Historia Katedry Psychologii Eksperymentalnej
(1946-2004)


Lata 1949 – 1950


1946

10 XI – Uroczysta inauguracja Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej - ks. Józef Pastuszka podał do wiadomości, że Wydział działa od 4 lutego (46 osób, w tym 26 kleryków).

13 XI – Ustalenie obsad katedr, w tym Katedry Psychologii - ks. Jan Wlazły rozpoczął wykłady z psychologii.


1947

16 X – Na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej prowadzone były wykłady z psychologii. Ks. Józef Pastuszka prowadził seminarium – badania charakterologiczne, Zofia Alekimowicz – ćw. z psychologii eksperymentalnej

19 XI – 55 nowych osób na KUL (18 świeckich w tym 5 kobiet)


1948

18 II – Zakład Filozofii i Psychologii otrzymuje osobne lokale wraz z magazynem na książki


1949

15 V – Ks. prof. Józef Pastuszka – zdał relację ze zjazdu założycieli Towarzystwa Psychologicznego – podjęto sprawę organizowania studium psychologicznego na uniwersytetach polskich.


1950

21 I – powstał nowy Zakład Naukowy Etyki i Nauk Społecznych

3 X – Ks. prof. dr M. Dybowski prowadził ćwiczenia z psychologii eksperymentalnej, zajęcia z metod psychologii eksperymentalnej oraz seminarium z psychologii eksperymentalnej na filozofii teoretycznej i praktycznej.

Dziekan ks. prof. Józef Pastuszka upoważniony został do zaangażowania nowej siły naukowej do wykładów z psychologii eksperymentalnej i na jego wniosek Rada Wydziału uchwaliła powołanie na profesora kontraktowego psychologii eksperymentalnej prof. M. Dybowskiego - doc. etatowego Uniwersytetu Poznańskiego

15 X – Senat przyjął nominację prof. M. Dybowskiego na profesora kontraktowego psychologii eksperymentalnej.


Lata 1951 - 1960


1951

18 IV – Rada Wydziału wybrała komisję w składzie: przewodniczący ks. Dziekan Józef Pastuszka, członkowie: ks. prof. St. Adamczyk, ks. prof. M. Dybowski, prof. Cz. Strzeszewski dla Spraw Grupy Psychologicznej i Obsadzenia Jej Katedr

25 V - Rada Wydziału przyjęła jednogłośnie wniosek Komisji dla Spraw Grupy Psychologicznej i Obsadzenia Jej Katedr o utworzenie Grupy Psychologicznej i Katedry Psychologii Eksperymentalnej

27 IX – Na wniosek Komisji dla Spraw Grupy Psychologicznej Rada Wydziału uchwaliła wystąpienie do senatu z wnioskiem o utworzenie Katedry Psychologii Rozwojowej i Katedry Nauk Pomocniczych Psychologii

15 X – dziekan odczytał Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki odnawiającego zatwierdzenie wniosku o utworzenie Grupy Psychologicznej i Katedry Psychologii Eksperymentalnej.
Rada Wydziału uchwaliła że studenci zapisujący się na sekcję psychologiczną będą mogli zapisać się na sekcję teoretyczną lub praktyczną


1952

10 XI – Przyznano dodatkowe godziny dla prof. M. Dybowskiego - seminarium Psychologii Doświadczalnej
Wystosowano wniosek do Komisji Lokalowej KUL o lokale dla Zakładu Psychologii Doświadczalnej (2 widne sale)

24 XI – Uchwalono zmianę nazwy Zakładu Etyki i Nauk Społecznych na Zakład Filozofii Społecznej i samodzielny Zakład Etyki

5 XII – prof. M. Dybowski zgłosił wniosek o zmianę tytułu jego wykładu z psychologii eksperymentalnej na doświadczalną


1953

21 II – Rada Wydziału uchwaliła rozdzielenie dotychczasowego Zakładu Psychologii na Zakład Psychologii Spekulatywnej i Zakład Psychologii Doświadczalnej.

6 V – Na planie zajęć pojawiło się wiele przedmiotów związanych z Katedrą Psychologii Eksperymentalnej: wykłady z ogólnej psychologii doświadczalnej, z metod psychologii doświadczalnej, z wybranych zagadnień z historii psychologii doświadczalnej, z wybranych zagadnień z psychologii poznania oraz ćwiczenia z psychologii doświadczalnej i 2 seminaria z psychologii doświadczalnej. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie powyższych zajęć: Dybowski, Chojnacki, Drzazga.

4 IX – Rada Wydziału postanowiła wystąpić do Rektora o mianowanie Janusza Kostrzewskiego młodszym asystentem przy Zakładzie Psychologii Doświadczalnej.

Wprowadzono wykład i seminarium z psychologii myślenia (Chojnacki)

20 XI – Na wniosek Komisji dla spraw Zakładu Psychologii Doświadczalnej i Biologii, Rada Wydziału wystąpiła do Rektora z prośbą o przydzielenie przyległej do sali 25 sali 25a; o przeznaczeniu sali decydować będzie Kierownik Zakładu Psychologii Doświadczalnej


1954

20 II – Rada Wydziału uchwaliła wystąpienie do Senatu o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego ks. Dr M. Dybowskiemu.
Na wniosek dziekana Rada Wydziału uchwaliła zwrócić się do Senatu o mianowanie prof. J. Reutta prof. nazdwyczajnym i kierownikiem Katedry Zespołowej Psychologii, a dr N. Reutt zastępcą profesora przy tej katedrze jednocześnie powierzając im prowadzenie zajęć z psychologii doświadczalnej w II semestrze.

Na wniosek prorektora Rada Wydziału uchwaliła przeprowadzenie rozmów z dr Staweckim w sprawie wykładów o nauce Pawłowa.

4 III – Uchwałą Senatu KUL nowym kierownikiem Katedry Psychologii Eksperymentalnej został prof. J. Reutt.

20 III – Rektor oddał do użytku salę 25 dla Zakładu Psychologii.

29 IV – Nadano tytuł profesora nadzwyczajnego dr J. Reuttowi, a także tytułu docenta dr N. Reuttowej. Prowadzili oni zajęcia z psychologii doświadczalnej wykłady i ćwiczenia ucząc kilka roczników studentów. Ks prof. Dybowski prowadził wykłady z motywacji woli oraz seminarium z psychologii doświadczalnej II seminarium prowadził prof. J. Reutt.

12 VI – Prof. Reutt został prodziekanem

23 X – Rada Wydziału przyjęła rezygnację z pracy prof. Dybowskiego.
Rada Wydziału uchwaliła wniosek do intendentury o dodatkowych wybicie drzwi przy Zakładzie Psychologii.


1955

13 I – Utworzono II seminarium z psychologii prowadzone przez dr Reuttową.

26 III – prof. Reutt prowadził wykład z psychologii ogólnej. Brak na planie zajęć z psychologii doświadczalnej.

4 XI – Wprowadzono od 1 XI osobne ćwiczenia dla każdego roku (II i III) z psychologii doświadczalnej.


1956

10 II – Prof. N. Reutt przedstawiła sprawozdanie z posiedzeń Katedry Psychologii Eksperymentalnej.

7 IX – Dembowski zgodził się poprowadzić wykład: "O pojęciach i rodzajach sceptycyzmu"

19 XII – W Katedrze Psychologii pojawili się nowi asystenci B. Darwaj i H. Namowicz.
Rada Wydziału uchwaliła przekazanie do Senatu projektu statutu Koła Psychologów KUL z wnioskiem o kuratorstwo prof. J. Reutta.


1957

31 I – Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o utworzenie II Katedry Psychologii m. in. z uwagi na to, że nauczanie psychologii na Wydziale Filozoficznym ma specyficzny charakter polegający na prowadzeniu zajęć zarówno w kierunku filozoficznym, jak i doświadczalnym.

3 V – Dziekan zakomunikował, że uchwałą Senatu KUL z dnia 20 III erygowano II Katedrę Psychologii na Wydziale Filozoficznym oraz zatwierdzono statut Koła Psychologów.

1 VI – Rada Wydziału przyjęła do wiadomości wniosek Komisji Programowej odnośnie przekształcenia dotychczasowych sekcji: filozofii teoretycznej i filozofii praktycznej na sekcje: filozofii teoretycznej, pedagogiczną, psychologiczną, etyczno-społeczną i biologiczną uznając utworzenie tych sekcji za rzecz konieczną dla porządku studiów i pożyteczną dla słuchaczy wydziału.
Plan zajęć na sekcji psychologicznej obejmował zajęcia typowo psychologiczne

24 VI – Rektor wystąpił do Ministerstwa o zatwierdzenie sekcji psychologicznej.
Wobec ustapienia prof. Reuttta i dr N. Reuttowej Rada Wydziału uchwaliła, aby rozpisać ankietę w sprawie obsadzenia wakującej Katedry Psychologii Doświadczalnej (I Katedry Psychologicznej)
Rada Wydziału uchwaliła utrzymanie jednego etatu asystenckiego przy Katedrze Psychologii Doświadczalnej, lecz bez obsady.

