Szanowna Pani Premier!

Ekscelencje,

Szanowni Państwo!

 

„Wszystkim ludziom wrodzone jest pragnienie poznania” – napisał Arystoteles w pierwszym zdaniu swojej „Metafizyki”. Wiedzy – kontynuuje Stagiryta – pragnie się dla niej samej, niezależnie od korzyści, jakie ona przynosi. Z tego wrodzonego pożądania prawdy wyrasta idea uniwersytetu. Poszukujemy prawdy – prawdy o człowieku, o świecie i o nas samych. Czynimy to – zgodnie z dewizą naszej uczelni – „in caritate” (w miłości) – tak, by jak najpełniej służyć „Bogu i Ojczyźnie”.

Podczas inauguracji roku akademickiego tradycyjnie przedstawiamy aktualny stan Uczelni; dokonujemy też bilansu najważniejszych osiągnięć minionego roku. Nie sposób wymienić wszystkich, przedstawiam zatem wybrane.

 

Szanowni Państwo!

Dziękując pracownikom za zaangażowanie na rzecz rozwoju badań i nauki, pragnę poinformować, że w ubiegłym roku akademickim nominacje profesorskie otrzymało 9 naszych doktorów habilitowanych, 51 naszych pracowników uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a 15 stopień naukowy doktora.

Cieszymy się bardzo z wszystkich sukcesów naszych pracowników, studentów i absolwentów. Wspomnę niektóre.

Zespół naukowców z Katedry Biochemii i Chemii Środowiska, pod kierunkiem prof. Zofii Stępniewskiej opracował i opatentował przełomową metodę produkcji ektoiny - cennej substancji wykorzystywanej w przemyśle medycznym i kosmetycznym.

Miło mi Państwa poinformować, że biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Artur Miziński, profesor Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, został wybrany sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na sędziego ad hoc została wybrana dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, także z Wydziału Prawa. Ks. prof. Krzysztof Góźdź z Wydziału Teologii został nominowany przez papieża Franciszka na członka Międzynarodowej Komisji Teologicznej; w 30 osobowym gremium jest jedynym Polakiem. Papież mianował także ks. dra Piotra Pasterczyka, adiunkta na Wydziale Filozofii, konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury. Jest on również jedynym Polakiem w tym szacownym gremium. Pan prof. Krzysztof Wiak, z Wydziału Prawa, został powołany na członka prestiżowej Papieskiej Akademii Życia.

Ks. dr Miłosz Hołda, absolwent Wydziału Filozofii, został tegorocznym laureatem nagrody przyznawanej przez Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską. W ubiegłym roku taką nagrodę zdobyła dr Jolanta Sak-Wernicka, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych.

W prestiżowym konkursie „StRuNa 2013”, w którym nagradzane są działania naukowe studentów i doktorantów wykraczające poza standardowy program studiów, nasz doktorant na Wydziale Prawa, Robert Tabaszewski, jako współautor, zdobył I nagrodę w kategorii Publikacja Roku 2013. Dawid Mielnik, student na Wydziale Filozofii i doktorant na Wydziale Teologii, zdobył Studenckiego Nobla w województwie lubelskim.

Z radością informuję, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. Wśród stypendystów znalazło się dwoje badaczy z KUL: dr Barbara Niebelska-Rajca z Instytutu Filologii Polskiej oraz dr Aneta Przepiórka z Instytutu Psychologii. W roku 2014 Uniwersytet uzyskał na działalność naukową dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości sześciu milionów złotych, z czego bez mała 2 miliony to dotacja dla młodych naukowców. Z satysfakcją przyjęliśmy decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację nowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Uczelnia otrzymała fundusze na zorganizowanie praktyk i staży oraz szkoleń w zakresie tzw. umiejętności miękkich – niezbędnych do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy i bardzo cenionych przez pracodawców. Dofinansowanie Ministerstwa Nauki, blisko 4 miliony złotych, otrzymały dwa projekty zgłoszone przez KUL.

Studenci i pracownicy naszego Uniwersytetu rozwijając swoje zdolności i talenty angażują się w działalność kulturalną: w lipcu br. prof. Leszek Mądzik wraz ze Sceną Plastyczną KUL zaprezentował w Avignionie i Pontegny plenerowe widowisko „Przejście - Z ciemności do światła”, w ramach projektu Arts Sacre.

Chór KUL otrzymał tytuł Ambasadora Międzynarodowej Federacji Muzyki Chóralnej na lata 2014-2015 i został wybrany do reprezentowania Federacji na jednym z najważniejszych wydarzeń roku. Uczestniczył w X Światowym Sympozjum Muzyki Chóralnej w Seulu.

Na listę sukcesów Uczelni należy wpisać także ukazanie się 20-tego tomu Encyklopedii Katolickiej, zamykającego edycję tego dzieła, realizowanego we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL.

Mówiąc o osobach tworzących Naszą Wspólnotę akademicką chciałbym w tym momencie przywołać pamięć tych, którzy nie doczekali dzisiejszej uroczystości. Z głębokim smutkiem żegnaliśmy naszych pracowników zatrudnionych i emerytowanych (proszę Państwa o powstanie); byli to: dr Zofia Babska, s. prof. Urszula Borkowska, prof. Giovanni Reale, prof. Teresa Kukołowicz, s. Weronika Kulik, Edward Kopeć, Stanisława Kukuryk, prof. Zofia Matulka, inż. Edmund Ostromecki, prof. Maria Piotrowska, ks. prof. Remigiusz Popowski, prof. Adam Rodziński, dr Jan Skarbek, Mieczysław Smaga.

Pożegnaliśmy także troje studentów: Łukasza Drabarka, Sylwię Smal i Karola Stacharskiego.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

Szanowni Państwo,

Miniony rok był czasem kolejnych zmian, podejmowania licznych, ważnych decyzji. Dobiegły końca prace nad konsolidacją katedr. Wprowadzone zmiany przyniosą wymierne oszczędności finansowe, ale ich głównym celem jest wzmocnienie potencjału naukowego katedr, m.in. po to, by skutecznie ubiegać się o granty w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Wszystkim Państwu, w szczególności dziekanom, prodziekanom i dyrektorom instytutów serdecznie dziękuję za współpracę w tym ważnym przedsięwzięciu.

Uczelnia prowadzi duże inwestycje. Postępuje budowa Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych na Poczekajce. Projekt jest jednym z największych tego typu w naszym regionie. Dobiega końca budowa Centrum Transferu Wiedzy w głównym kampusie Uczelni. Kończymy prace inwestycyjne w Stalowej Woli. Oddany do użytku został również nowoczesny budynek inżynierii materiałowej, wybudowany w ramach projektu unijnego przez Miasto Stalowa Wola i udostępniony nam na zasadzie najmu.

Wspomnę jeszcze, że w znacznym stopniu został uporządkowany sam proces inwestycyjny. Inwestycje, w większości podjęte wiele lat temu, które były i są dużym obciążeniem finansowym i czynnikiem ryzyka, mimo pozostających do rozwiązania problemów przestają być naszą główną troską. Mamy czytelną perspektywę ich prowadzenia. Teraz najważniejszym celem staje się ich należyte wykorzystanie, tak, by stały się szansą, impulsem rozwojowym dla Uniwersytetu i naszego regionu. Wierzę głęboko, że jest to możliwe, choć wymaga nadal intensywnego wysiłku oraz zachowania dyscypliny finansowej i racjonalizacji wydatków.

Cieszę się, że mogłem powołać Konwent przy Rektorze KUL. Do udziału w jego pracach zostali zaproszeni prezesi spółek kapitałowych, wśród nich absolwenci KUL oraz osoby związane z Lublinem i Lubelszczyzną, których wiedza, doświadczenie oraz sukcesy w przestrzeni życia społeczno-gospodarczego mogą być pomocne w zarządzaniu Uniwersytetem.

