Historia Katedry

 

W historię Katedry Postępowania Cywilnego wpisało się wielu wybitnych prawników. Początkowo stanowisko zastępcy profesora postępowania sądowego cywilnego piastował Władysław Modrzewski (w latach 1889-1916 adwokat przysięgły, następnie sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie), zaś w roku akademickim 1923/1924 stanowisko to objął Władysław Łukaszewicz (uprzednio wykonujący praktykę adwokacką i radcowską, następnie sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie, zaś od 1929 r. - sędzia Sądu Najwyższego).

W latach 1926-1933 na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL, teorię prawa wykładał wybitny teoretyk prawa, ale i znamienity procesualista, profesor zwyczajny Kamil Stefko, który w okresie przedwojennym był Kierownikiem Katedry Procedury Cywilnej i Kierownikiem Katedry Teorii Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W lutym 1926 r. doktoryzował się tam Antoni Pastuszka, absolwent prawa Uniwersytetu Lwowskiego. W momencie rezygnacji z kierowania Katedrą Procedury Cywilnej przez Władysława Łukaszewicza (1929 r.), dr Antoni Pastuszka był adwokatem, mającym już doświadczenie w pracy na stanowisku sędziego w obwodzie zamojskim. W roku akademickim 1929/1930 objął stanowisko starszego asystenta, a od 1930 r. stanowisko zastępcy profesora procedury cywilnej, które piastował (z przerwą wojenną) do 1952 r., czyli do likwidacji nauki prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez władze komunistyczne. Do tego czasu, w rozwój Katedry zaangażowani byli: mecenas Stanisław Kalinowski (prowadzący zajęcia z procedury cywilnej w roku akademickim 1944/1945), Ludwik Götniger (asystent wolontariusz), sędzia R. Kostrzycki (starszy asystent), Franciszek Trojanowski (zastępca asystenta - w ramach utworzonego w styczniu 1949 r. Zakładu Prawa Sądowego pod kierownictwem prof. Z. Papierkowskiego). Podczas egzaminów z postępowania cywilnego przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnym był prof. K. Przybyłowski.

 

Po reaktywacji Sekcji Nauk Prawnych na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych pierwszym wykładowcą przedmiotu postępowania cywilnego był – w latach 1985-1990 - zatrudniony w tym czasie w Instytucie Prawa Cywilnego UW - doc. dr hab. Tadeusz Ereciński. W 1990 r. prof. T. Ereciński został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW i na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Toteż w roku akademickim 1990/1991 zajęcia przejął doc. UW dr Jerzy Lapierre, który przez rok prowadził wykład i seminarium. Ćwiczenia z procedury cywilnej w tym okresie prowadził dr Marek Jakubek, który od dnia 1 lutego 1984r. był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego.

Od dnia 1 października 1991 r. zajęcia z postępowania cywilnego zostały powierzone prof. UW dr hab. Teresie Misiuk-Jodłowskiej. W okresie zatrudnienia Pani Profesor na WPKiŚ KUL ćwiczenia z postępowania cywilnego prowadzili asystenci: mgr Jerzy Sieklucki, mgr Elżbieta Guz, mgr Cezary Gromadzki, mgr Piotr Banach.

W roku akademickim 1998/1999 wykłady z postępowania cywilnego przejął sędzia dr Jan Turek (l. 1998 - 2005), zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy (później adiunkta) w Katedrze Procedury Cywilnej do 2005 r. W tym okresie Kuratorem Katedry był Prof. dr hab. Henryk Cioch, Kierownik I Katedry Prawa Cywilnego, zaś ćwiczenia - poza wyżej wymienionymi - prowadziły: mgr Ewa Stasiewicz oraz mgr siostra Małgorzata Wudzińska.

Od 1 marca 2005 r. do 30 września 2010 r. Kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego był prof. KUL dr hab. Piotr Pogonowski. Zajęcia z zakresu postępowania cywilnego prowadzili również dr Joanna Studzińska, dr Paweł Cioch, dr Edyta Gapska.

 

Od 1 czerwca 2012 roku kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego jest dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, zajmująca również stanowisko sędziego sądu okręgowego i orzekająca w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Lublinie. W katedrze aktualnie zatrudnieni są: adiunkt - dr Edyta Gapska i asystent - dr Paweł Wrzaszcz. Z katedrą związani są doktoranci: mgr Sławomir Duda, mgr Kinga Dróżdżmgr Anna Haciuk, mgr Katarzyna Kajmowicz, mgr Marta Krasnowska, mgr Martyna Podolska, mgr Aleksandra Rączkowska, mgr Karolina Szydłowska, mgr Paulina Woś, mgr Dominika Wójcikmgr Arkadiusz Zawiślak.

 

 

Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2018, godz. 21:00 - Joanna Misztal-Konecka