20 IX – Rada Wydziału odłożyła zatwierdzenie całości przedstawionego programu na następne posiedzenie, a do tego czasu zajęcia z psychologii doświadczalnej powierzyła dr Zaworskiemu oraz ćwiczenia dr Siekowi.

18 XII – Zajęcia w II semestrze z psychologii doświadczalnej powierzono dr Siekowi i mgr Łobockiemu.


1958

30 V - Powstały: Katedra Psychologii Wychowawczej i Katedra Psychologii Rozwojowej

29 X – Dr Jerzy Strojnowski został adiunktem przy Katedrze Psychologii Doświadczalnej.

13 XI - Asystentką przy II Katedrze Psychologii została mgr Zenomena Płużek


1959

14 IV – Rada Wydziału uchwaliła zmianę nazwy I i II Katedry Psychologii na Katedrę Psychologii Ogólnej i Katedrę Psychologii Eksperymentalnej.
Kierownikiem Katedry Psychologii Ogólnej został ks. prof. Józef Pastuszka, a dla sprawy obsadzenia Katedry Psychologii Eksperymentalnej powołano specjalną komisję.

21 V – Prowadzenie ćw. z psychologii eksperymentalnej powierzono dr Marii Kaczyńskiej.


1960

22 I – Ks. prof. Józef Pastuszka zrezygnował z kierownictwa specjalizacji filozoficzno-psychologicznej.

13 V – Wysunięto wniosek o utworzenie poradni ćwiczebnej przy Katedrze Psychologii Eksperymentalnej (12 godz. tygodniowo).


Lata 1961 - 1970

1961

17 I – Przydzielono nowy lokal Zakładowi Psychologii Praktycznej

26 VI - Ks. mgr. Zdzisław Chlewiński został zatrudniony na 1/2 etatu w Zakładzie Psychologii Ogólnej


1962

26 II – Doc. Grzywak-Kaczyńsk prowadziła wykłady w zakresie psychologii doświadczalnej.

18 V – Ks. mgr Zdzisław Chlewiński otworzył przewód doktorski.


1963

28 V – Dr Zenomena Płużek awansowała na adiunkta w pełnym etacie przy Katedrze Psychologii Eksperymentalnej.


1965

10 III - Dr Zenomena Płużek zgłosiła wniosek o dwumiesięczne stypendium habilitacyjne.


1967

24 V – Rada Wydziału wyraziła zgodę na urlop ks. dr. Zdzisława Chlewińskiego w związku z wyjazdem do USA i zbieraniem materiałów do habilitacji (1 VI - 31 XII) - w tym czasie ks. Chlewiński był adiunktem przy Katedrze Psychologii Ogólnej.

30 IX – Rada Wydziału uchwaliła powołanie na asystenta – aspiranta przy Katedrze Psychologii Eksperymentalnej, mgr Czesława Walesę i powierzyła mu zajęcia z metod statystycznych.

23 XI – Rada Wydziału uchwaliła powołanie z dniem 1 XI 1967 doc. dr Zenomenę Płużek na Kierownika Katedry i Zakładu Psychologii Eksperymentalnej i powierzyła jej seminarium z psychologii eksperymentalnej.


1968

18 VI – Czesław Walesa otrzymał etat asystencki.

27 IX – Rada Wydziału wysunęła wniosek do Rektora KUL o utworzenie etatu adiunkta przy Katedrze Psychologii Eksperymentalnej i powołanie na ten etat ks. dr Władysława Prężynę.


1969

8 V – Utworzono nowe etaty przy Katedrze Psychologii Eksperymentalnej: powołano na starszego asystenta M. Niewiadomskiego; starszym asystentem został też lek. med. mgr A. Sułkowski, asystentem mgr Z. Jurka; natomiast utworzony etat aspiranta miał być podany później.

24 IX – Adiunktem przy Katedrze Psychologii Eksperymentalnej został dr hab. Jerzy Strojnowski, stażystami natomiast zostali: ks. mgr Kazimierz Popielski oraz mgr G. Chojnacka.

27 IX – Seminarium z psychologii eksperymentalnej przy głównym prowadzeniu dr. hab. Jerzego Strojnowskiego prowadził ks. dr Władysław Prężyna.

16 X – Dr. Janusza Kostrzewski zrezygnował z kuratorstwa Koła Psychologów, a przejął je ks. dr. Chlewiński.


1970

22 I – Rada Wydziału jednomyślnie poleciła kierownictwo specjalizacji filozoficzno-psychologicznej dr hab. Zenomenie Płużek.

1 VI – Utworzono Katedrę Psychologii Klinicznej i Osobowości; jej kierownikiem została dr hab. Zenomena Płużek.

23 VI - Ks. Kazimierz Popielski został asystentem przy Katedrze Psychologii Eksperymentalnej.


Lata 1971 – 1980

1972

24 VI – W tym dniu odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dr. Zdzisława Chlewińskiego


1980

27 XI – ks. dr hab. Zdzisław Chlewiński został dziekanem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej


Lata 1981 – 1990

1981

7 V – Na wniosek dziekana Rada Wydziału powołała na stanowisko docenta w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej A. Bielę

29 V – Odbyła się Rada konstytuująca Radę Wydziału Nauk Społecznych – dziekanem został Jerzy Turowski, a prodziekanem Jerzy Strojnowski
- podjęto sprawę formalnego przejścia studentów ze specjalizacji filozoficzno-psychologicznej Wydziału filozofii Chrześcijańskiej - uchwalono, że przechodzą oni na równoległy rok na WNS po zatwierdzeniu programu studiów sekcji i WNS przez Ministerstwo, do tego czasu realizowany miał być program Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej

29 IX - Ministerstwo wyraziło zgodę na prowadzenie studiów magisterskich z zakresu socjologii i psychologii
- ks. doc. dr hab. Władysłw Prężyna został wybrany na kierownika sekcji psychologii na okres 3 lat

19 XI - kuratorstwo Koła Psychologów z rąk Adama Bieli przejmuje Zbigniew Zaleski


1982

9 XII – ks. doc. Zdzisława Chlewiński, ówczesny kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej, skierował prośbę do Rady wydziału o powierzenie dr Elżbiecie Tracewicz prowadzenia zajęć dydaktycznych z psychologii eksperymentalnej i metod statystycznych

6 V – Rada Wydziału jednogłośnie poparła podanie doc. dr hab. A. Bieli o wyrażenie zgody na prowadzenie przez niego wykładu z psychologii podejmowania decyzji na wydziale Ekonomii w Instytucie Organizacji i Zarządzania UMCS.

25 VI – Dziekan zapoznał Radę Wydziału z wyciągiem protokołu z posiedzenia senatu KUL z 10.05.1982 w sprawie zgody na zatrudnienie ks. doc. dr hab. Z. Chlewińskiego w Paradyżu.

- Kierownikiem sekcji psychologii w czasie wyjazdu zagranicznego ks. doc. dr hab. W. Prężyny został doc. dr. hab. A. Biela

23 IX – Zlecono prowadzenie następujących zajęć: terenowych z psychologii przemysłowej – mgr Z. Kamińskiemu i mgr H. Pietraszkiewiczowi. proseminarium i seminarium z psychologii przemysłowej - dr Bujakowi.

- opiekunami IV roku psychologii (82/83) zostali: ks. dr Popielski, dr Z. Zaleski, dr A. Falkowski.

09 XII –ks. doc. dr hab. Chlewiński złożył podanie o urlop naukowy na wyjazd zagraniczny w dniach 15.06-30.09.1983

- Rada Wydziału zatwierdziła wniosek kierownika Katedry Psychologii Eksperymentalnej ks. doc. dr hab. Chlewińskiego w sprawie przyznania zajęć dydaktycznych dr E. Tracewicz w roku 82/83; Dr Tracewicz prowadziła takie zajęcia jak: ćwiczenia z psychologii eksperymentalnej i ćwiczenia z metod statystycznych.

- mgr Świniarski i mgr Studnik otworzyli przewody doktorskie – promotorem został ks. doc. dr hab. Chlewiński.


1983

08 I – mgr Studnik otrzymał tytuł doktora

13 I – mgr Piotr Bronowski otworzył przewód doktorski. Promotor został: doc. dr hab. A. Biela.

10 III – mgr Świniarski otrzymał tytuł doktora

10 XI – ks. doc. dr hab. Chlewiński złożył wniosek o przyznanie mu urlopu naukowego od 15.08 – 30.09.1984 w związku z 3 miesięcznym stypendium w Katolickim Uniwerytecie Nijmegen (Holandia)

- w oparciu o pismo ks. doc. dr hab. Z. Chlewińskiego Rada Wydziału postanowiła wystąpić do rektoratu z wnioskiem o powołanie doktora A. Falkowskiego z dniem 01.10.1983 na stanowisko adiunkta w KPE (dotychczasowy starszy asystent)


1984

12 I– Erygowano Zakład Psychologii Przemysłowej i powierzono jego kierownictwo doc. dr hab. A. Bieli

- Rada Wydziału zgodziła się na pracę dr Zaleskiego na pół etatu w Polskim Towarzystwie Higieny Psychicznej w Lublinie w 1984 r.

