Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podają do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 14.00 w sali CI-204 Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

ks. mgra lic. Andriya Nedzelskyego

na temat:

Podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa w myśli teologiczno-prawnej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego

 

Promotor:   ks. dr hab. dr h. c. Leszek Adamowicz (KUL)

Recenzenci: ks. dr hab. Wiesław Kraiński (UMK)

                    ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UJPII)

------------------------------------------------------

W dniu 30 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w sali CI-204 Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Kingi Makuch

na temat:

Prawne aspekty procesu inwestycyjnego w dziedzinie odnawialnych źródeł energii


Promotor: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS)

                     dr hab. Ewa Czech, prof. UwB

 

 

 

                                  Rozprawy wyłożone do wglądu w Bibliotece Głównej

      Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2018, godz. 08:18 - Małgorzata Kamińska