Zasady przygotowywania do druku ostatecznej wersji tekstów

 

Redakcja uprzejmie prosi o przygotowanie ostatecznej wersji tekstu zgodnie z następującymi zasadami:

 

1. Ostateczną wersję artykułu (nie przekraczającą 20 stron maszynopisu - 1 arkusza wydawniczego) należy nadesłać do redakcji w postaci zarówno elektronicznej (na płycie CD, ewentualnie na dyskietce), jak i papierowej (druk wersji z CD/dyskietki, jedna kopia).

 

Autor dołącza do artykułu oświadczenie o autorstwie dostępne do pobrania
oswiadczenie_autorskie_PRZEGLAD_PSYCHOLOGICZNY.doc

 

2. Elektroniczna postać tekstu może być przygotowana w dowolnej wersji edytorów: Microsoft Word (standard polskich znaków diakrytycznych: Latin 2) lub Word Perfect.

 

3. Tytuły poszczególnych części/podczęści powinny być wyraźnie wyodrębnione, nie numerowane (tytuły należy pisać wielkimi literami, powinny być one wyśrodkowane, tytuły podczęści - podkreślane). Część wstępną artykułu empirycznego najlepiej zakończyć podsumowaniem hipotez. Artykuł empiryczny powinien zawierać część METODA z następującymi podczęściami (w przypadku badania eksperymentalnego): Osoby badane i przebieg badań, Manipulacja zmiennymi niezależnymi, Pomiar zmiennych zależnych; zaś w przypadku badania korelacyjnego - z podczęściami: Osoby badane i przebieg badań, Mierzone zmienne (lub: Zastosowane metody). Po części METODA powinna następować część WYNIKI I DYSKUSJA (albo dwie odrębne części - jedna WYNIKI, druga DYSKUSJA). Kolejność prezentowanych wyników najlepiej podporządkować kolejności uprzednio sformułowanych hipotez.

 

Nie należy formułować hipotez o braku różnic, gdyż są one niesprawdzalne i w zasadzie nie interpretowalne (z wyjątkiem sytuacji, kiedy przewidywaniu braku różnic w jednych warunkach towarzyszy przewidywanie różnic w innych warunkach tego samego badania).

 

4. Cały tekst powinien być pisany przy użyciu podwójnej interlinii (niepotrzebne jest zwiększanie odstępów między poszczególnymi częściami/podrozdziałami tekstu). Nie należy dzielić wyrazów ani nadużywać spacji - między dowolnymi dwoma wyrazami powinna być zawsze tylko jedna spacja. Do formatowania tekstu prosimy używać zaawansowanych funkcji, a nie tylko spacji (np. wcięcia akapitu prosimy dokonywać tabulatorem, wyśrodkowania tytułu - odpowiednią funkcją itp.).

 

5. U dołu strony pierwszej powinien znajdować się nie numerowany przypis zawierający: adres do korespondencji, ewentualne informacje o źródłach finansowania badań/pracy lub podziękowania itp.

 

6. Streszczenie w języku angielskim (wraz z angielską wersją tytułu) powinno znajdować się na pierwszej stronie artykułu. Streszczenie powinno być krótkie - do 200 słów - i przedstawiać główne wyniki uzyskane w badaniu (w przypadku artykułu empirycznego) lub główne tezy sformułowane przez autora (w przypadku artykułu teoretycznego lub przeglądowego).

 

7. Rysunki, wykresy i tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi, opatrzone krótkimi podpisami (do 20 słów) i zamieszczone na końcu tekstu. Jeżeli rysunek/tabela zawiera skróty lub akronimy, pod rysunkiem/tabelą należy zamieścić uwagę/przypis rozwijający treść skrótu czy akronimu. Wszystkie rysunki i tabele powinny zostać nadesłane również w formie elektronicznej. Rysunki i wykresy mogą być wykonane za pomocą dowolnego programu z pakietu Microsoft Office, Word Perfect Presentation, Corel Draw, Statistica lub SPSS for Windows oraz powinny mieć ostateczną postać, w jakiej ukażą się w druku. Do wykresów wykonanych za pomocą programu graficznego, a nie arkusza kalkulacyjnego, prosimy dołączyć dane źródłowe. Rysunki i wykresy koniecznie należy dostarczyć na dyskietce jako odrębne pliki, natomiast w tekście należy zaznaczyć miejsce, w którym mają one być włamane. Prosimy nie stosować ciemnych odcieni - w druku mogą okazać się nieczytelne. Nie przyjmujemy materiałów kolorowych.

