Podstawa prawna:

 • art. 46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 149.),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej - (Dz. U. z 2012 r., poz. 457 z późn. zm.)

O środki Funduszu Pracy mogą się ubiegać :

 • osoby bezrobotne;
 • osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem;
 •  absolwenci Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211);

Dyrektor MUP działający z upoważnienia Prezydenta miasta Lublin może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej zwanymi dalej dofinansowaniem w wysokości określonej w umowie nie przekraczającej: 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy.

Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zamierzający podjąć działalność gospodarczą, mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy dofinansowania na jej podjęcie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności;

Wniosek o dofinansowanie zawiera:

 • imię i nazwisko bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS;
 • adres zamieszkania bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS;
 • numer PESEL bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS;
 • kwotę wnioskowanego dofinansowania;
 • rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć;
 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;
 • specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, aszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych oraz pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania;
 • podpis bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS.

Formami zabezpieczenia zwrotu dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej mogą być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Preferowaną przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie formą zabezpieczenia jest weksel własny in blanco wystawiony przez bezrobotnego otrzymującego dofinansowanie i jego współmałżonka poręczony przez:

 • jednego poręczyciela ze stałym źródłem dochodu brutto (dochód z tytułu umowy o prace zawartej na czas nieokreślony, emerytury, renty stałej z tytułu niezdolności do pracy, lub działalności gospodarczej) w wysokości co najmniej 80% przeciętnego wynagrodzenia lub
 • dwóch poręczycieli o stałym dochodzie brutto w wysokości co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia

Poręczycielem może być osoba, która nie ukończyła 70 roku życia. Do ważności umowy poręczenia wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka poręczyciela. Dochody osiągane przez poręczycieli potwierdza odpowiednie oświadczenie poręczycieli-wg wzoru druku obowiązującego w MUP.

Dyrektor MUP zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia poręczenia od osoby, która jest już poręczycielem zobowiązań z Funduszu Pracy, albo względem której jest prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna.

 Do wniosku o dofinansowanie bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS dołącza oświadczenia o:

 • niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystapienie do spółdzielni socjalnej,
 • nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania- oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu poprzedzającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • rezygnacji z możliwości zawieszania prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;
 • niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

Wniosek o dofinansowanie może być uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego łącznie następujących warunków:

1) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

 1. a) nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy;
 2. b) nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 3. c) po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie;

2) nie korzystał z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

3) spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1);

4) nie był skazany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

5) nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

6) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony a Dyrektor MUP dysponuje środkami na jego sfinansowanie. W przypadku gdy wniosek wymaga uzupełnienia należy dokonać tego w terminie 14 dni od wezwania do uzupełnienia.

 1. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie Dyrektor MUP działający z upoważnienia Prezydenta miasta Lublin powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku nieuwzględnienia wniosku podaje się przyczynę odmowy.
 2. Przyznanie bezrobotnemu dofinansowania dokonywane jest po uprzednim zawarciu umowy na piśmie pod rygorem nieważności i spełnianiu przez bezrobotnego warunków w niej określonych.

Umowa o dofinansowanie zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS do:

 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 • wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania;
 • złożenia rozliczenia wydatkowania dofinansowania w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;
 • zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Dyrektora MUP działającego z upoważnienia Prezydenta miasta Lublin, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, w przypadku:
 • wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem;
 • prowadzenia działalność gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego;
 • podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji będącymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie;
 • naruszenia innych warunków umowy;
 • zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie:
 • określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub KIS deklaracji dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy;
 • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub KIS – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota zwrotu.
 1. Preferencje przedmiotowe w zakresie rozpoczynanej działalności:
 • usługi (z wyłączeniem usług o charakterze sezonowym)
 • produkcja
 • Preferencje podmiotowe: osoby o statusie bezrobotnego
 • Wyłączenia z finansowania ze środków Funduszu Pracy:
 • handel obwoźny;
 • działalność gospodarcza na targowiskach i rynkach,
 • sprzedaż rzeczy na aukcjach internetowych,
 • działalność wykluczona w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1),
 • przystąpienie, przejęcie lub odkupienie działalności istniejących (przez przejęcie działalności od innego podmiotu rozumie się sytuację w której nastąpi jednocześnie odkupienie środków trwałych i obrotowych od tego podmiotu oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu),
 • wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
 • nabycie udziałów w spółkach,
 • opłaty administracyjno-skarbowe, koszty leasingu,
 • prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka,
 • koszty zakupu środka transportu,
 • koszty zakupu GPS,
 • koszty zakupu części samochodowych,
 • koszty opłat za przesyłki i transport,
 • zakupy na podstawie umów kupna –sprzedaży,
 • zakupy w formie leasingu,
 • finansowanie szkoleń,
 • koszty zakupu, budowy, remontu kapitalnego, adaptacji lokali użytkowych w części przekraczającej 20% kwoty udzielonych środków,
 • zakup mebli, gdy działalność będzie prowadzona w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, poza meblami niezbędnymi do prowadzenia działalności.

W przypadku działalności o charakterze usługowym Wnioskodawca powinien posiadać udokumentowane kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe do prowadzenia danego rodzaju usług.

 1. Przyznane bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS dofinansowanie na pojęcie działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów wyżej wymienionych rozporządzeń Komisji Wspólnoty Europejskiej.
 2. Rozliczenie z wydatkowania przyznanych środków odbywa się poprzez złożenie w MUP zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i informację czy bezrobotnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego. Wszystkie dokumenty powinny zawierać stwierdzenia o dokonanej zapłacie. Faktury w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 3. Nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych dokumentów z pracownikami Urzędu.
 4. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania środków. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku stawiania się na obowiązkowe wizyty w Urzędzie w wyznaczonych terminach. Zarejestrowanie działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy z urzędem powoduje utratę statusu osoby bezrobotnej i utratę możliwości otrzymania wnioskowanych środków.
 5. Informacje i odbiór wniosków: Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, Informacja urzędu - tel. 466-52-52

Wnioski można również pobrać ze strony internetowej:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o przekazywanie dokumentacji, wniosków itp. do MUP w Lublinie w formie umożliwiającej jej prawidłowe wprowadzenie do elektronicznego systemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK, tj. niezbindowanej, czy poddanej termobindowaniu - zgrzewanej w oprawy klejone lub trwale zszytej w inny sposób. Umożliwi to sprawne wprowadzenie dokumentacji do systemu, a tym samym szybsze przekazanie jej do rozpatrzenia pracownikowi merytorycznemu.

Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tych działalności w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.)

 • „działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.”
 • zgodnie z art. 3 w/w ustawy jej „przepisów nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami (...)”.

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej Urząd może przyznać bezrobotnym, dla których ustalono profil pomocy oraz opracowano indywidualny plan działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia.

Przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić w przypadku spełnienia przez bezrobotnego następujących warunków.

 1. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie (dotyczy Bezrobotnego) ,
 2. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 3. nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania zakończył działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 4. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 5. zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej niezawieszania w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia, a także niepodejmowania zatrudnienia w tym okresie,
 6. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 7.  złożył wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać osoby, które:

 • posiadają kwalifikacje lub minimum 3 miesięczne doświadczenie zawodowe zgodne z określonym we wniosku rodzajem planowanej działalności gospodarczej - dla celów ustalenia kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego Urząd dokona analizy:
  a) w przypadku Bezrobotnego informacji zawartych w "Karcie Rejestracyjnej". W razie braku tych informacji osoba jest zobowiązana do ich uzupełnienia w Dziale Ewidencji i Świadczeń oraz Informacji w terminie przed dniem złożenia wniosku o dotację,
  b) w przypadku absolwenta CIS lub absolwenta KIS dokumentów dołączonych do składanego wniosku.
 • nie zamierzają prowadzić sezonowej działalności gospodarczej, działalności typu „handel obwoźny”, sklepu z odzieżą używaną, sprzedaży internetowej, gier hazardowych, agencji towarzyskich, pośrednictwa finansowo - ubezpieczeniowego, akwizycji,
 • dysponują lokalem do prowadzenia działalności gospodarczej, za wyjątkiem lokalu udostępnionego na podstawie umowy podnajmu części lokalu,
 • nie są współmałżonkiem osoby ubiegającej się równocześnie o przyznanie dofinansowania lub osoby, która otrzymała takie środki w ciągu w ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • nie są współmałżonkiem osoby, która w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku prowadziła tożsamą lub tego samego rodzaju działalność gospodarczą. 

Dofinansowanie może być przeznaczone:

 • na zakup maszyn, urządzeń i rzeczy niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej wskazanej we wniosku.
  Koszt zakup towaru do sprzedaży oraz materiałów i surowców, za wyjątkiem zakupu materiałów w branży budowlanej, nie może przekroczyć wysokości 50% wnioskowanej kwoty, natomiast koszt reklamy i promocji 20%.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na:

 • opłaty administracyjne i skarbowe, pozwolenia, koncesje, kaucje, licencje, opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, czynsz, dzierżawa i inne),
 • wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • zakup garderoby, z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej, regulowanej odrębnymi przepisami,
 • leasing maszyn i urządzeń; 5) wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontu oraz adaptacji pomieszczeń,
 • zakup sprzętu używanego,
 • zakup pojazdów (definicja zgodna z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym) z wyłączeniem przyczep,
 • zakup ziemi i nieruchomości,
 • zakup napojów alkoholowych i innych używek,
 • zakup kasy fiskalnej,
 • pokrycie kosztów transportu/przesyłki, przygotowania, pakowania zakupionych rzeczy,
 •  finansowanie szkoleń.

Wydatkowanie przyznanych środków, o których mowa powyżej dokumentowane będzie na podstawie faktur lub rachunków.

Pozostałe informacje dotyczące przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej znajdują w zasadach obowiązujących zamieszczonych w dokumentach do pobrania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457)

 

10. Informacje i odbiór wniosków:

 

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, Informacja urzędu - tel. 466-52-52

 

Podstawa prawna:        

 • art. 46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji  kosztów  wyposażenia lub doposażenia  stanowiska  pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków  na  podjęcie  działalności  gospodarczej -   (Dz. U. z 2012 r., poz. 457)

 

Źródło: www.mup.lublin.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/srodki_dzialalnosc_gospodarcza.html

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2015, godz. 14:34 - Dorota Maj