ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Opis kierunku:
 
Studia na kierunku inżynieria środowiska mają charakter techniczno-przyrodniczy.
Inżynieria środowiska zajmuje się problemami wynikającymi ze szkodliwego oddziaływania człowieka i prowadzonych przez niego procesów technologicznych na środowiska naturalne. Program studiów na tym kierunku obejmuje swym zakresem rozwiązania techniczne wykorzystywane w celu przywrócenia i zachowania środowiska w stanie równowagi.
Specjalizacje:
- zasoby wodne - ich zanieczyszczenie i uzdatnianie
- rekultywacja terenów zdegradowanych
W ramach studiów studenci odbywają praktykę zawodową w zakładach przemysłowych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska. W ramach programu ERASMUS+ mają możliwość odbycia części studiów zagranicą lub dzięki programowi MOST na innych uniwersytetach w Polsce. Swoje zdolności i zainteresowania mogą rozwijać w Kole Naukowym Zrównoważonego Rozwoju ProVita.
 
 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Studia na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia.

 

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 14:22 - Magdalena Kargol