11 IV – Zniesiono wykład monograficzny „Metody skalowania wielowymiarowego”

– dr Tracewicz otrzymała zgodę na urlop naukowy w Groningen [Holandia]

31 V – Na posiedzeniu sekcji psychologii postanowiono wystąpić do Rady Wydziału Nauk Społecznych z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie powołania ks. doc. dr hab. Chlewińskiego do tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i na stanowisko prof. w katedrze psychologii eksperymentalnej KUL. Wniosek ten miał być wniesiony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Społecznych zwołanym w dn. 7.04.1984 po radzie wyborczej.

– Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach Katedry Psychologii Eksperymentalnej powierzono: mgr Grażynie Grubej w wymiarze 2godzin tygodniowo – 2 grupy ćwiczeń z metod statystycznych i dr Z. Zaleskiemu – 1godzina tygodniowo – 2 grupy ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej.

7 VI – Wszczęto postępowanie w sprawie powołania Chelwińskiego do tytułu naukowego profesora nadzwyczajengo i na stanowisko profesora w KPE. Rada Wydziału powołała komisję w tej sprawie.

22.06.1984

– Odczytano protokół z posiedzenia senatu z dn. 29.05.1984, podczas którego Senat Akademicki KUL utworzył m. in. Zakład Psychologii Przemysłowej.

- ks. doc. dr hab. Chlewiński został członkiem komisji wydziałowej dla doboru kandydatów na I rok studiów

- Przyznano doc. dr hab.Chlewińskiemu bezpłatny urlop naukowy w roku 85/86 oraz stypendium naukowe w Leuven [Belgia]

- Rada Wydziału jednogłośnie poparła wniosek ks. doc. dr hab. Z. Chlewińskiego o powołanie mgr Piotra Francuza na stanowisko asystenta-stażysty w KPE w roku 84/85

- Kierownikiem Sekcji Psychologii został doc. dr hab. A. Biela, zastępcą - ks. doc. dr hab. T. Witkowski; sekretarzem – A. Falkowski. Ten wybór zatwierdził Senat Akademicki dn. 27.06.1984

- Opiekunem I roku Psychologii został dr Zaleski, a II roku dr Tracewicz

- Prowadzenie ćwiczeń terenowych z psychologii przemysłowej powierzono mgr Przewoźnikowi.

20 IX – Rada Wydziału przyznała 3 miesięczny urlop i stypendium doc. dr hab. A. Bieli w Nijmegen

- poparto również podanie Zaleskiego o stypendium w Leuven

- Rada Wydziału na wniosek kierownika Sekcji Psychologii poparła prośbę mgr P. Francuza o zatrudnienie go na stanowisku asystenta-stażysty

25 X – Dziekan powiadomił, że rektor mianował dr Cz. Weselę na stanowisko adiunkta w KPE, a mgr P. Francuza – na stanowisko asystenta-stażysty w KPE

22 XI – Rada Wydziału wyznaczyła na delegata do Rady Naczelnej Towarzystwa Przyjaciół KUL doc. dr hab. A. Bielę

1985

17 I – prof. Juszczyka [stypendysta Fundacji Fulbrighta] wrócił z USA i przyznano mu prowadzenie zajęć z psychologii poznania dla II roku, wybranych zagadnień z psychologii poznawczej dla IV i V roku oraz konwersatorium z metod psychologicznych dla pracowników naukowych.

– doc. dr hab. A. Biela zaprotestował przeciw zmniejszeniu kubatury nowego budynku KUL, gdyż mogłoby wtedy zabraknąć sal dla psychologii

21 II – dziekan poinformował, że władze uczelni powróciły do pierwotnego [obszerniejszego]planu budowy nowego budynku KUL w odpowiedzi na wniosek Bieli z dnia 17.01.1985

- Przedłużono angaże: adiunktom doktorom – K. Popielskiemu, A. Falkowskiemu, Z. Zaleskiemu, Cz. Walesie

oraz asystentowi-stażyście mgr P. Francuzowi i awansowano go na asystenta

- Powierzono mgr J. Rachickiemu prowadzenie ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej dla II roku oraz ćwiczeń z metod statystycznych dla II roku

- Jednomyślnie dokonano zmian w zajęciach dydaktycznych mgr P. Francuza w II semestrze 84/85 i powierzono mu prowadzenie ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej [uczenie, pamięć, myślenie] II rok oraz ćwiczeń z metod statystycznych.

- Na wniosek ks. doc. dr hab. Chlewińskiego powierzono mgr A. Leszczuk ćwiczenia z metod statystycznych dla II roku oraz ćwiczeń ze statystyki dla sekcji społecznej i przyjęto ją na kurs doktorancki,

- dr Zaleski zgłosił wniosek o urlop habilitacyjny w II semestrze 84/85

- ks. prof. Chlewiński zgłosił wniosek o urlop naukowy w terminie06.1985 – 10.1986

28 III - mgr M. Jachowska otworzyła przewód doktorski pod kierunkiem ks. prof. Chlewińskiego

23 V - Rada Wydziału poparła wniosek dr A. Falkowskiego o przyznanie mu stypendium Fulbrighta oraz urlopu naukowego habilitacyjnego w roku akademickim 1986/87

20 VI - dr Cz. Walesa został zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy

- mgr P. Francuz został opiekunem II roku psychologii

- Rada Wydziału poparła wniosek prof. A. Bieli o przyznanie urlopu naukowego w związku z wyjazdem na stypendium do Leuven [Belgia], a także wniosek ks. prof. Z. Chlewińskiego o urlop i stypendium roczne w USA w roku akademickim 1986/87

20 IX – ćwiczenia terenowe z psychologii przemysłowej powierzono mgr J. Sowie i mgr H. Pietraszkiewicz

24 X – W zastępstwie księdza Chlewińskiego prowadzenie wykładu ze statystyki powierzono dr M. Mańkowskiej


1986

23 I – Przyjęto podanie dr M.Mańkowskej o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Pracowni Psychometrycznej KUL i powierzono jej prowadzenie ćw. z metod statystycznych i podstaw psychometrii

22 V – Rada Wydziału przyjęła na kurs doktorancki mgr P. Francuza na seminarium z Psychologii Eksperymentalnej

- Dodatkowo przyznano urlop doktorski mgr P. Francuzowi w I semestrze 1988/89 i pięciomiesięczne stypendium naukowe w Catholic University of America w Waszyngtonie w okresie od 1.08.1988 – 31.12.1988 lub sześciomiesięczne stypendium w KU w Nijmegen w okresie 1.03.1988 – 31.08.1988

- mgr H.Gabiniewicz otworzyła przewód doktorski – promotorem został ks. Chlewiński

5 VI – Rada Wydziału wytypowała ks. Chlewińskiego jako delegata do Rady Naczelnej Towarzystwa Przyjaciół KUL

26 VI – Opiekunem III roku psychologii zostali mgr P. Francuz i dr Z. Zaleski

10 X – Poparto wniosek ks. Chlewińskiego o powierzenie kierownictwa Katedry Psychologii Eksperymentalnej na czas nieobecności urlopowej doc. dr hab. A. Bieli

- mgr H. Gabiniewicz otrzymała tytuł doktora

11 XI – Przyjęto uchwałę o wszczęciu postępowania w sprawie wysunięcia kandydatury doc. dr hab. A. Bieli do tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego

4 XII – Dziekan podziękował doc. dr hab. A. Bieli za przebieg sesji naukowej przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, na której uwidoczniła się szczególna rola i znaczenie psychologów z KUL


1987

26 II - Przedłużono angaże następującym osobom: adiunktom: dr A. Falkowskiemu i dr Z. Zaleskiemu; starszemu wykładowcy dr M. Makowskiej; asystentowi: mgr P. Francuzowi, jednocześnie awansując go na stanowisko starszego asystenta

7 V – Rada Wydziału uchwaliła wystąpić z wnioskiem do Rektora o zatrudnienie jako asystenta stażysty mgr J. Szumielewicza w KPE i powierzono mu ćwiczenia z metod statystycznych i ćwiczenia terenowe z psychologii przemysłowej oraz opiekę nad zajęciami z użyciem komputerów

- Wprowadzono wykład i ćwiczenia pod nazwą Eksperymentalna Psychologia Emocji i Motywacji dla I roku, oraz zmieniono nazwę seminarium z psychologii środowiskowej i przemysłowej na seminarium z psychologii eksperymentalnej przemysłowej i środowiska