 

Szanowni Państwo,

97. rok akademicki rozpoczyna bez mała 15 tys. studentów – niemal 13 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz blisko 2 tys. doktorantów. Studia rozpoczyna w tym roku 4 900 studentów I roku. Cieszymy się, że mimo wielu trudności rekrutacyjnych, z którymi zmagają się wszystkie polskie uczelnie, przyjęliśmy na I rok studiów o dwieście siedemdziesiąt jeden 271 osób więcej, niż w roku ubiegłym. W rozpoczynającym się roku kształcić będziemy 628 cudzoziemców. Wszystkich studentów kształcimy w ramach 9 wydziałów, na 39 kierunkach i 9 specjalnościach. Uczelnia ma uprawnienia do nadawania doktoratów w ramach 12 dyscyplin.

Chciałbym także wspomnieć o wspólnych inicjatywach KUL i Zarządu Fundacji Potulickiej, które mają służyć upamiętnieniu osoby i dzieła jej Fundatorki, a w szczególności promocji jej postawy ideowej. Pierwszą z nich jest ustanowienie nagrody im. Hrabiny Anieli Potulickiej w dwu kategoriach: za osiągnięcie naukowe oraz za sukces gospodarczy. Kolejna inicjatywa to „Stypendium Fundacji Potulickiej”, utworzone w celu materialnego wsparcia studentów KUL pochodzących z terenów wiejskich, z rodzin wielodzietnych wykazujących niskie dochody, posiadających bardzo dobre wyniki w nauce.

 

Szanowni Państwo,

inaugurując dzisiaj uroczyście kolejny rok akademicki pragnę z dumą podkreślić, że Katolicki Uniwersytet Lubelski powołany do życia w roku odzyskania niepodległości przez Polskę, tworzy swoją historię jako ważny ośrodek akademicki. Buduje swoją pozycję odwołując się twórczo do integralnych korzeni kultury łacińskiej, pielęgnując długoletnią tradycję wychodzi naprzeciw nowoczesności. Zapewnia swoim studentom wysoki poziom nauczania. Szczyci się świetną kadrą naukowo-dydaktyczną.

Wszystkim pracownikom życzę w nowym roku akademickim wielu kolejnych sukcesów, które zapiszą karty historii naszej Uczelni.

Dzisiejsza uroczystość jest właściwym momentem aby oficjalnie, ale też niezwykle serdecznie powitać uczestniczących w niej po raz pierwszy młodych ludzi, którzy wybrali KUL na kolejny etap swojej intelektualnej przygody.

Drogie Studentki i Studenci I roku,

Dokonaliście dobrego wyboru. Zapewniam Was, że będziecie mogli rozwijać tu Wasze talenty, czerpać z bogactwa dziejów i tożsamości naszej Uczelni, formować swój intelekt i ducha, a także korzystać z nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej. Życzę Wam, by nasza Uczelnia stała się dla Was miejscem inspiracji i rozwoju. Wy zaś wypełniajcie ją swym młodzieńczym zapałem i zaangażowaniem, pasją w zdobywaniu wiedzy i kreowaniu nowego, lepszego świata.

 

Drodzy Pracownicy i Studenci, Szanowni Goście,

Zbliżając się do jubileuszu 100–lecia powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego chcemy przypominać i odwoływać się do spuścizny intelektualnej Jana Pawła II, naszego profesora i patrona, świętego, którego imię Uczelnia przyjęła. Proszę więc pozwolić, że w dniu inauguracji roku akademickiego przypomnę nam wszystkim Jego słowa. Na spotkaniu ze społecznością KUL w 1979 roku na Jasnej Górze, skierował apel by Uniwersytet służył „wyzwalaniu człowieczeństwa, tego wielkiego potencjału – możliwości ducha ludzkiego, woli, serca”. Tego Państwu i sobie życzę w nowym roku akademickim.

 

QUOD BONUM, FELIX FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT