Piękno, którego szukasz!

 

 

Program studiów z zakresu historii sztuki KUL od początku obejmuje możliwie pełny zakres zagadnień mieszczących się w obszarze tejże dyscypliny i jest odzwierciedleniem zainteresowań i badań pracowników dydaktycznych Instytutu. Podejmują oni różnorakie studia, zmierzające do poznania dziejów sztuki i wielorakich czynników, które ją kształtują.

 

Owoce tej pracy, przekazywane w procesie dydaktycznym, stanowią jeden z podstawowych elementów formujących wrażliwość estetyczną studentów, sprzyjają pogłębianiu kontaktu z dziełem sztuki, a także uczulają na różne „style odbioru" tegoż dzieła.

 

 

Zgodnie z jedną z zasad niemieckiej historii sztuki pracy dydaktycznej przyświeca dewiza: man sieht, was man weisst (widzi się to, co się wie). Kształtowany w oparciu o to założenie, program studiów historii sztuki KUL jest obszerny i wielowątkowy. W szerokim zakresie uwzględnia kulturę ludów pierwotnych, sztukę starożytną basenu Morza Śródziemnego, sztukę średniowieczną, nowożytną, nowoczesną, ponowoczesną i aktualną. Obejmuje sztukę powszechną (przede wszystkim europejską) i polską. Dzięki temu nasi absolwenci mogą odebrać solidne wykształcenie i dobrze przygotować się do podjęcia specjalistycznej pracy w muzeach, ośrodkach ochrony zabytków, galeriach i innych instytucjach życia artystycznego w kraju i za granicą.

 

Szczegółowa realizacja programu odbywa się w ramach poszczególnych jednostek instytutu - katedr. Program ma przede wszystkim na celu przygotowanie zawodowe absolwentów poprzez kształcenie teoretyczne (wykłady kursowe i monograficzne, ćwiczenia, seminaria, konwersatoria) oraz praktyczne (objazdy zabytkoznawcze, praktyki muzealne i inwentaryzacyjne w terenie).

 

Praktyki mają charakter laboratoriów. Stanowią szczególny element praktycznego przygotowania do zawodu, ponieważ studenci, pod fachowym kierunkiem opiekunów praktyk, mają szansę wykorzystania nabytej wiedzy w bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki.

W ramach wspomnianych dorocznych praktyk przeprowadzono liczne badania inwentaryzacyjno-zabytkoznawcze w zakresie sztuki sakralnej, dawnej i nowej. Powstały opracowania dotyczące ikonografii sakralnej, architektury kościelnej, wyposażenia wnętrz kościelnych i rzemiosła artystycznego. Studenci prowadzili tego typu działalność w wielu regionach Polski, przebadali tysiące zabytków, zaczynając od okolic najbliższych (Lublin i Lubelszczyzna), poprzez regiony południowe (Stary i Nowy Sącz), Śląsk i Ziemie Zachodnie, Polskę centralną, aż po Wybrzeże. W zakresie działań praktycznych podejmowano też liczne zadania doradcze, obejmujące organizację stałych i okresowych wystaw sztuki kościelnej oraz dokumentowanie i opiniowanie projektów nowych inwestycji.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • działalności kulturowej i artystycznej podczas pracy w galeriach, muzeach, ośrodkach kultury i szkołach
  • rozróżniania, datowania oraz charakteryzowania poszczególnych stylów w sztuce, sporządzania dokumentacji inwentaryzatorskiej i muzealnej
  • wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowej pracy z obrazem, jego opracowania i przetwarzania

Zawody:

  • grafik komputerowy
  • copywriter
  • specjaliści w zakresie: dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw dzieł sztuki upowszechniania sztuki, obrotu dziełami sztuki

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 15:09 - Ewa Kula