4 VI – Uchwalono wszczęcie postępowania dotyczącego wysunięcia ks. Chlewińskiego do tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego

- Wszczęto przewód habilitacyjny dr Z. Zaleskiego

- Powierzono prowadzenie ćw. z metod statystycznych mgr Z. Sienkiewiczowi

22 X – Przyznano urlop naukowy na wyjazd do Stanów Zjednoczonych w roku 1988/1989 dr Z. Zaleskiemu pod warunkiem otrzymania stypendium Fulbrighta


1988

22 II – Przedłużono angaże adiunktom: dr A. Falkowskiemu i dr Z. Zaleskiemu oraz starszemu asystentowi mgr P. Francuzowi

27 II – Tego dnia odbyło się kolokwium habilitacyjne Z. Zaleskiego

24 III – Rada Wydziału podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem do Senatu Akademickiego KUL o nadanie tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego ks. Chlewińskiemu i powierzenie mu stanowiska profesora w KPE

- mgr K. Wiśniewski otworzył przewód doktorski – promotorem został ks. Chlewiński

12 IV – Senat zatwierdził tytuł dr hab. Z. Zaleskiego

- Senat podjął uchwałę o nadaniu ks. Chlewińskiemu tytułu profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych oraz powołaniu go na profesora w KPE

19 V – Powierzono następujące zajęcia: dr F. Socha wykład z psychologii przemysłowej w zastępstwie A. Bieli, mgr Guba- Jankowskiej - ćwiczenia z metod statystycznych, mgr B. Rożnowskiemu – ćwiczenia z psychologii eksperymentalnej

13 X - Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdziło uchwałę Senatu Akademickiego KUL o nadaniu tytułu ks. Chlewińskiemu

- Zlecono dr hab. Z. Zaleskiemu seminarium z psychologii eksperymentalnej, przemysłowej i środowiskowej

- Przyjęto na kurs doktorancki mgr M. Tomczuk i mgr A. Zawadzką


1989

19 I - Przyjęto podanie mgr P. Francuza o przedłużenie urlopu naukowego na II semestr roku akademickiego 1989/90 – pracownicy KPE zobowiązali się zapewnić zastępstwo na zajęciach dydaktycznych

16 II – Przedłużono angaże: adiunktowi dr A. Falkowskiemu i starszemu asystentowi mgr P. Francuzowi

17 III – Dziekan odczytał informację o zatwierdzeniu przez MEN nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Z. Zaleskiemu

- Wystąpiono z wnioskiem do Senatu Akademickiego KUL o powołanie Z. Zaleskiego na stanowisko docenta w KPE

- Z. Zaleski otrzymał również stypendium Fulbrighta w roku 1990/91 

17 IV - Senat powołał Z. Zaleskiego na stanowisko docenta w KPE

26 VI – W związku z nieobecnością promotora odłożono rozpatrzenie podania mgr P. Francuza o otwarcie przewodu doktorskiego

26 IX – MEN zatwierdził powołanie Z. Zaleskiego na stanowisko docenta w KPE

26 X – doc. dr Z. Zaleski został wybrany na okres 3 lat Kuratorem Koła Psychologów

- mgr P. Francuz otworzył przewód doktorski; zatwierdzony temat pracy brzmiał następująco: „Funkcje cech ilościowych i jakościowych w kategoryzacji przedmiotów”; promotorem został ks. prof. Chlewiński

- doc. dr Z. Zaleski zaczął prowadzić seminarium doktoranckie z psychologii eksperymentalnej

29 XI – Zatwierdzono recenzentów pracy doktorskiej mgr P. Francuza: T. Maruszewski i A. Biela


1990

13 I – Odbyło się sympozjum w instytucie psychologii na temat: „Kierunki i problemy metodologiczne we współczesnej psychologii. Wśród zaproszonych byli: A. Giorgi, J. Reven, H. Eysenck, D. West

18 I – Powierzono mgr P. Francuzowi prowadzenie wykładu i konwersatorium ze statystyki na sekcji psychologii

18 II - Przedłużono angaże: adiunktowi dr A. Falkowskiemu i starszemu asystentowi mgr P. Francuzowi

- powierzono prowadzenie konwersatorium z psychologii przemysłowej mgr B. Rożnowskiemu

15 III – Dziekan poinformował, że Centralna Komisja Kwalifikacyjna wyraziła pozytywną opinię w sprawie nadania doc. dr hab. A. Bieli tytułu naukowego profesora zwyczajnego nauk humanistycznych

- Na wniosek dziekana Rada Wydziału powołała komisję do oceny podania o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr A. Falkowskiego oraz oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej

- Rada Wydziału powołała na ekspertów w dziedzinie psychologii do opiniowania wniosków w sprawie przydzielania środków na centralne i resortowe programy badań: ks. prof. Z. Chlewińskiego i prof. Z. Płużek

26 IV – Komisja do oceny podania o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr A. Falkowskiego oraz oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej wniosła o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr A. Falkowskiego i powołała na recenzentów: Z. Brzezińskiego, ks. Chlewińskiego i Cz. Nosala

- Rada Wydziału na wniosek Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego i oceny publicznej obrony rozprawy doktorskiej jednogłośnie nadała stopień doktora nauk humanistycznych mgr P. Francuzowi w zakresie psychologii

- Rada Wydziału poparła prośbę o przyznanie stypendium Fulbrighta doc. dr hab. Z. Zaleskiemu w Stanach Zjednoczonych w roku akademickim 1991/92

- mgr J. Ferenstajn otworzyła przewód doktorski, promotorem został ks. prof. Chlewińśki

24 V - A. Biela został wybrany na prodziekana, ale wyboru nie przyjął ze względów rodzinnych

- Senat Akademicki wybrał A. Bielę na swojego pełnomocnika do spraw koordynacji programów badawczych realizowanych w KUL oraz do zwierania odpowiednich umów

25 X - mgr Zawadzkiej powierzono prowadzenie ćwiczeń z metod statystycznych w zastępstwie za mgr Dąbrowską


Lata 1991 - 2000


1991

17 I - Tego dnia odbyło się kolokwium habilitacyjne dr A. Falkowskiego, w wyniku którego Rada Wydziału uchwaliła nadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych

28 II – Przedłużono angaże: adiunktowi dr A. Falkowskiemu i asystentowi dr P. Francuzowi

- Powierzono następujące zajęcia: prof. A. Biela - seminarium z psychologii przemysłowej i środowiskowej; mgr E. Szamańska i mgr A. Zawadzka – ćwiczenia z metod statystycznych; mgr B. Rożnowski – konwersatorium z psychologii przemysłowej

- mgr B. Rożnowski otworzył przewód doktorski; temat pracy „Niektóre uwarunkowania deformacji w spostrzeganiu grup wyznaniowych”

11 IV – Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o przyznanie nagród MEN za osiągnięcia w dziedzinie ekonomii prof. A. Bieli

- Rada Wydziału uchwaliła wystąpić z wnioskiem o zatrudnieniu mgr B. Rożnowskiego na stanowisku asystenta

- Rada Wydziału na wniosek sekcji psychologii uchwaliła wystąpić z wnioskiem do Senatu o utworzenie Zakładu Psychologii Motywacji i Emocji w ramach KPE; kierownikiem zakładu miał zostać doc. dr hab. Z. Zaleski

23 V - Rada Wydziału ponownie uchwaliła wystąpić z wnioskiem do Senatu o utworzenie Zakładu Psychologii Motywacji i Emocji w ramach KPE; kierownikiem zakładu miał zostać doc. dr hab. Z. Zaleski. Dotychczas w ramach katedry funkcjonowały dwa zakłady Zakład Psychologii Eksperymentalnej i Zakład Psychologii Przemysłowej

- Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych mgr B. Rożnowskiemu

26 VI - Dziekan poinformował, że na wniosek Rady Wydziału Senat Akademicki KUL postanowił utworzyć Zakład Psychologii Motywacji i Emocji w KPE i powołał doc. dr hab. Z. Zaleskiego na kierownika zakładu

- mgr B. Mazurek została zatrudniona w ramach zajęć zleconych w KPE i powierzono jej prowadzenie ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej

- opiekunami I roku psychologii zostali dr P. Francuz i dr M. Mańkowska natomiast II roku dr B. Rożnowski

- Rada Wydziału uchwaliła wystąpić z wnioskiem do Rektora o przyznanie R. Mickiewiczowi studentowi III roku psychologii stypendium Ministra Edukacji Narodowej w roku 1991/92

19 XII - Dziekan poinformował, że Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału z dnia 17.01.1991 o nadaniu stopnia naukowego dr hab. Nauk humanistycznych w zakresie psychologii eksperymentalnej dr A. Falkowskiemu

- Rada wydziału pozytywnie rozpatrzyła podanie R. Mickiewicza o indywidualny tok studiów


1992

27 II - Rada Wydziału jednogłośnie poparła wnioski sekcji o powołanie komisji dotyczącej mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego ks. prof. dr hab. Z. Chlewińskiego. W skład komisji weszli: A. Biela, ks. Prężyna, Braun-Gałkowska

- Powierzono następujące zajęcia: prof. A. Bieli: wykład z metodologii psychologii, wykład z psychologii przemysłowej, seminarium magisterskie i doktoranckie z psychologii przemysłowej oraz wykład z psychologii środowiskowej; mgr B. Mazurek w ramach godzin zleconych: ćwiczenia z psychologii eksperymentalnej (emocje i myślenie)

- Zatwierdzono temat pracy magisterskiej R. Mackiewicza: „Koneksjonistyczna teoria znaczenia”

26 III – Rada Wydziału postanowiłą wystąpić z wnioskiem do Senatu Akademickiego KUL o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego ks. prof. dr hab. Z. Chlewińskiego

4 VI – Przyznano urlop naukowy ks. prof. Z. Chlewińskiemu w dniach 28.06-22.09.1992 oraz urlop sobotni w związku z wyjazdem do Toronto University na stypendium Fundacji Milenijnej

- Opiekunami II roku psychologii zostali dr E. Januszewska i dr P. Francuz oraz III roku dr B. Rożnowski i mgr J. Szumielewicz

25 VI – Rada Wydziału poparła wniosek dziekana o powołanie A. Bieli na stanowisko profesora zwyczajnego w KPE

- Przedłużono zatrudnienie dr B. Rożnowskiemu na stanowisku starszego asystenta przy KPE

- mgr J. Sobek został przyjęty na seminarium doktoranckie

24 IX – Kuratorem Koła Psychologów został wybrany doc. dr hab. Z. Zaleski

22 X – Dziekan poinformował, że Senat Akademicki zatrudnił A. Bielę na stanowisku profesora zwyczajnego w KPE na stałe

- Wybrano również skład komisji w sprawie powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego Z. Zaleskiego

- Rada Wydziału postanowiła wystąpić z wnioskiem o zatrudnienie dr Beaty Mazurek na etacie adiunkta w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej (jako drugie miejsce pracy)

- Rada Wydziału poparła podanie dr P. Francuza o przyznanie urlopu naukowego w I semestrze roku akademickiego 1993/94 oraz o przyznanie stypendium językowego w Peruggii i naukowego w Belgii

19 XI - Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wnioski w sprawie mianowania doc. dr hab. Z. Zaleskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego

17 XII – Dziekan zakomunikował, że Senat Akademicki KUL zatrudnił Z. Zaleskiego na stanowiskuprof. Nadzwyczajnego w KPE


1993

14 I – Przedłużono angaże asystentom: dr P. Francuzowi, dr B. Rożnowskiemu i mgr J. Sobkowi

15 III – Przełożono urlop sobotni ks. Chlewińskiegona rok 1994/95

- Poparto wniosek P. Francuza o zmianę terminu urlopu na II semestr roku akademickiego 1993/94

24 VI – prof. A. Biela został wybrany dziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL

- Rada Wydziału uchwaliła wystąpić z wnioskiem o zatrudnienie mgr R. Mackiewicza w wymiarze 6/7 etatu w KPE i powierzenie mu ćwiczeń z metod statystycznych i psychologii percepcji oraz przyjęcie go na kurs doktorancki

- Opiekunami III roku psychologii zostali E. Januszewska i P. Francuz i IV roku – B. Rożnowski i M. Fajowska

21 X – Rada Wydziału postanowiła wystąpić o zatrudnienie mgr P. Petrusewicza w charakterze asystenta w wymiarze 2/7 etatu przy KPE i powierzono mu prowadzenie ćwiczeń z psychologii emocji i motywacji oraz przyjęto go na kurs doktorancki

- Michał Janson otrzymał indywidualny tok studiów

18 XI – Wszczęto postepowanie w sprawie nadania dr hab. Z. Zaleskiemu tytułu naukowego profesora

16 XII – Rada Wydziału zatwierdziła recenzentów dla doc. dr hab. Z. Zaleskiego: Łukaszewski, Obuchowski i Chlewiński


1994

13 I – dr hab. A. Falkowski został zatrudniony na pełnym etacie; Rada Wydziału postanowiła wystąpić z wnioskiem o mianowanie go na stanowisko prof. nadzwyczajnego w KPE

14 II – Przedłużono zatrudnienie następującym osobom: dr B. Mazurek, mgr R. Mickiewiczowi, mgr P. Petrusewiczowi

- Rada Wydziału zatwierdziła tematy prac magisterskich: Wojciech Cwalina „Poczucie efektywności pracy pionu administracyjnego w zakładzie przemysłowym”; Paweł Fortuna „Analiza wybranych aspektów bezrobocia jako sytuacja stresu psychologicznego”, Dariusz Fijołek „Stopień klaryfikacji celu a zachowania negocjacyjne w sytuacji konfliktu”, Michał Janson „Osobowościowe korelaty stylów kierowania według Ravena”

24 III – Senat Akademicki KUL na wniosek Rady Wydziału powołał dr hab. A. Falkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w KPE na okres 5 lat.

- Rada Wydziału uchwaliła wystąpić do Senatu Akademickiego KUL o nadanie dr hab. Z. Zaleskiemu tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych

- Rada Wydziału wytypowała do nagrody Ministra Edukacji Narodowej prof. A. Bielę za książkę: „Psychology of analogical inferencje”

- Przedłużono angaż mgr P. Petrusewiczowi

- mgr U. Dąbrowska otworzyła przewód doktorski; promotorem został ks. prof. Z. Chlewiński

19 V – Rada Wydziału poparła podanie Z. Zaleskiego o przyznanie stypendium w Leuven w roku 1995/96

16 VI – Rada Wydziału postanowiła powierzyć pełnienie obowiązków kierownika KPE prof. A. Bieli na okres urlopu naukowego dotychczasowego kierownika KPE ks. prof. Z. Chlewińskiego w roku akademickim 1994/95; pełniącym obowiązki kierownika Zakładu Psychologii Eksperymentalnej miał być prof. dr ha. A. Falkowski

- Opiekunami IV roku psychologii zostali – E. Januszewska i P. Francuz, a V roku B. Roznowski i M. Fajowska

- Rada Wydziału uchwaliła wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium MEN w roku 1994/95 następującym studentom ze średnią ocen w okresie studiów nie mniejszą niż 4,5: Paweł Fortuna, Dariusz Fijołek i Wojciech Cwalina (IV rok psychologii)

23 VI - Dziekan powiadomił, że Centralna Komisja do spraw Tytułu naukowego i Stopni Naukowych podjęła uchwąłę o przedstawieniu Z. Zaleskiego do tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych oraz o tym, że Senat powołał prof. A. Bielę na kuratora Kpina okres urlopu księdza prof. Z. Chlewińśkiego

27 X - Senat postanowił nadać dr hab. Z. Zaleskimu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych oraz zatrudnić go na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony

- Rada Wydziału poparła wniosek pracowników naukowo-dydaktycznych o zorganizowanie zajęć warsztatowych poświęconych aktualnym paradygmatom badań i metodom statystycznym w psychologii i powierzenie ich prowadzenia dr M. Mańkowskiej


1995

29 I - Przedłużono zatrudnienie na stanowisku starszego asystenta dr P. Francuzowi oraz mgr R. Mackiewiczowi, mgr P. Petrusewiczowi, i B. Rożnowskiemu

27 IV – Powierzono dr M. Mańkowskiej prowadzenie zajęć konwersatoryjno-warsztatowych: „Metodologiczne i numeryczne aspekty wykorzystywania wielozmiennowych modeli matematyczno-statystycznych w zakresie psychologii

- mgr A. Rydzewska otworzyłą przewód: „Rola uwagi w procesie zapamiętywania i uczenia się”; promotor ks. prof. Z. Chlewiński

25 V - dr B. Rożnowski został Kuratorem Koła Psychologów

- powierzono dr P. Francuzowi ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej

- Przyjęto wniosek o zatrudnienie P. Fortuna, D. Fijołka, S. Krajeńskiego po złożeniu pracy magisterskiej na stanowisko asystenta w wymiarze 5/7 etatu przy KPE,

- Zatwierdzono również temat pracy magisterskiej W. Cwaliny: „Poczucie efektywności i zakłócenia procesu przekazywania woli w zakładzie przemysłowym”

22 VI - Opiekunami V roku psychologii byli dr E. Januszewska i dr P. Francuz

- Przyznano dyplomy z wyróżnieniem następującym magistrom: P. Fortuna, D. Fijołek, W. Cwalina

28 IX - Poparto wniosek o zatrudnieniu mgr W. Cwaliny w KPE

- W związku z pobytem prof. dr hab. Z. Zaleskiego za granicą A. Falkowskiemu powierzono prowadzenie seminarium z psychologii eksperymentalnej, a B. Rożnowskiemu proseminarium z psychologii eksperymentalnej

- Rada Wydziału poparła podanie dr P. Francuza o przyznanie mu stypendium językowego w Perugii w okresie wakacji letnich w roku 1996

- Paweł Fortuna, Dariusz Fijołek i Wojciech Cwalina zostali przyjęci na kurs doktorancki

26 X - Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o przyznanie nagrody MEN prof. A. Falkowskiemu za publikację „A Similarity Relation in Cognitive Process”

- Mgr Michał Janson został przyjęty na studia doktoranckie


1996

18 I - Rada Wydziału udzieliła doc. dr hab. Z. Zaleskiemu zgody na urlop naukowy płatny w związku z wyjazdem do Stanów (1.10 – 18.12.1996)

- Mgr Sobkowi powierzono dodatkowo 1 grupę ćwiczeń terenowych z psychologii przemysłowej

- Rada Wydziału zaakceptowała nadanie tytułu mgr: Paweł Fortuna (bdb z wyróżnieniem), Wojciech Cwalina (bdb z wyróżnieniem), Dariusz Fijołek (bdb z wyróżnieniem), Sławomir Krajewski (bdb)

- Przyjęto na studia doktoranckie A. Juchnowicza

15 II - Powierzono ćwiczenia ze statystyki: mgr Robertowi Mackiewiczowi, mgr Dariuszowi Fijołkowi (dodatkowo ćwiczenia z psychologii eksperymentalnej), mgr Paweł Fortuna (dodatkowo ćwiczenia z psychologii eksperymentalnej);

14 III - Rada Wydziału poparła wnioski doktorantów o zatrudnienie ich na etat asystencki: mgr Michała Jansona na 3/14 etatu w KPE; mgr Wojciecha Cwaliny 6/7 etatu w KPE, mgr Paweł Fortuna: 6/7 etatu w KPE, mgr Dariusza Fijołka 6/7 etatu w KPE i mgr Sławomira Krajewskiego 6/7 etatu w KPE

- Przedłużono zatrudnienie na rok 1996/97 dr hab. Anny Grzywy w wymiarze 3/7 etatu adiunkta w KPE oraz Roberta Mackiewicza na stanowisku asystenta w KPE

- Zatwierdzono temat pracy mgr na ekonomii Olega Gorbaniuka (IV rok) „ Stopień zwrotu kwestionariuszy w zależności od stosowanej metody komunikacji i miejsca zamieszkania respondentów w badaniach marketingowych na Ukrainie.” Oraz na V roku psychologii ”Stres życia we Wschodniej Ukrainie w latach 1918-1956: analiza psychologiczno-historyczna na podstawie wspomnień świadków”

11 IV - Doc. dr hab. Zbigniew Zaleski został powołany do komisji rekrutacyjnej na I rok studiów w roku akademickim 1996/97

- Rada Wydziału jednogłośnie przyznała dyplom z oceną bdb z wyróżnieniem – Olegowi Gorbaniukowi – i pozytywnie zaopiniowała jego podanie o przyjęcie na kurs doktorancki

13 VI - W wyborach na dziekana Wydziału Nauk Społecznych – większością głosów został wybrany A. Biela

25 VI - Rada Wydziału uchwaliła wniosek o zatrudnienie Olega Gorbaniuka na 2/7 etatu w KPE oraz Michała Jansona 5,5/7 etatu asystenta w KPE

- Rada Wydziału zwolniła z egzaminu z języka obcego Roberta Mackiewicza na podstawie egzaminu Test of English as a Foreign Language (TOEFL) i na podstawie uzyskania tytułu licencjata filologii angielskiej w KUL

26 IX – Dziekan poinformował o przyznaniu indywidualnych nagród Ministra Edukacji Narodowej w dniu 29.05.1995 Andrzejowi Falkowskiemu

- Poszczególne instytuty zgłosiły kandydatów na członków Centralnej Komisji ds. TN i SN – z psychologii został wytypowany Adam Biela

- Powierzono mgr Edycie Fira – 3/7 etatu asystenta w KPE i prowadzenie ćwiczeń z psychologii przemysłowej oraz została przyjeta na kurs doktorancki

- Zmieniono formę zatrudnienia P. Petrusewicza z zajęć zleconych na etat asystenta w KPE i powierzono mu prowadzenie ćwiczeń z psychologii emocji i motywacji oraz ćwiczeń fakultatywnych z zastosowania komputerów w badaniach psychologicznych

- Opiekunem I roku psychologii został ks. dr M. Stepulak i P. Francuz; IV roku – J. Sobek i dr M Wętorska

24 X - W związku z urlopem ks. Chlewińskiego jego seminarzyści (magisterskie i doktoranckie) uczęszczali na seminarium do Z. Zaleskiego.

- W związku z powyższym P. Francuz prowadził wykład z psychologii eksperymentalnej (uczenie i pamięć) a z psychologii myślenia A. Falkowski


1997

16 I - Przedłużono etaty magistrom: Paweł Fortuna, Dariuszowi Fijołkowi, Robertowi Mackiewiczowi, Wojciechowi Cwalinie, Sławomirowi Krajewskiemu

- Powołano komisję do oceny wniosku o mianowanie doc. dr hab. Zbigniewa Zaleskiego na stanowisko profesora zwyczajnego

- Rada Wydziału uchwaliła, że egzamin z psychologii eksperymentalnej będzie zdawany partiami: osobne części będą stanowiły egzaminy z psychologii percepcji, emocji i motywacji, uczenia i pamięci oraz myślenia

27 II - Rada Wydziału jednogłośnie poparła wniosek w sprawie mianowania doc. dr hab. Zbigniewa Zaleskiego na stanowisko profesora zwyczajnego

10 IV - Doc. dr hab. Zbigniewa Zaleskiego został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego

- prof. dr hab. Andrzej Falkowski został powołany do komisji rekrutacyjnej

26 VI - W tym okresie ks. prof. dr hab. Chlewiński prowadził proseminarium z psychologii eksperymentalnej, a seminarium doktoranckie z Marketingu i reklamy prof. dr hab. Andrzej Falkowski

- Dobrzyński został przyjęty na studia doktoranckie (seminarium u prof. Falkowskiego)

25 IX

- Senat zatwierdził powierzenie profesorowi Falkowskiemu prowadzenie seminarium doktoranckiego

- Odwieszono wykład z wybranych zagadnień z psychologii eksperymentalnej prowadzonego przez ks. prof. Chlewińskiego

23 X

- Indywidualny tok studiów przyznano Monice Suchomskiej


1998

15 I

- P. Francuz wyjechał na urlop habilitacyjny

26 II

- Dziekan poinformował Radę Wydział, że Senat Akademicki KUL dn. 15. 01.98 utworzył katedrę Psychologii Emocji i Motywacji z dniem 1.02.98 i na jej kierownika powołał doc. dr hab. Zaleskiego

- Przewód doktorski otworzyli Robert Mackiewicz, temat pracy brzmiał: „Myślenie warunkowe i probabilistyczne: integracja w teorii modeli umysłowych”. Promotorem został ks. Chlewiński; oraz Wojciech Cwalina: „Znaczenie poznawczych i emocjonalnych elementów reklamy politycznej w kształtowaniu preferencji wyborczych” – promotorem prof. Falkowski

23 IV - Senat akademicki postanowił wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej o odznaczenie ks. prof. hab. Zdzisława Chlewińskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitną twórczość naukową.

- Ks. Dziekan zapoznał Radę Wydziału z treścią pisma ks. Chlewińskiego o rezygnacji z tego wyróżnienia

- Powołano komisję rekrutacyjną, w której skład wszedł prof. Falkowski,

08 VI - Dr B. Rożnowski został nowym kuratorem koła Naukowego psychologii

24 VI - Dr B. Rożnowskiemu przyznano urlop habilitacyjny w I semestrze roku akademickiego 1998/99

24 IX - Rada Wydziału poparła wniosek o zatrudnienie p. dr hab. Anny Grzywy prof. Nadzwyczajnego Akademii Medycznej w Lublinie w wymiarze 2/7 etatu adiunkta w KPE i powierzenie jej wykładu z biologicznych mechanizmów zachowania i wybranych zagadnień z psychologii fizjologicznej

22 X - Rada Wydziału poparła wniosek o powołanie komisji do oceny dorobku prof. nadzwyczajnego Andrzeja Falkowskiego w związku z przedłużeniem zatrudnienia na czas nieokreślony: w skład komisji weszli ks. prof. Chlewiński i prof. Zaleski

- Poparto wniosek prof. Andrzeja Falkowskiego o udzielenie urlopu naukowego w roku 1999/2000

- Rada Wydziału jednogłośnie wystąpiła o zwiększenie wymiaru zatrudnienia mgr Edyty Firy z 3/7 do 4/7 etatu asystenta w KPE w roku akademickim 1998/99

- Zawieszono wykład ks. prof. Chlewińskiego z „Wybranych zagadnień z psychologii poznawczej: stereotypy i uprzedzenia” z powodu rezygnacji z prowadzenia tego wykładu przez ks. prof.

