Szanowni Państwo!

Tradycyjnie w III niedzielę października gromadzimy się na KUL, od wielu lat w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego. Wpisujemy się tym samym w zwyczaj praktykowany przez wszystkie ośrodki akademickie na świecie, które po wakacyjnej przerwie rozpoczynają tym radosnym świętem codzienną całoroczną pracę badawczą, dydaktyczną i administracyjną.

Tegoroczna uroczystość naszej Alma Mater otwierająca 99. rok akademicki w dziejach KUL jest początkiem kadencji nowych władz uniwersyteckich, wydziałowych i instytutowych. Wszystkim Państwu, którzy podjęli tę wymagającą, ale też dającą wiele satysfakcji służbę, życzę spokojnego i owocnego kierowania powierzonymi zadaniami. Równocześnie składam serdeczne podziękowania Państwu, którzy zakończyli pełnienie tych ważnych i odpowiedzialnych funkcji. Drugą okolicznością wyróżniająca dzisiejszą uroczystość jest fakt, że rozpoczyna ona obchody jubileuszu 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Uczelni będącej jednym z pierwszych dzieł wolnych Polaków po odzyskaniu niepodległości.

 

Szanowni Państwo!

Inauguracja – to dobra okazja do podsumowań i snucia planów na przyszłość. W związku z tym pragnę podzielić się informacją, że w bieżącym roku akademickim na KUL będzie się kształcić prawie trzynaście tysięcy studentów (12 674) i doktorantów, w tym blisko jedenaście tysięcy (10 954) studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także ponad półtora tysiąca (1 720) doktorantów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W tym gronie jest ponad 600 cudzoziemców, pochodzących między innymi z Ukrainy, Białorusi, Nigerii, Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Pakistanu, Stanów Zjednoczonych czy Meksyku. Wśród nich 200 podjęło naukę na I roku studiów. Rok akademicki 2016/2017 rozpoczynamy na 8 wydziałach i w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych, oferując łącznie 40 kierunków studiów. Uniwersytet prowadzi coraz więcej kierunków studiów w języku angielskim i oferta ta jest stale poszerzana. W tym roku akademickim została ona wzbogacona o nowe kierunki: informatyka oraz prawo Unii Europejskiej. Dostrzegając różnorakie potrzeby osób z niepełnosprawnością studiujących na KUL wychodzimy im naprzeciw, m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych i transportowych. W celu szerokiego wsparcia tej grupy studentów, w listopadzie 2015 r. zostało powołane Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością – KULCan.

Według danych z 1 października 2016 roku na Uczelni zatrudnionych jest 1986 osób, w tym 1063 nauczycieli akademickich, wśród nich 92 profesorów, a także 923 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W tym miejscu chciałbym przywołać nazwiska naszych pracowników naukowych i administracyjnych, czynnych zawodowo i emerytowanych, których nie ma już wśród nas, których pożegnaliśmy w ubiegłym roku akademickim (proszę o powstanie). Byli to: prof. Ryszard Bender, ks. prof. Leon Dyczewski, prof. Hanna Dyląg, Stanisław Gałat, prof. Zyta Gilowska, Teresa Kawecka, Renata Myja, Marianna Rojek, Zofia Skrzypczak, dr Alicja Stępniewska, Marian Szymański, Tadeusz Toruń, Lucjan Wiertel, ks. prof. Tadeusz Zasępa, Grzegorz Żdan. Odeszły też do Pana studentki Anna Cyran i Ewelina Kuraś. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

Szanowni Państwo!

Z satysfakcją chciałbym poinformować, że w poprzednim roku akademickim pracownicy naszego Uniwersytetu byli wielokrotnie odznaczani i nagradzani, wybierani do prestiżowych instytucji, zaszczycani ważnymi stanowiskami, awansowani. Również studenci odnosili sukcesy, zdobywając laury w konkursach naukowych i zawodach sportowych. Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję.

Spośród innych osiągnięć KUL chciałbym podkreślić znaczący wzrost w zakresie uzyskanych grantów naukowo-badawczych. W roku 2016 realizowane są 53 projekty ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 5 projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz 8 z funduszy Ministerstwa Zdrowia.

W skali ogólnopolskiej docenionych zostało 6 kierunków studiów na KUL poprzez certyfikaty Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, mającego na celu wyróżnienie kierunków, które nie tylko proponują nowoczesne i innowacyjne programy kształcenia, ale również kładą nacisk na umiejętności i kompetencje cenione przez środowiska gospodarcze.

Cieszy nas niezmiernie, że legitymacja studencka KUL z funkcją płatniczą (tzw. KULkarta z wizerunkiem i emblematem Uczelni), będąca efektem współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao S.A., została nagrodzona jako jedyne rozwiązanie z Polski na londyńskiej prestiżowej konferencji Contactless Intelligence.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, których inicjatywy i wysiłek przyczyniły się do sukcesów i osiągnięć naszej Alma Mater.

 

Szanowni Państwo!

