HISTORIA I AKTUALIA

 

 

Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych powstała w czerwcu 2008 r., z połączenia dwóch dotychczas istniejących katedr: Makrostruktur Społecznych i Socjologii Ruchów Społecznych. Pierwsza z nich została powołana w połowie lat dziewięćdziesiątych, której kierownikiem był (do 14.02.2008 r.) dr hab. Stanisław Cieśla, prof. KUL. Natomiast Katedra Socjologii Ruchów Społecznych została ustanowiona przez Senat Akademicki KUL w kwietniu 2007 r. Na jej kierownika powołano ks. dra hab. Jana Szymczyka, prof. KUL, wcześniej związanego z Katedrą Filozofii Społecznej, kierowanej wówczas przez ks. prof. dra hab. Stanisława Kowalczyka.

 

Pracownikami Katedry są:

 

ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (kierownik)

dr Janina M. Zabielska (adiunkt)

ks. mgr Marek Pabich (asystent)

 

oraz prowadzący zajęcia doktoranci:

 

Ks. mgr Tomasz Jarzynka

 

 

W poprzednich latach zajęcia prowadzili: dr Joanna Kubińska, dr Anna Trojszczak (Langer), dr Jan Gałkowski, dr Krzysztof Piróg, mgr Monika Dobrogowska, mgr Justyna Góźdź, mgr Sebastian Gralec, mgr Grzegorz Wróblewski, mgr Filip Pruszkowski, mgr Dominika Grosman, mgr Ewa Pachowska-Kurzepa.

 

 

 Pracownicy Katedry brali udział w różnych konferencjach, spotkaniach, debatach:

 

► Pani Premier Beata Szydło powołała w czerwcu 2016 r. ks. Jana Szymczyka w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. Rada czuwa nad planami i jakością prac badawczych CBOS. W jej skład wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.

http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/rada_cbos.php

 

ks. Marek Pabich wygłosił referat pt. Rola wartości w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Społeczeństwo obywatelskie w XX i XXI wieku, która odbyła się na Uniwersytecie Szczecińskim 16.03.2016

http://sokonferencja.whus.pl/wp-content/uploads/2015/10/SO-program-konferencji.pdf

 

Ks. Jan Szymczyk otrzymał nagrodę indywidualną I stopnia Rektora KUL - za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe [grudzień 2015]

 

► Ks. Jan Szymczyk przewodniczył 5 listopada 2015 r. panelowi z racji: XXXV rocznicy NSZZ „Solidarność”  W KUL.

xxxv-rocznica-nszz-quot-solidarnosc-quot-w-kul,gal_15225.html

 

Ks. Jan Szymczyk zaprezentował referat pt.: Przemiany wartości Polaków. Wybrane aspekty i tendencje, na: INTERNATIONAL CONFERENCE SOCIAL AND ETHICAL DIMENSIONS OF CHANGES – 2ND EDITON, Organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, THE UNIVERSITY OF ST. STEPHEN IN GODOLLO (Węgry); UNIVERSITY OF ORADEA (Rumunia), Rzeszów, 22.05.2015

-http://www.socjologia.univ.rzeszow.pl/instytut/aktualnosci/698,miedzynarodowa-konferencja-naukowa-spoleczne-i-etyczne-wymiary-przemian-social-and-ethical-dimensions-of-changes.html

 

► 1 czerwca 2015 r. została obroniona dysertacja doktorska, autorstwa Moniki Dobrogowskiej: Koncepcja poliarchii w pismach Edmunda Wnuka-Lipińskiego, która została napisana pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka. 18.06.2015 r. odbyła się uroczysta promocja doktorska.

-18-06-2015-promocje-doktorskie-wydzialu-nauk-spolecznych-kul,gal_15006.html

 

Ks. Marek Pabich wygłosił referat pt.: Wybrane aspekty koncepcji państwa w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej

Od liberalizmu do nacjonalizmu. Myśl polityczna w XX i XXI wieku, która odbyła się 21 kwietnia 2015 na Uniwersytecie Szczecińskim

-http://mpkonferencja.whus.pl/wp-content/uploads/2015/02/MP-program-konferencji.pdf

 

Ks. Jan Szymczyk wygłosił referat pt.: Bł. ks. Jerzy Popiełuszko patronem jedności ruchu „Solidarność”, na ogólnopolskiej konferencji: Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – obrońca prawdy o człowieku, która odbyła sie 14 kwietnia 2015; została ona zorganizowana przez KU NSZZ „Solidarność” KUL, Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL

-konferencja-blogoslawiony-ks-jerzy-popieluszko-obronca-prawdy-o-czlowieku,art_59404,1426579440,0.html

-14-04-2015-blogoslawiony-ks-jerzy-popieluszko-obronca-prawdy-o-czlowieku-konferencja,gal_14864.html

 

Mgr Agnieszka Banicka została laureatką VI Konkursu Polskiej Akademii Olimpijskiej z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej za pracę magisterską: Dysfunkcje współczesnego sportu w kontekście zasady fair play. Na podstawie literatury przedmiotu, napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Jana Szymczyka, prof. KUL. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 15.04.2015 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

-http://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/1004,intelektualnie-o-sporcie.html

 

19.12.2014 r. jubileusz 60. rocznicy święceń kapłańskich obchodził ks. prof. Stanisław Kowalczyk. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, a rozpoczęły się konferencją naukową dedykowaną Jubilatowi. Zwieńczeniem była Msza św. pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika. Konferencję naukową pt. Chrześcijaństwo w Europie jutra – Kościół wobec wyzwań w świetle adhortacji papieża Franciszka <Evangelii gaudium> zorganizował radomski oddział Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Prezentację referatów i dyskusję poprzedziła laudacja, którą na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka wygłosił jego uczeń - ks. Jan Szymczyk

- http://radom.gosc.pl/doc/2290108.Diamentowy-wychowawca-pokolen

- http://www.diecezja.radom.pl/ogolne-artykuly/3452-niezwykly-jubileusz

- http://seminarium.radom.pl/?p=792

 

Ks. Jan Szymczyk, na specjalne zaproszenie prof. Antoniego Sułka i Instytutu Socjologii UW, wziął udział w konferencji z okazji 50-tej rocznicy śmierci wybitnego, polskiego socjologa Stanisława Ossowskiego. Ksiądz Profesor dnia 15 listopada 2013 r. wygłosił wykład otwierający sympozjum pt.: Elementy ontologii społecznej w ujęciu Stanisława Ossowskiego:

- http://www.is.uw.edu.pl/wp-content/uploads/ossowski_program.pdf

-http://www.is.uw.edu.pl/pl/badania-i-konferencje/konferencje/2013-2/ossowski-z-perspektywy-polwiecza/

 

Ks. Jan Szymczyk przewodniczył dyskusji panelowej: Współczesne wyzwania ruchu narodowego. Mity i rzeczywistość [KUL, 2013]

-http://www.youtube.com/watch?v=Z8z9wXURx-s

 

Dr Janina M. Zabielska wygłosiła referat: Nowe ruchy miejskie jako przykład społeczeństwa zaangażowanego [konferencja: Kultury kontestacji - dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, UW – 2013]

-http://www.is.uw.edu.pl/wp-content/uploads/kontrkultura_program_elektroniczna.pdf

 

► W 2013 r. zostały obronione następujące dysertacje doktorskie (napisane pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka): Joanna Kubińska [Aktywność sportowa jako wartość w świadomości studentów. Na przykładzie Klubów Uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie]; Anna Trojszczak [Przestrzeń społeczna wielkiego miasta w świadomości działaczy społecznych. Na podstawie badań socjologicznych w Lublinie]. W lutym 2014 r. odbyły się uroczyste promocje doktorskie

-20-02-2014-nominacje-profesorskie-i-promocje-doktorskie-na-wns-kul,gal_14100.html

 

► W 2013 r. po raz pierwszy został wręczony pierścień najlepszemu magistrowi Instytutu Socjologii KUL. Została nim mgr Paulina Bobrek [pracę mgr pt.: Orientacje wartościujące więźniów. Na przykładzie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, napisała pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka, obecnie jest doktorantką w tej Katedrze].

-27-11-2013-kreowanie-spoleczenstwa-niewiedzy,gal_13894.html

 

► Praca licencjacka mgr Agnieszki Banickiej pt. Naczelne wartości sportu w ujęciu Zbigniewa Krawczyka, napisana pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka, otrzymała w 2013 r. nagrodę w ramach V konkursu Polskiej Akademii Olimpijskiej (istniejącej przy Polskim Komitecie Olimpijskim). Celem konkursu jest popularyzacja idei olimpizmu i edukacji olimpijskiej

-http://www.olimpijski.pl/pl/296,paol-konkurs-na-prace-z-zakresu-olimpizmu-i-edukacji-olimpijskiej.html

 

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2016, godz. 22:28 - Marek Pabich