19 XI - Senat udzielił urlopu prof. Falkowskiemu na rok 1999/2000

- Rada Wydziału jednogłośnie poparła wniosek o przedłużenie zatrudnienia prof. Andrzeja Falkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w KUL jako II miejsce pracy

- Powołano komisję do oceny wniosku w sprawie mianowania na stanowisko prof. nadzwyczajnego w KPE Anny Grzywy

17 XII - Senat Akademicki KUL zatwierdził zatrudnienie prof. Andrzeja Falkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w pełnym wymiarze etatowym w KPE

- Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem do MEN o przyznanie nagród prof. Zbigniewowi Zaleskiemu za książkę”Od zawiści do zemsty. Społeczna psychologia kłopotliwych emocji” W-wa 1998 Wyd. Akad. Żak oraz nagrodę dla ks. prof. Chlewińskiego 


1999

14 I - Przyznano miesięczne stypendium i urlop naukowy na wyjazd do Leuven [Belgia] magistrom: Fortuna, Fijołkowi i Jansonowi w dniach 15.06.2000-14.07.2000

25 II - Senat zatwierdził zatrudnienie prof. dr hab. Anny Grzywy na stanowisku prof. nadzwyczajnego w KPE jako II miejscu pracy na 2/7 etatu od 16 II do 15 VII 1999

- Przedłużono zatrudnienia: Cwalinie, Fijołkowi, Fira, Fortunie, Francuzowi, Gorbaniukowi, Jansonowi, Mackiewiczowi, Rożnowskiemu, Petrusewiczowi, Sobkowi,

- Oleg Gorbaniuk otworzył przewód doktorski, zatwierdzono temat pracy „Cechy identyfikacji narodowej Polaków mieszkających na Ukrainie. Badania psychologiczne” promotor ks. prof. Chlewiński

- Wyznaczono recenzentów i komisję do obrony pracy doktorskiej Wojciecha Cwaliny

- Zmiana tematu pracy doktorskiej Roberta Mackiewicza: „Rozumowanie warunkowe w interpretacji teorii „modeli umysłowych”. Psychologiczne badania eksperymentalne.

25 III - Przedłużono zatrudnienie ks. Chlewińskiego na rok 1999/2000 na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze pełnego etatu

- Wprowadzono ćwiczenia fakultatywne z Psychologii organizacji i zarządzania – prowadził je dr B. Rożnowski

22 IV - Rada Wydziału wystąpiła z prośbą o przedłużenie zatrudnienia P. prof. Grzywie na rok akademicki 1999/2000 na 2/7 etatu prof. nadzwyczajnego w KPE (II miejsce pracy)

- Powierzono prowadzenie zajęć ramach KPE : mgr Fijołkowi ćwiczenia z uczenia i pamięci; myślenia i metod statystycznych; mgr Fortuna ćwiczenia z psychologii percepcji, psychologii myślenia oraz z metod statystycznych

- Zmieniono wymiar godzin pracy Olega Goraniuka z 4/7 na 5/7 etatu asystenta w KPE i powierzono mu prowadzenie następujących zajęć: ćwiczenia z psychologii percepcji, z psychologii myślenia, ćwiczenia fakultatywne z zastosowania komputerów w badaniach psychologicznych, ćwiczenia z metod statystycznych

- Rada Wydziału powołała recenzentów i komisję do obrony pracy doktorskiej Roberta Mackiewicza

20 V - Senat zatwierdził zatrudnienie prof. Grzywy od 16.09.1999/15.07.2000 oraz ks. Chlewińskiego w KPE

24 VI - Rada Wydziału wytypowała prof. Adama Bielę jako kandydata na członka Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni naukowych

- Rada Wydziału uchwaliła wystąpić z wnioskiem o zmianę wymiaru godzin pracy z 5/7 na 6/7 etatu asystenta w KPE Olega Gorbaniuka i powierzenie mu następujących zajęć: ćwiczenia z psychologii percepcji, z psychologii myślenia, ćwiczenia fakultatywne z komputerów, metod statystycznych, z psychologii procesów poznawczych

- Prof. Biela, prof. Falkowski i Cwalina równolegle prowadzili zajęcia na zarządzaniu i marketingu

- zatwierdzono temat pracy mgr Moniki Suchomskiej - „Struktura pojęć abstrakcyjnych – psychologiczne badania eksperymentalne.

21 X - Rada Wydziału uchwaliła wystąpić o zatrudnienie Olega Gorbaniuka w wymiarze pełnego etatu na stanowisku asystenta w KPE i powierzyła mu następujące zajęcia: ćwiczenia z psychologii percepcji, ćwiczenia z psychologii myślenia i decyzji, ćwiczenia fakultatywne z zastosowania komputerów w badaniach psychologicznych, ćwiczenia z metod statystycznych

- Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk humanistycznych Robertowi Mackiewiczowi


2000

13 I – Rada Wydziału wytypowała do nagrody Ministra Edukacji Narodowej ks. prof. Chlewińskiego za książkę: ”Umysł. Dynamiczna organizacja pojęć. Analiza psychologiczna”

24 II – Rada Wydziału uchwaliła wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitną twórczość naukową: m.in. ks. Chlewińskiemu

- Oleg Gorbaniuk otworzył przewód doktorski na Ekonomii; temat pracy „Efektywność ankiety pocztowej jako metody badań marketingowych”

23 III - W II edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką organizowanym przez firmę StatSoft Inc i StatSoft Polska w roku 1999 w kategorii prac doktorskich Komisja Konkursowa najwyżej oceniła pracę Wojciecha Cwaliny: ”Znaczenie poznawczych i emocjonalnych elementów reklamy politycznej” pod kierunkiem prof. dr hab. A. Falkowskiego.

- Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie zatrudnienia ks. Chlewińskiego na stanowisku prof. zwyczajnego w KPE w roku 2000/2001 i powierzenie mu zajęć w ramach pełnego etatu: wykład z psychologii myślenia i decyzji, wykład fakultatywny z psychologii poznawczej, seminarium magisterskiego z psychologii eksperymentalnej, seminarium doktoranckie z psychologii eksperymentalnej.

- Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o zatrudnieniu mgr Jacka Sobka z dniem 01.10.2000 na stanowisku wykładowcy w KPE

- Rada Wydziału poparła wniosek kierownika Instytutu Psychologii o przyznaniu nagrody rektorskiej ks. Chlewińskiemu (nagroda indywidualna) za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe.

04 V - Rada Wydziału poparła podanie dr Roberta Mackiewicza o urlop naukowy w dniach: 1.02.-30.06.2001 na wyjazd do Stanów Zjednoczonych w związku z uzyskanym stypendium Fundacji Fulbrighta

08 VI - Senat przedłużył zatrudnienie ks. Chlewińskiego na stanowisku prof. zwyczajnego w KPE

- Seminaria doktoranckie na ekonomii i marketingu prowadzone były przez profesorów z KPE: ekonomia - prof. A. Biela i marketing – prof. A. Falkowski

20 VI - Zajęcia w instytucie Marketingu i Zarządzania były prowadzone przez pracowników KPE - prof. A. Bielę (Analiza decyzyjna), prof. A. Falkowskiego (Promocja i reklama), dr W. Cwalinę (ćwiczenia i wykład – Promocja i reklama), mgr G. Kidę (analiza decyzyjna), dr B. Rożnowskiego (negocjacje handlowe)

- Powierzono dr Rożnowskiemu wykład z Psychologii organizacji na wydziale Zarządzania i Marketingu

- Rada Wydziału wyznaczyła recenzentów i komisję egzaminacyjną do obrony pracy doktorskiej Olega Gorbaniuka

21 IX - Zmiana wymiaru zatrudnienia mgr. Pawła Fortuny i mgr Dariusza Fijołka na cały etat asystenta przy KPE

- mgr Monika Suchomska została zatrudniona w wymiarze 6/7 asystenta w KPE. Powierzono jej prowadzenie: ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej, ćwiczeń z psychologii percepcji, ćwiczeń z psychologii uczenia i pamięci. Została przyjęta na kurs doktorancki.

