W 2017 roku Katedra Pedagogiki Porównawczej została połączona z Katedrą Filozofii Wychowania, poszerzając tym samym zakres zadań naukowych i dydaktycznych stojących przed nowym zespołem badaczy.

Katedra Filozofii Wychowania powstała w 1996 roku. Prace badawcze pra­cowników katedry skupiają się wokół antropologiczno-etycznych podstaw wychowania i nauczania, filozoficznych podstaw sys­temów pedagogicznych oraz związków teorii pedagogicznej z praktyką wychowawczą. Kluczowym przedmiotem zainteresowań badawczych jest koncepcja pedagogiki personalistycznej, ujmowana dynamicznie i w inspiracji chrześcijańskiej. 

Od momentu powstania kierownikiem katedry był prof. dr hab. Wojciech Chudy. Po jego śmierci w marcu 2007 roku, przez trzy kolejne lata opiekę nad katedrą sprawował ks. prof. dr hab. Marian Nowak. Od października 2010 roku do marca 2017 roku kierownikiem katedry była dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL.

Autor: Anna Szudra-Barszcz
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2017, godz. 23:27 - Anna Szudra-Barszcz