ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Opis kierunku:
 
Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci uzyskujący tytuł inżyniera na kierunku Gospodarka Przestrzenna posiadają potrójny rodzaj wiedzy. Interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej i organizacji rozwoju gospodarczego, specjalistyczną wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych oraz wiedzę o charakterze technicznym z zakresu projektowania, grafiki inżynierskiej, modelowania i animacji 3D.
Zdobyta wiedza i umiejętności na studiach inżynierskich upoważnia absolwenta do szerokiego, wieloaspektowego uczestnictwa w procesie planowania przestrzennego, realizacji projektów rozwoju miast i gmin, czy lokalizacji nowych inwestycji.
 
 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w Lublinie

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia, matematyka, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z matematyki lub geografii.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

 Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Uwaga
Zajęcia na kierunku gospodarka przestrzenna odbywają się
w gmachu KUL w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 i Al. Kraśnicka 102
[jak dojechać?]

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 14:09 - Magdalena Kargol