badawcze (własne i promotorskie) oraz wydawnicze

2014

 • Grant badawczy w ramach I Konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBiR (TANGO 1), Komputerowy program opanowywania umiejętności ortograficznych dzieci i młodzieży (kierownik: Aneta Borkowska (UMCS); główny wykonawca: Piotr Francuz) 2015-2016

 • Grant na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (NCN, OPUS 6, HS6), Psychologiczne i neurofizjologiczne uwarunkowania sądów estetycznych (kierownik: Piotr Francuz), 2014-2017.

2013

 • Grant na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (NCN, OPUS 5, HS6), Aktywność okoruchowa, elektroencefalograficzna i behawioralna podczas wykonywania zadań percepcyjnych i poznawczych w warunkach dezorientacji przestrzennej (kierownik: Piotr Francuz), 2014-2017.

 • Grant badawczy, realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora (NCN, PRELUDIUM 5, HS6), Neuronalne podłoże wyobrażanej barwy dźwięku. Badania ERP (kierownik: Przemysław Tużnik; opiekun naukowy/promotor: Piotr Francuz), 2014-2016.

2012

 • Grant badawczy, realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora (NCN, PRELUDIUM 3, HS), Desynchronizacja rytmu alfa jako wskaźnik efektywności neuronalnej w zadaniach motorycznych i wyobrażeniowych, (kierownik: Emilia Zabielska; opiekun naukowy/promotor: Piotr Francuz) 2013-2015.
 • Grant na inwestycję służącą potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach „Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej”: Doposażenie Laboratorium Psychoneurofizjologicznego KUL o aparaturę przeznaczoną do badań nad hybrydowymi interfejsami mózg-komputer (BNCI, Brain and/or Neuronal Computer Interface) (kierownik: Piotr Francuz), 2012.
 • Grant badawczy, realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora (NCN, PRELUDIUM 2, H6), Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg- komputer (BCI), (kierownik: Dariusz Zapała; opiekun naukowy/promotor: Piotr Francuz), 2012-2015.

2009

 • Grant badawczy, własny (MNiSW nr N N106 040038): Psychoneurofizjologiczne determinanty dysortografii rozwojowej (kierownik: Aneta Borkowska, UMCS; główny wykonawca: Piotr Francuz), 2009-2012.
 • Grant badawczy, promotorski (MNiSW nr N N106 022538): Wpływ siły powiązań semantycznych i czasu ekspozycji słów na ich kodowanie. Badania mózgowych potencjałów skorelowanych ze zdarzeniami (ERP) (kierownik: Piotr Francuz; doktorant: Paweł Stóżak), 2009-2012.
 • Grant wydawniczy wewnętrzny (KUL): Na ścieżkach neuronauki.
 • Grant badawczy, promotorski (MNiSW nr N N106 167437): Behawioralne i neurofizjologiczne uwarunkowania niedostrzegania zmian w scenie wizualnej (doktorantka: Agnieszka Czyż), 2009-2012.

2008

 • Grant badawczy, własny (Telewizja Polska S.A., ARC Rynek i Opinia): Rozumienie telewizyjnych programów informacyjnych. Psychologiczne badanie rozumienia wybranych informacji (z A. Szalkowską i M. Szubielską), 2008-2009.
 • Grant badawczy, własny (MNiSW nr N N106 064135): Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania wykonania zadania rotacji umysłowej (z M. Chumakiem - główny wykonawcą).
 • Grant badawczy, promotorski (MNiSW nr N N106 330734): Ruchy gałek ocznych jako wskaźnik procesów wyobrażeniowych (doktorantka: Bibianna Bałaj), 2008-2011.
 • Grant na inwestycję aparaturową (MNiSW nr 187/03/E-333/S/2007-1): Laboratorium przeznaczone do badań nad utworami multimedialnymi.

2007

 • Grant badawczy, promotorski (MNiSW nr N106066433): Poznawcze i afektywne uwarunkowania aktywnego poczucia humoru (doktorantka: Małgorzata Torój), 2007-2008.
 • Grant badawczy, własny (MNiSW nr N10602432/1777): Wpływ kontekstu semantycznego na szybkość i poprawność rotacji umysłowych, 2007-2008.
 • Grant wydawniczy wewnętrzny (KUL): Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią.

2006

 • Grant badawczy, promotorski (MNiSW nr N10603331/2895): Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonogestów przez osoby słyszące (doktorantka: Olga Grabowska), 2006-2010.

2005

 • Grant badawczy, własny (Telewizja Polska SA): Rozumienie programów informacyjnych. Studium porównawcze czterech stacji telewizji polskiej (z P. Fortuną, A. Szalkowską i M. Szubielską).
 • Grant badawczy, własny (Telewizja Polska SA): Recepcja misji telewizji publicznej (z P. Fortuną).
 • Grant badawczy, promotorski (KBN nr 1 H01F 075 28): Rozumienie filmów animowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym w zależności od zdolności zapamiętywania zdarzeń i myślenia metaforycznego (doktorantka: Magdalena Szubielska), 2005-2006.
 • Grant badawczy, promotorski (KBN nr 1 H01F 076 28): Podmiotowe i przedmiotowe determinanty modyfikowania postawy wobec treści przekazów telewizyjnych (doktorant: Paweł Fortuna), 2005-2006.

2004

 • Grant badawczy, własny (Telewizja Polska SA): Rozumienie programów informacyjnych TVP S.A. (z D. Bagińskim, P. Fortuną, A. Szalkowską i M. Szubielską).
 • Grant badawczy, własny (KBN nr 1 H01F 078 27): Własności figury jako podstawa kodów wizualnych (z D. Bagińskim).
 • Grant badawczy, własny (Telewizja Polska S.A.): Opracowanie metodologii badania wiarygodności przekazu programów informacyjnych.
 • Grant na inwestycję aparaturową (KBN nr Nr 4679/IA/187/2004). Sprzęt audio/wideo DVCAM; Laboratorium Eksperymentalne Instytutu Psychologii KUL.
 • Grant wydawniczy (KBN): Psychologiczne aspekty odbioru telewizji 2.

2003

 • Grant wydawniczy (KBN): Rozumienie przekazu telewizyjnego: Psychologiczne badania telewizyjnych programów informacyjnych.

2001

 • Grant badawczy, własny (KBN nr 1 H01F 016 19): Rozumienie przekazu telewizyjnego: Psychologiczne badania telewizyjnych programów informacyjnych.

1999

 • Grant wydawniczy (KBN): Psychologiczne aspekty odbioru telewizji.

1991

 • Grant wydawniczy (MEN): Funkcja ilościowych i jakościowych cech w kategoryzacji przedmiotów. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016, godz. 08:48 - Piotr Francuz