, etc.;
 • administracji samorządowej, rządowej, instytucjach Unii Europejskiej – np. nadzór i realizacja polityki planistycznej gmin, opracowywanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego województw, opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego kraju;
 • agencjach rozwoju regionalnego – np. koordynacja w zakresie realizacji projektów rozwoju lokalnego, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • instytutach badawczych związanych z gospodarką przestrzenną – np. projektowanie i tworzenie systemów informacji przestrzennej, opracowywanie ekspertyz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • kształtowania przestrzeni miast, wsi i regionów, a także konstruowania wizji rozwoju i strategii ich transformacji
 • koordynacji prac różnych agend samorządu terytorialnego podczas tworzenia i wdrażania projektów z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego
 • pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje kreowania współpracy publiczno-prywatnej, zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym

Zawody:

 • pracownik w instytucjach nadzoru architektoniczno-budowlanego
 • pracownik w jednostkach administracji państwowej (wydział: architektury, infrastruktury nadzoru budowlanego, finansowego planowania zagospodarowania przestrzennego)

 
Dołącz do naszej społeczności:
instytutAK

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2015, godz. 11:15 - Ewa Kula