fot._ww_278Powstanie kierunku administracja zostało poprzedzone wyodrębnieniem w ramach kierunku prawo specjalizacji: administracja*. Wyodrębnienie to nastąpiło na mocy uchwały Rady Wydziału z dnia 6 listopada 1997 roku ze skutkiem od roku akademickiego 1998/1999. Na stanowisko kierownika specjalizacji został powołany dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL.

 

Jednomyślną decyzją Rady Wydziału z 30 września 1998 roku skierowano wniosek do Senatu Akademickiego o uruchomienie od roku akademickiego 1999/2000 odrębnego kierunku studiów - administracji. Wyodrębnienie kierunku zostało zatwierdzone uchwałą Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Collegium IuridicumNabór na studia dzienne rozpoczął się w roku akademickim 1999/2000. W związku z utworzeniem kierunku, zmianie uległa nazwa Wydziału, z Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego został on przemianowany na Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, z Sekcjami: Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Organizatorem i kierownikiem Sekcji Administracji był dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL.

 

Z dniem 15 lutego 2005 roku, na podstawie uchwały Senatu z dnia 21 stycznia 2005 roku nastąpiło przekształcenie sześciu Sekcji funkcjonujących na Wydziale w Instytuty. Sekcja Administracji została przemianowana w Instytut Administracji, w ramach którego funkcjonują obecnie: Katedra Nauki Administracji, Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego, Katedra Historii Administracji, Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem, Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego.

 

Od początku istnienia Instytutu do dnia 31 sierpnia 2012 roku, Dyrektorem Instytutu Administracji był prof. dr hab. Stanisław Wrzosek. Od dnia 1 września 2012 roku, funkcję Dyrektora pełni dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL.

 

 


* pierwotna wersja tekstu Administracja w strukturach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, została opublikowana w Księdze Jubileuszowej z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-700-9, s. 595.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2016, godz. 23:49 - Patryk Ochwat