 

8. Statystyki należy podawać zawsze wraz ze stopniami swobody w nawiasie, natomiast symbole statystyk (z wyjątkiem tych, które oznaczone są literami greckimi) - w kursywie, np.:

różnica ta okazała się istotna: χ2(1) = 30,28; p<0,001;

interakcja ta okazała się istotna: F(2, 96) = 4,28; p<0,05;

analizy ujawniły ich korelację: r(199) = 0,83; p<0,001;

różnica ta ujawniła się jedynie na granicy istotności statystycznej: t(29) = 1,49; p<0,10 (test jednostronny).

Prosimy zwrócić uwagę, jak rozmieszczone są spacje i że przy p zawsze występuje znak mniejszości (albo równości, np. p = 0,023; jednak niepoprawna jest notacja z samymi zerami, np. p<0,000), oraz na to, że pisząc np. 0,01, w języku polskim posługujemy się przecinkami, nie kropkami. Nie należy interpretować wyników, przy których p>0,05. W wyjątkowych przypadkach (zwłaszcza przy małej liczebności próby badanej), kiedy p>0,10, można mówić o zależnościach marginalnie istotnych czy występujących na poziomie trendu. Z wyjątkiem p wszystkie wartości statystyk (średnie, korelacje, testy) podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

9. Cytowanie literatury w tekście polega na przywołaniu nazwiska autora (bez imienia i bez inicjałów imion) i roku, jak w przykładzie:

[...] problem ten omawiają Maruszewski i Ścigała (1995).

albo

[...] co podkreślały już klasyczne teorie myślenia (Bruner, Goodnow, Austin, 1956; Adams, 1934).

Bibliografię należy zamieścić na końcu artykułu w porządku alfabetycznym. Powinna ona zawierać wszystkie cytowane w tekście pozycje, i tylko te pozycje (prosimy sprawdzić jej kompletność).

Opis zamieszczonego w bibliografii artykułu z czasopisma, powinien zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjały imienia (imion), rok wydania, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w kursywie), numer czasopisma i strony artykułu, jak w przykładach:

Maruszewski, T., Ścigała, E. (1995). Poznawcza reprezentacja emocji. Przegląd Psychologiczny, 38, 245-278.

Nowak, A., Szamrej, J., Latané, B. (1990). From private attitude to public opinion: A dynamic theory of social impact. Psychological Review, 97, 362-376.

Opis zamieszczonego w bibliografii rozdziału z pracy zbiorowej powinien zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjały imienia (imion), rok wydania, tytuł rozdziału, nazwisko i inicjał imienia (imion) redaktora pracy zbiorowej, tytuł pracy zbiorowej (w kursywie), strony rozdziału, miejsce wydania i nazwę wydawcy, jak w przykładach:

Boski, P. (1995). Humanizm, indywidualizm-kolektywizm a rozumienie i preferencje ładu demokratycznego. [W:] J. Reykowski (red.), Potoczne wyobrażenia o demokracji (s. 131-186). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii.

Strelau, J. (1995). Temperament and stress: Temperament as a moderator of stressors, emotional states, coping, and costs. [W:] C. D. Spielberger, I. G. Sarason (red.), Stress and emotion: Anxiety, anger, and curiosity (Vol. 15, s. 315-254). Washington: Taylor & Francis.

Opis zamieszczonej w bibliografii książki powinien zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjały imienia (imion), rok wydania, tytuł książki (w kursywie), miejsce wydania i nazwę wydawcy, jak w przykładach:

Doliński, D., Szmajke, A. (1994). Samoutrudnianie. Dobre i złe strony rzucania kłód pod własne nogi. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Pracownia Wydawnicza.

Adams, J. A. (1967). Human memory. Newy York: McGraw-Hill.

Prosimy zwrócić uwagę na kolejność i kompletność tych informacji, poprawność rozmieszczenia wszystkich spacji i znaków przestankowych (kropek, przecinków, dwukropków) oraz na wielkie i małe litery. Ignorowanie tych zaleceń albo wydłuży proces wydawniczy, albo uniemożliwi wydanie artykułu, nawet jeżeli został merytorycznie zaakceptowany.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych poprawek o charakterze stylistycznym.

Prosimy o terminowy zwrot korekty autorskiej i potwierdzenie jej wykonania. Autor ponosi koszty zawinionych przez siebie zmian, dokonanych w dziele po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania o ponad 3%.

 

 

Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami Redaktorów polskich czasopism psychologicznych, uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, czy w tekście przywołane zostały ważne dla analizowanych zagadnień artykuły polskie, publikowane zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych.

 

 

W Redakcji Przeglądu Psychologicznego wkrótce będą wprowadzone stosowne procedury przeciwdziałania tzw. ghostwriting i guest authorship, mające zapewnić najwyższy stopień rzetelności naukowej czasopisma. Procedury te zostaną opisane na stronie internetowej czasopisma w zakładce

Zapora ghostwriting w Redakcji „Przeglądu Psychologicznego”.

 

 

 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2015, godz. 15:01 - Barbara Cichy-Jasiocha