W ubiegłym roku akademickim na KUL realizowana była największa liczba inwestycji od ponad 20 lat. Były one na różnych etapach: projektowania, realizacji i rozliczeń końcowych. W ich wyniku poprawia się infrastruktura dydaktyczna, bezpieczeństwo i estetyka kampusów. W pierwszej kolejności chciałbym podkreślić, że po 35 latach zostały zakończone prace budowlane w kampusie głównym. Prowadzone są równocześnie prace mające na celu dostosowanie kolejnych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Jedną z dłużej trwających inwestycji jest budowa i modernizacja Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, w której prace prowadzone będą jeszcze w przyszłym roku. W najbliższych miesiącach planowana jest między innymi całościowa rewitalizacja Gmachu Głównego; przebudowa parteru Kolegium Jana Pawła II, by nadać mu charakter rekreacyjny. Istotne znaczenie w wychowaniu i kształtowaniu młodych charakterów ma sport, dlatego planowana jest rozbudowa obiektów sportowych na Poczekajce - w tym kortów tenisowych, sali do squasha i krytego boiska wielofunkcyjnego.

 

Szanowni Państwo!

Zaplecze infrastrukturalne – to niezbędny element funkcjonowania uczelni, jednak jej bogactwem są oczywiście ludzie. Dlatego też dziękuję wszystkim Państwu za zaangażowanie w pracę naukową, dydaktyczną i administracyjną. O przyjęcie słów szczególnej wdzięczności proszę profesorów seniorów, którzy całe swoje życie związali z naszą Uczelnię, a i teraz zaszczycają ją swoją obecnością oraz wspierają swoją mądrością. Po podziękowaniach kieruję do wszystkich Państwa pracowników życzenia radości z niecodziennych osiągnięć i zadowolenia z codziennego trudu dla dobra naszej Alma Mater. Studentom i doktorantom, zwłaszcza tym rozpoczynającym swą edukację, życzę by optymalnie wykorzystali ten wyjątkowy w swoim życiu czas na rozwój intelektualny i duchowy.

 

Szanowni Państwo!

Wdzięczność wobec pomysłodawcy, twórcy i pierwszego rektora naszego uniwersytetu towarzyszy kolejnym pokoleniom pracowników i studentów KUL, ale także wielu mieszkańcom miasta. W ciągu dwuletnich obchodów jubileuszu 100-lecia Uczelni wielokrotnie będziemy mieli możliwość dać dowód naszej wdzięcznej pamięci o wszystkich osobach, które zapisały się w dziejach tego katolickiego uniwersytetu. 

Inaugurację obchodów poprzedził wernisaż wystawy zatytułowanej „100 na 100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na stulecie KUL”, zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie. Otwarta 12 października, będzie dostępna dla zwiedzających do końca grudnia. Prezentowanych jest na niej 100 obiektów europejskiego malarstwa, średniowiecznej i nowożytnej rzeźby oraz rzemiosła artystycznego, pochodzących ze zbiorów muzealnych gromadzonych na KUL od 1932 r., zapoczątkowanych darowizną ks. Jana Władzińskiego. Kolekcję tę uzupełnia 9 rękopisów, inkunabułów i dokumentów z Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Dzisiejsza uroczysta inauguracja roku akademickiego jest zarazem zwieńczeniem wydarzenia wielkiej rangi, jakim był trwający od 13 października V Kongres Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach”. Swoją obecnością zaszczycili nas szacowni goście z całego świata, dzięki którym możliwe było wieloaspektowe ujęcie tego jakże ważnego dla współczesnego człowieka tematu. Był to także czas artystycznych przeżyć za sprawą wystaw, koncertów, sztuki filmowej i teatralnej.

Ważnym punktem obfitującego w wydarzenia i inicjatywy programu jubileuszowych obchodów jest utworzenie Muzeum KUL, powołanego do istnienia z dniem pierwszego 1 września 2016 roku na bazie Pracowni Zbiorów Muzealnych i Muzeum Uniwersyteckiego Historii KUL. Zostanie ono zlokalizowane w Kampusie Głównym KUL. Aktualnie zespół specjalistów muzealników rozpoczął przygotowania do opracowania programu funkcjonalnego tej instytucji. Kolejną cenną inicjatywą, która zostanie zrealizowana we współpracy z miastem Lublin, jest budowa pomnika ks. Idziego Radziszewskiego. Po wyrażeniu zgody przez Radę Miasta Lublin - na jego budowę i lokalizację - wybrana została Kapituła Konkursowa, która opracowuje obecnie regulamin konkursu na projekt architektoniczny monumentu.

 

Szanowni Państwo!

Zbliżająca się 100. rocznica powstania naszego Uniwersytetu jest okazją do święta dla całego środowiska akademickiego, ale skłania też do refleksji i analiz, by wnioski z nich płynące stały się pomocne w opracowywaniu koncepcji dalszego rozwoju Uczelni. A – co chcę podkreślić – mimo dynamicznie zmieniających się realiów nasze plany na przyszłość budowane będą niezmiennie zgodnie z dewizą wybraną przez ks. Idziego Radziszewskiego i zapisaną w Statucie KUL – Deo et Patriae.

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z czcigodną tradycją chciałbym na zakończenie wypowiedzieć znaną, starożytną akademicką formułę:

QUOD BONUM, FELIX FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT!