Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podają do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...

 

 

 

 

 


Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

12 czerwca 2018 roku o godz. 14.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgra Michała Jędrzejczyka

na temat:


Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

 

 

Promotor: dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska (UW)

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS

 

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27


 

 

 

D z i e k a n

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

 

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018, godz. 13:51 - Adam Jankowski