Historia Katedry

      W historię Katedry Postępowania Cywilnego wpisało się wielu wybitnych prawników. Początkowo stanowisko zastępcy profesora postępowania sądowego cywilnego piastował Władysław Modrzewski (w latach 1889-1916 adwokat przysięgły, następnie sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie), zaś w roku akademickim 1923/1924 stanowisko to objął Władysław Łukaszewicz (uprzednio wykonujący praktykę adwokacką i radcowską, następnie sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie, zaś od 1929 r. - sędzia Sądu Najwyższego).

       W latach 1926 - 1933 na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno - Ekonomicznych KUL, teorię prawa wykładał wybitny teoretyk prawa, ale i znamienity procesualista, profesor zwyczajny Kamil Stefko, który w okresie przedwojennym był Kierownikiem Katedry Procedury Cywilnej i Kierownikiem Katedry Teorii Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W lutym 1926 r. doktoryzował się tam Antoni Pastuszka, absolwent prawa Uniwersytetu Lwowskiego. W momencie rezygnacji z kierowania Katedrą Procedury Cywilnej przez Władysława Łukaszewicza (1929 r.), dr Antoni Pastuszka był adwokatem, mającym już doświadczenie w pracy na stanowisku sędziego w obwodzie zamojskim. W roku akademickim 1929/1930 objął stanowisko starszego asystenta, a od 1930 r. stanowisko zastępcy profesora procedury cywilnej, które piastował (z przerwą wojenną) do 1952 r., czyli do likwidacji nauki prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez władze komunistyczne.

       Do tego czasu, w rozwój Katedry zaangażowani byli: mecenas Stanisław Kalinowski (prowadzący zajęcia z procedury cywilnej w roku akademickim 1944/1945), Ludwik Götniger (asystent wolontariusz), sędzia R. Kostrzycki (starszy asystent), Franciszek Trojanowski (zastępca asystenta - w ramach utworzonego w styczniu 1949r. Zakładu Prawa Sądowego pod kierownictwem prof. Z. Papierkowskiego).

       Warto również zaznaczyć, że podczas egzaminów z przedmiotu postępowania cywilnego, przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnym był prof. K. Przybyłowski.

       Po reaktywacji Sekcji Nauk Prawnych na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych pierwszym wykładowcą przedmiotu postępowania cywilnego był - w latach 1985 - 1990 - zatrudniony w tym czasie w Instytucie Prawa Cywilnego UW - doc. dr hab. Tadeusz Ereciński. W 1990 r. prof. T. Ereciński został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW i na stanowisko sędziego SN. Toteż w roku akademickim 1990/1991 zajęcia przejął doc. UW dr Jerzy Lapierre (l. 1990 - 1991), który przez rok prowadził wykład i seminarium. Ćwiczenia z procedury cywilnej w tym okresie prowadził dr Marek Jakubek, który od dnia 1 lutego 1984r. był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego.

      Od dnia 1 października 1991 r. zajęcia zostały powierzone prof. UW dr hab. Teresie Misiuk-Jodłowskiej. W okresie zatrudnienia Pani Profesor na WPKiŚ KUL ćwiczenia z postępowania cywilnego prowadzili asystenci: mgr Jerzy Sieklucki, mgr Elżbieta Guz, mgr Cezary Gromadzki, mgr Piotr Banach.

       W roku akademickim 1998/1999 wykłady z postępowania cywilnego przejął sędzia dr Jan Turek (l. 1998 - 2005), zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy (później adiunkta) w Katedrze Procedury Cywilnej do 2005 r. W tym okresie Kuratorem Katedry był Prof. dr hab. Henryk Cioch, Kierownik I Katedry Prawa Cywilnego, zaś ćwiczenia - poza wyżej wymienionymi - prowadziły: mgr Ewa Stasiewicz oraz mgr siostra Małgorzata Wudzińska.

      Od początku 2005 r. aż do września 2010 r. Kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego był prof. KUL dr hab. Piotr Pogonowski. Zajęcia z zakresu postępowania cywilnego prowadzili również dr Joanna Studzińska, dr Paweł Cioch, dr Edyta Gapska.

       

       Od 1 czerwca 2012 roku kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego jest dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, zajmująca również stanowisko sędziego sądu okręgowego i orzekająca w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Lublinie. W katedrze zatrudnieni są adiunkci: dr Joanna Studzińska i dr Edyta Gapska. Z katedrą związani są doktoranci: mgr Paweł Wrzaszcz, mgr Aleksandra Rączkowska, mgr Marta Krasnowska, mgr Arkadiusz Zawiślak, mgr Sławomir Duda, mgr Martyna Podolska, mgr Anna Haciuk, mgr Dominika Wójcik, mgr Katarzyna Kajmowicz. 

Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2017, godz. 17:39 - Joanna Misztal-Konecka