INFORMACJE OGÓLNE:

 

1. Teksty złożone do "Roczników" nie mogą być wcześniej opublikowane w języku polskim, ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism. Jeżeli artykuł był już opublikowany w innym języku, należy zaznaczyć to w przesłanych materiałach. Redakcja przyjmuje także teksty w języku angielskim, ale które przygotowane były we współpracy autora z native speakerem. Autor powinien też ujawnić redakcji wszelki wkład innych osób w powstawanie artykułu (patrz pkt 9).

 

2. Artykuł można zgłosić drogą elektroniczną i/lub pocztową. Wersję elektroniczną artykułu (bez wysyłania druku pocztą) można przesłać na adres sekretarza redakcji (tomasz.peciakowski(at)kul.pl). Maszynopis powinien być złożony na papierze formatu A-4 w 1 egzemplarzu i na płycie CD. Powinien mieć ciągłą paginację. Na jednej stronie powinno być 2000 znaków (31 wierszy po 65 znaków); margines z lewej strony - 35 mm; preferowana czcionka - Times New Roman; wielkość czcionki - 12; 1,5 linii odstępu. 

 

3. Na końcu tekstu należy zamieścić bibliografię (w układzie alfabetycznym).

 

4. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad przyjętych w Towarzystwie Naukowym KUL. Prosimy o formatowanie przypisów wg systemu przecinkowego:

 

P. Johnson, Intelektualiści, Poznań: Zysk i S-ka 1998, s. 10.

G. Popiel, R. P. Mohan, Intellectuals and Powers: S. M. Lipset, Julien Benda, and Karl Mannheim, w: The Mythmakers. Intellectuals and the Intelligentsia in Perspective, R. P. Mohan (red.), New York: Greenwood Press 1987, s. 54.

M. Micińska, Czy istnieją angielscy intelektualiści? Problematyka elit intelektualnych w historiografii brytyjskiej, „Kultura i Społeczeństwo”, 2/2000, s. 103.

 

Bibliografia:

Szacki J., Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa: PWN 1991.

Mikułowski-Pomorski J., Etos warstw społecznych. Inteligencja. Między państwem a samodzielnym wyborem, [w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, J. Mariański (red.), Warszawa: Wyd. PAN 2002, s.43 – 66.

 

! 5. Do tekstu należy dołączyć w języku polskim i angielskim streszczenie zawierające ok. 150 słów oraz słowa kluczowe (key words). Należy dostarczyć pełne tłumaczenie w języku angielskim tytułu przesłanej pracy.

 

! 6. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy wraz z dokładnym adresem oraz adres do korespondencji z redakcją, aktualny telefon, e-mail. Prosimy też o deklarację i wskazanie, jaki adres (pocztowy oraz mailowy!) może zostać opublikowany przy nazwisku autora.

 

7. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.

 

8. Prosimy o podawanie kompletnych opisów bibliograficznych pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii oraz przytaczanie sprawdzonych cytatów.

 

9.  Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” (wyjaśnienie obu zjawisk znajduje się  w informacji MNiSW: TUTAJ) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

10. Jeśli autor nie odeśle w terminie korekty autorskiej, oznacza to jego zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

 

WSKAZÓWKI TECHNICZNE:

1. Dostarczone teksty powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, takich jak: WordPerfect (wszystkie wersje), MS Word (wszystkie wersje), OpenOffice (wszystkie wersje) w zapisie "rtf" lub "doc".

 

2. Rysunki lub wykresy opracowane na komputerze należy przygotować za pomocą następujących programów: CorelDraw (do wersji 11.0 włącznie), MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, Corel Presentation for Windows, MS Excel. Należy je dostarczyć jako odrębne pliki. Dotyczy to także materiałów skanowanych. W tekście należy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.

 

3. Mapy i oryginały ilustracji nadające się do reprodukcji wraz z podpisami powinny być dołączone na końcu artykułu. Ewentualne skany map i ilustracji prosimy dołączyć jako odrębne od tekstu artykułu pliki.

 

4. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. hebrajski, cyrylica, greka, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują podczas standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy o tym poinformować redakcję w trakcie zgłaszania artykułu.

 

5. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa, boldowanie.

 

6. Do czasu ukazania się publikacji drukiem należy przechowywać na dysku twardym lub na CD zapasową kopię przekazanych materiałów.

 

7. Materiały niekompletne lub niedostosowane do wymagań redakcyjnych nie będą mogły rozpocząć procedury recenzenckiej, będą więc autorom odsyłane.

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 00:54 - Tomasz Peciakowski