- W związku z rezygnacją z funkcji kuratora Kola Naukowego Psychologii dr B. Rożnowskiego poproszono o pełnienie tej funkcji dr W. Cwalinę

19 X - A. Juchnowicz otworzył przewód doktorski; temat pracy - „Percepcja interentu jako narzędzia poznawczo-komunikacyjnego. Empiryczne studium psychologiczne”. Promotorem został prof. A. Biela

11 I - Oleg Gorbaniuk dodatkowo prowadził zajęcia w ramach pracy w Katedrze Analizy Decyzyjnej: ćwiczenia z informatyki

- Oleg Gorbaniuk otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych


Lata 2001 - 2004

22 II - Senat Akademicki powołał dr W. Cwalinę na kuratora koła psychologów

- Oceniając pracowników bardzo dobrze oceniono dr Cwalinę i uchwalono wystąpić o przedłużenie zatrudnienia i awansowanie go na stanowisko adiunkta z dniem 1.10.2001

- Pozytywnie oceniono również: mgr P.Fortuna, mgr D. Fijołka, dr O. Gorbaniuka, dr Mackiewicza, mgr M Suchomską (6/7 etatu asystenta) adiunkta dr P. Francuza, dr B. Rożnowskiego i mgr J. Sobka

22 III - prof. A. Falkowski członkiem komisji rekrutacyjnej na rok 2001/2002:

19 IV - dr Cwalina kontynuował kuratorstwo koła psychologów na następną kadencję

- Powołano komisję i recenzentów pracy doktorskiej Olega Gorbaniuka z psychologii

07 VI - Powierzono dr Cwalinie prowadzenie wykładu „Promocja i reklama” i „Marketing polityczny”, dr Gorbaniukowi – „Metody badań marketingowych” i „Metody analizy badań marketingowych”

- Nadal w instytucie Zarządzania wykładali: prof. A. Biela, prof. A. Falkowski, dr W. Cwalina, dr B. Rożnowski

25 VI - Rada Wydziału postanowiła wystąpić o przyznanie nagrody rektora prof. A. Bieli

- Powierzono prof. A. Bieli wykład z Analizy decyzyjnej w ramach instytutu Zarządzaniu i Marketingu

- W związku z przejściem na emeryturę ks. prof. Chlewińskiego z dn. 30.09.2001 Rada Wydziału przyjęła wniosek o powierzenie ks. prof. prowadzenie 2 godzin seminarium doktoranckiego w roku 2001/2002 w ramach umowy o dzieło w celu dokończenia rozpoczętych prac doktorskich

- W związku z przeciążeniem zajęciami pracowników KPE zawieszono zajęcia dydaktyczne: wykład z wybranych zagadnień z psychologii poznawczej: psychologia uwagi, procesy spostrzegania, psychologia myślenia, specjalizacyjny wykład z psychologii poznawczej

-p Powierzono Olegowi Gorbaniukowi wykład: Statystyka w zarządzaniu i marketingu

24 IX - Powierzono mgr Suchomskiej ćwiczenia z psychologii eksperymentalnej, ks. prof. Chlewińskiemu w związku ze zmianą zatrudnienia funkcji kuratora KPE zamiast dotychczasowej funkcji kierownika

- mgr Monika Suchomska otrzymała również stypendium doktoranckie w KPE

08 XI - Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o awansowanie dr R. Mackiewicza na stanowisko adiunkta w KPE


2002

17 I – Rada Wydziału poparła wniosek ks. prof. Chlewińskiego kuratora KPE w sprawie powierzenia Falkowskiemu, prof. KUL od II semestru 2002 funkcji kierownika Katedry i Zakładu Psychologii Eksperymentalnej

- Rada Wydziału większością głosów uchwaliła wyodrębnić z KPE oddzielnej Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania. Funkcję kierownika katedry miał pełnić prof. A. Biela.

15 II - Rada Wydziału powierzyła prof. A. Bieli kierownictwo Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania

- Powierzono dr Olegowi Gorbaniukowi ćwiczeń z zastosowania metod komputerowych w psychologii

14 III - prof. A. Falkowski został powołany do komisji kwalifikacyjnej na I rok studiów.

08 V - W związku z rezygnacją dr hab. A. Falkowskiego z pełnienia funkcji kierownika KPE Rada Wydziału wystąpiła o powierzenie tej funkcji prof. A. Bieli będzie on kuratorem tej katedry

06 VI - Powierzono ks. prof. Chlewińskiemu prowadzenie seminarium doktoranckiego w KPE w roku 2002/2003 na umowę o dzieło

25 VI - Powierzono dr Cwalinie wykłady: monograficzny z psychologii marketingu gospodarczego i politycznego oraz z psychologii środowiskowej

- Zawieszono wykład Wybrane zagadnienia z psychologii eksperymentalnej: Psychologia rozumowania

- Monika Suchomska otrzymała stypendium doktoranckie i otworzyła przewód doktorski; temat pracy: „ Wyobrażeniowa reprezentacja przekazu werbalnego i obrazowego. Psychologiczne badania komunikacji medialnej” Promotorem został ks. prof. Chlewiński

- Anna Szalkowska otrzymała dyplom mgr z wyróżnieniem

19 IX - Anna Szalkowska otrzymała stypendium doktoranckie

07 XI - Zawieszono na studiach wieczorowych proseminarium z psychologii procesów poznawczych dr Francuza


2003

16 I - Aleksandra Kozankiewicz otworzyła przewód doktorski; temat pracy: „Stereotypy grup mniejszościowych. Badania studentów Zachodniej Ukrainy” – Promotorem został ks. prof. Chlewiński

- Anna Szalkowska otworzyła przewód doktorski: „Rozumienie faktualnie niespójnej narracji w odbiorze przekazu medialnego” – Promotorem został ks. Chlewiński

27 II - Bardzo dobrze oceniono następujących pracowników naukowych związanych z KPE: mgr Fijołek, mgr Fortuna, dr Francuz, dr Gorbaniuk, dr Rożnowski, mgr Sobek

13 III - Rada Wydziału powołała komisję do oceny wniosku o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr Piotra Francuza

10 IV - dr Piotr Francuz otworzył przewód habilitacyjny i wyznaczono recenzentów pracy

25 VI - Rada Wydziału jednogłośnie poparła wniosek o powierzenie dr Olegowi Gorbaniukowi seminarium magisterskiego z psychologii percepcji i marketingu

- Powierzono zajęcia w ramach stypendium doktoranckiego następującym osobom: Paweł Koniak, Dawid Sołomianko, Monika Suchomska, Anna Szalkowska, Magdalena Szubielska, Bartosz Zdziech

- Sołomianko, Szubielska, Zdziech zostali przyjęci na studia doktoranckie

26 VI - W tym dniu odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Piotra Francuza

25 IX - Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o zatrudnieniu Darka Fijołka na stanowisku wykładowcy w wymiarze pełnego etatu przy KPE w roku 2003/2004 z dniem 01.10.2003 i przydzielono mu następujące zajęcia: ćwiczenia z psychologii uczenia się i pamięci, ćwiczenia z metod statystycznej analizy danych w psychologii, ćwiczenia z metod statystycznych

09 X - Senat Akademicki wyraził zgodę na prowadzenie seminarium magisterskiego z psychologii percepcji i marketingu przez dr Olega Gorbaniuka w roku 2003/2004

- Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o zatrudnienie mgr Sobka na stanowisku wykładowcy przy KPE na 4/12 etatu

- Zmieniono formę zatrudnienia mgr P. Fortuna z etatu asystenta na stanowisko wykładowcy przy KPE w roku 2003/2004


2004

26 II - Wysunięto wniosek o powołanie prof. Piotra Francuza na kierownika Katedry Psychologii Eksperymentalnej oraz o utworzenie Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania i na jej kierownika powołano prof. A. Bielę

- Przedłużono zatrudnienie magistrom: P. Fortuna i D. Fijołkowi na rok 2004/2005

11 III - dr. Hab. Piotr Francuz został powołany do komisji rekrutacyjnej na I rok studiów.

18 VI - przyznano stypendia doktorancki następującym osobom: Maćkowi Ćwikowi, Rafałowi Koziakowi, Piotrowi Markiewiczowi, Maciejowi Popławskiemu, Bożenie Nowaczyńskiej, Annie Szalkowskiej, Magdalenie Szubielskiej, Małgorzacie Zabłockiej

- Paweł Fortuna otworzył przewód doktorski; temat pracy: „Podmiotowe i przedmiotowe determinanty modyfikowania postawy wobec treści przekazów telewizyjnych”. Promotorem został dr hab. Piotr Francuz

- Magda Szubielska otworzyła przewód doktorski; temat pracy: „ Rozumienie filmów animowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym w zalezności od zdolności zapamiętywania zdarzeń i myślenia metaforycznego” Promotorem został dr hab. Piotr Francuz

- Na dzienne studia doktoranckie zostały przyjęte następujące osoby: Maciek Ćwik, Rafał Koziak, Piotr Markiewicz, Bożena Nowaczyńska, Maciej Popławski, Małgorzata Zabłocka

24 IX - Olga Grabowska i Kinga Kaczmarzyk zostały przyjęte na zaoczne studia doktoranckie

18 X - Rada Wydziału przyjęła wniosek o zatrudnienie Anny Szalkowskiej na etacie asystenta w KPE

Autor: ---
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2013, godz. 13:26 - Bibianna Bałaj