Harmonogram prac WKJK w roku akademickim 2016/2017

 

 

Lp.

Termin prac Komisji

Planowane zadania Komisji

1.      

 

 

 

 

 

 

Wrzesień - Październik 2016

 

1. Opracowanie wniosków z analizy wyników ankiet ewaluacyjnych oraz hospitacji zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2015/16 i przedstawienie ich RW

2. Przygotowanie posumowania oceny stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia dla kierunków na Wydziale za rok akademicki 2015/16 i przedstawienie ich RW

3. Sporządzenie raportu z działalności Komisji w roku akademickim 2015/16 i przedstawienie go RW

4. Przyjęcie harmonogramu prac Komisji na rok akademicki 2016/17 i przedstawienie go RW

5. Powołanie zespołów roboczych do planowanych zadań Komisji

6. Korekta planów zajęć i akceptacja zmian programowych oraz zawieszenia zajęć w semestrze zimowym, w roku akademickim 2016/17

2.     

 

 

Listopad 2016

 

 

1. Kontrola dostępności i poprawności sporządzonych i zamieszczonych na e-kul kart przedmiotów

2. Kontrola aktualności Procedury do opracowania i analizy ankiet ewaluacyjnych na WBINOS, Zasad dyplomowania oraz Zasad zapewniania jakości na Wydziale (korekta formularza Ankiety oceniającej pracę dziekanatu)

3.     

 

 

 

Grudzień 2016 - Styczeń 2017

 

1. Korekta planów zajęć i akceptacja zmian programowych oraz zawieszenia zajęć w semestrze letnim, w roku akademickim 2016/17

2. Zarekomendowanie dokumentacji programowej na kolejny cykl kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów - sporządzenie raportów samooceny

2. Kontrola aktualności sylwetek absolwenta na kierunkach na Wydziale oraz ewentualna akceptacja zmian

3. Kontrola aktualności pytań dyplomowych z poszczególnych Katedr

4. Podjęcie decyzji, czy w roku akademickim 2016/17 na dyplomach ukończenia studiów I i II stopnia, będzie umieszczana informacja o zrealizowanej przez studentów specjalności

4.     

 

 

Marzec 2017

 

1. Okresowa kontrola dostępności, kompletności i aktualizacji informacji dotyczących planów studiów i kart przedmiotów prowadzonych na Wydziale

2. Opracowanie wniosków z analizy wyników ankiet ewaluacyjnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/17

5.     

 

 

 

 

Czerwiec 2017

 

1. Okresowa ocena programów kształcenia dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale (dotyczy przedmiotów z semestru letniego) i przedstawienie propozycji ewentualnej korekty na kolejny rok akademicki

2. Opracowanie wniosków z hospitacji zajęć w roku akademickim 2016/17

6.     

 

 

Lipiec - Wrzesień 2017

 

 

1. Opracowanie wniosków z analizy wyników ankiet ewaluacyjnych w semestrze letnim w roku akademickim 2016/17

2. Wstępne przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji w  roku akademickim 2016/17

3. Wstępne przygotowanie posumowania oceny stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia dla kierunków na Wydziale za rok akademicki 2016/17

7.     

 

Na bieżąco

1. Opiniowanie nowych programów kształcenia

2. Opiniowanie spraw dotyczących przekształcenia katedr, powoływanie Kierowników Katedr, awansowania nauczycieli akademickich

3. Określanie zasad podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich

4. Inne sprawy bieżące

 

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2017, godz. 12:10 - Iwona Wysk