II Katedra Prawa Cywilnego została utworzona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1997 r. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. KUL dr hab. Jan Józef Skoczylas. Od 2012 r. Katedrą kieruje prof. KUL dr hab. Piotr Zakrzewski, a jej pracownikami naukowo-dydaktycznymi są również adiunkci: dr Aneta Biały i dr Andrzej Rąpała.

 

Badania naukowe pracowników Katedry prowadzone są w szczególności w zakresie polskiego i obcego prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa spółdzielczego oraz prawa autorskiego. Obszary zainteresowań badawczych obejmują przede wszystkim:

  • funkcjonowanie spółdzielni, w tym umowy obligacyjne, w oparciu o które spółdzielnie oferują usługi i produkty swoim członkom
  • umowy wywołujące skutki prawne na wypadek śmierci,
  • funkcjonowanie sądownictwa polubownego w Polsce, jako alternatywny do sądownictwa państwowego sposób rozwiązywania sporów
  • szkoda na osobie, zwłaszcza w odniesieniu do praktyki ubezpieczeniowej
  • funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w obrocie cywilnoprawnym

 

Działalność dydaktyczna pracowników Katedry obejmuje wykłady i ćwiczenia w zakresie części ogólnej i części szczegółowej prawa zobowiązań, konwersatoria ze stosowania prawa cywilnego, dochodzenia wierzytelności w praktyce, a także wykłady kluczowe i fakultatywne z prawa autorskiego, prawa ubezpieczeń. W ramach Katedry funkcjonuje także seminarium z prawa cywilnego.

 

Pracownicy Katedry uczestniczą w życiu naukowym, biorąc czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. II Katedra Prawa Cywilnego była współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej: Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, Lublin, 25 kwietnia 2013 r.

 

Autor: Sebastian Frydrych
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016, godz. 18:18 - Andrzej Rąpała