Zagadnienia na zajęcia 2:

1. Podstawowe zagadnienia metodologii badań jakościowych: ustalenia definicyjne, założenia i główne tezy metodologii teorii ugruntowanej

2. Rodzaje indywidualnych wywiadów jakościowych: swobodny (wywiad nieustrukturalizowany), pogłębiony (częściowo ustrukturalizowany), podobieństwa i różnice. 3. Wywiad pogłębiony: ustalenie tematu wywiadu, dobór osób do wywiadu (określenie punktu nasycenia), budowa scenariusza do wywiadu, typy pytań w wywiadzie (wprowadzające, rozwijające, sondujące, wyszczególniające, wprost, o strukturę, interpretujące)

 

 

Literatura obowiązkowa:
Flick U. Projektowanie badania jakościowego. W-wa: Wyd. Naukowe PWN 2010. Kvale S. Prowadzenie wywiadów. W-wa : Wyd. Naukowe PWN 2010. Kvale S. InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. (Przekł. Red. Nauk. S. Zabielski) Białystok: Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana 2004. Nikodemska-Wołowik A. M. Jakościowe badania marketingowe. W-wa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1999. Nicińska M. Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe - analiza porównawcza. ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody. Nr 9/2001.
Literatura polecana:
Denzin N.K.,Lincoln Y.S. Wkraczanie na pole badań jakościowych. Wprowadzenie do podręcznika. Acta Universitatis Nikolai Copernici: Socjologia Wychowania. 1997 t. XIII s. 4 - 47. Hammersley M. Atkinson P. Metody badań terenowych. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka 2000.Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. Red. D. Silverman. London: Sage 1993.Konecki K. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. W-wa: PWN 2000.Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Red K. Lutyńska. Łódź: ŁTN 1994. Miles M.B., Huberman A.M. Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana 2000. Poza granicami socjologii ankietowej. Red. A. Sułek. Warszawa: Wyd. UW 1989. Silverman D. Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2007.Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych. Red. H. Romański, K. Lutyńska, A. Rostocki. Warszawa: Wyd. IFiS PAN 1999.

 

Kryteria oceny: przygotowanie własnych projektów wywiadów pogłębionych; ustalenie problemów badawczych, tematów, scenariuszy, dobór uczestników, omówienie sposobu prowadzenia wywiadu, wybór techniki rejestracji wywiadu, transkrypcji wywiadu, analizy zebranych danych, napisanie raportu końcowego; obecność i aktywność na zajęciach

Na ocenę 2:
Wiedza – nie zna terminologii związanej z prowadzeniem badań metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego
Umiejętności – nie potrafi opracować, zaprezentować i interpretować wyników badań prowadzonych za pomocą indywidualnego wywiadu pogłębionego
Kompetencje - nie potrafi budować warsztatu pracy socjologa, nie angażuje się w proces nauki, nie ma świadomości znaczenia analizy jakościowej w wyjaśnianiu zjawisk społecznych.

Na ocenę 3:
Wiedza – ma podstawową wiedzę na temat terminologii związanej z prowadzeniem badań metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego, jego wiedza nie jest jednak uporządkowana
Umiejętności – potrafi opracować, zaprezentować wyniki badań prowadzonych za pomocą indywidualnego wywiadu pogłębionego ale ma trudności w ich interpretacji i prezentacji
Kompetencje - rozumie i docenia znaczenie warsztatu pracy socjologa ale nie potrafi go budować, słabo angażuje się w proces nauki, ma jednak świadomość znaczenia analizy jakościowej w wyjaśnianiu zjawisk społecznych

Na ocenę 4:
Wiedza – zna większość terminów z zakresu prowadzenia badań metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego
Umiejętności – potrafi opracować, zaprezentować wyniki badań prowadzonych za pomocą indywidualnego wywiadu pogłębionego, potrafi interpretować i prezentować uzyskane wyniki badań w postaci raportu
Kompetencje - student ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy socjologa, angażuje się w proces nauki, ma świadomość znaczenia analizy jakościowej w wyjaśnianiu zjawisk społecznych

Na ocenę 5:
Wiedza – zna wszystkie terminy z zakresu prowadzenia badań metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego
Umiejętności – potrafi opracować, zaprezentować wyniki badań prowadzonych za pomocą indywidualnego wywiadu pogłębionego, interpretować uzyskane wyniki badań, potrafi przedstawić wyniki w postaci raportu, umie wykorzystać programy do analiz danych jakościowych
Kompetencje - student docenia znaczenie socjologii oraz ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy socjologa, wykazuje duże zainteresowania poznawanymi treściami, angażuje się w proces nauki, ma świadomość znaczenia analizy jakościowej w wyjaśnianiu zjawisk społecznych

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2014, godz. 13:11 - Krzysztof Jurek