Informacje dla studentów

 

  

 

 Szanowni Studenci

IV roku kierunku prawo

 

Na prośbę Pana dra hab. Wojciecha Lisa, prof. KUL zamieszczam informację dotyczącą ćwiczeń - prawo rodzinne i opiekuńcze

 

Rozkład materiału, wymagania i zasady zaliczenia ćwiczeń

z zakresu prawa rodzinnego 2018/2019

 

I. Rozkład materiału i przebieg ćwiczeń

1) Ćwiczenia organizacyjne (wprowadzenie do tematyki ćwiczeń, przedstawienie rozkładu materiału, wymagań, przebiegu ćwiczeń, warunków zaliczenia i uzyskania wpisu).

2) Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego.

3) Zasady sporządzania pism procesowych (przedstawienie konstrukcji / wzoru pisma).

4) Zawarcie małżeństwa; prawa i obowiązki małżonków.

5) Ustanie małżeństwa.

6) Małżeńskie ustroje majątkowe.

7) Umowne ustroje majątkowe.

8) Kolokwium; pismo procesowe.

9) Macierzyństwo i ojcostwo.

10) Władza rodzicielska.

11) Piecza zastępcza; kontakty z dzieckiem.

12) Przysposobienie (adopcja).

13) Obowiązek alimentacyjny.

14) Kolokwium; opieka i kuratela.

15) Podsumowanie zajęć, wystawienie ocen.

 

Ćwiczenia mają charakter praktyczny, wybitnie zadaniowy (z wyjątkiem 2 punktu). W trakcie ćwiczeń studenci wypełniają testy, rozwiązują kazusy, przygotowują pisma procesowe (w całości lub we fragmentach), analizują orzecznictwo w sprawach rodzinnych.

 

II. Wymagania i zasady zaliczenia ćwiczeń

Przebieg ćwiczeń: sprawdzenie obecności, krótkie zagajenie dotyczące tematu ćwiczeń, rozdanie prac do wykonania, zweryfikowanie wykonanych prac, krótkie podsumowanie.

 

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie 2 przewidzianych harmonogramem zajęć kolokwiów (testów) jednokrotnego wyboru oraz 1 dodatkowego kolokwium wcześniej nie zapowiedzianego z materiału będącego przedmiotem wcześniej przeprowdzonych ćwiczeń. Z uwagi na niewielką liczbę godzin przewidzianych na ćwiczenia nie ma poprawy kolokwiów.

 

Ocena końcowa z ćwiczeń jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w ciągu semestru. Przy wystawianiu oceny końcowej uwzględnia się frekwencję na ćwiczeniach, która wpływa na ocenę końcową.

 

Dopuszczalna liczba nieobecności dla wszystkich studentów wynosi 1 w ciągu semestru. W przypadku studentów odbywających studia w oparciu o Indywidualną Organizację Studiów dopuszczalna liczba nieobecności wynosi – 3 w ciągu semestru. Pozostałe nieobecności – bez względu na przyczynę – wymagają usprawiedliwienia.

 

Usprawiedliwianie nieobecności na ćwiczeniach następuje wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego albo/i zwolnienia wystawionego przez dziekana.

 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności i nie przedstawienia usprawiedliwienia nieobecności studenci odrabiają je przygotowując się do dodatkowego testu, obejmującego całość przerobionego materiału, który odbędzie się pod koniec semestru (bezpośrednio przed zaliczeniem końcowym).

 

W sumie 7 nieobecności i więcej, bez względu na przyczynę, skutkują nieuzyskaniem zaliczenia z ćwiczeń.

 

Osoby administracyjnie przypisane do danej grupy uczestniczą w zajęciach przewidzianych dla takiej grupy. Nie ma „chodzenia po grupach”, permanentnego przenoszenia się z jednej grupy do innej ani odrabiania zajęć. Zgoda na uczestniczenie studenta w zajęciach innej grupy może mieć miejsce wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzję taką podejmuje według uznania prowadzący ćwiczenia.

 

III. Zalecana literatura

1) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 682 z późn. zm. (artykuły od 1 do 184).

2) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 1360 z późn. zm. (artykuły od 561 do 605).

3) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Krystyna Gromek, Warszawa 2018.

4) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Grzegorz Jędrejek, Warszawa 2017.

5) Prawo rodzinne i opiekuńcze, Tadeusz Smyczyński, Warszawa 2018.

6) Prawo rodzinne, Jerzy Ignatowicz, Mirosław Nazar, Warszawa 2016.

7) Prawo rodzinne, Arkadiusz Bieliński, Maciej Pannert, Warszawa 2016.

8) Prawo rodzinne, Jerzy Strzebinczyk, Warszawa 2016.

9) Prawo rodzinne, Katarzyna Tryniszewska, Warszawa 2016.

10) Spadki i prawo rodzinne. Pytania, kazusy, tablice, testy, Joanna Ablewicz, Małgorzata Łączkowska, Tomasz Sadurski, Anna Natalia Schulz, Emilia Rucińska-Sech, Anna Urbańska-Łukaszewicz, Sebastian Wawruch, Warszawa 2018.

11) Spadki i prawo rodzinne. Pytania, kazusy, tablice, testy, Aneta Flisek, Warszawa 2017.

12) Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka, orzecznictwo, kazusy, Natalia Szok, Radosław Terlecki, Warszawa 2017.

13) Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami, Henryk Haak, Anna Haak-Trzuskawska, Warszawa 2016.

 

 

 


 

LISTA TEZ NA EGZAMIN DYPLOMOWY

SEMINARIUM MAGISTERSKIE – PRAWO RODZINNE

 

 

 

1.      Prawne ujęcie rodziny i małżeństwa

2.      Zasady prawne w prawie rodzinnym i opiekuńczym

3.      Podmiotowość rodziny – problematyka prawna

4.      Status prawny dziecka poczętego w prawie polskim

5.      Ochrona życia poczętego w świetle prawa polskiego

6.      Zawarcie małżeństwa i jego formy

7.      Przeszkody do zawarcia małżeństwa

8.      Unieważnienie małżeństwa

9.      Małżeńskie ustroje majątkowe

10.  Małżeńska wspólność ustawowa

11.  Małżeńskie umowy majątkowe

12.  Ustanie małżeństwa

13.  Rozwód i jego skutki prawne

14.  Separacja – istota i skutki prawne

15.  Macierzyństwo – aspekty prawne

16.  Ojcostwo – aspekty prawne

17.  Treść władzy rodzicielskiej

18.  Negatywna ingerencja sądu w zakres władzy rodzicielskiej

19.  Kontakty osobiste rodziców z dzieckiem

20.  Przysposobienie – przesłanki, rodzaje

21.  Obowiązek alimentacyjny

22.  Opieka, opiekun

23.  Kuratela i jej rodzaje

24.  Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

25.  System pieczy zastępczej w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

26.  Ochrona rodziny przed przemocą w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

27.  Finansowe wsparcie rodziny w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych

28.  Rodzaje wsparcia rodziny w świetle ustawy o pomocy społecznej

29.  Finansowe wsparcie rodziny w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

30.  Rodzaje opieki nad dziećmi w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 

 

 

 

 

 

Szanowni  Studenci

III i IV roku kierunku prawo

  

Jako prowadzący wykład kluczowy

SĄDOWA OCHRONA RODZINY

zapraszam Państwa do zapisów

 

Wskazany wykład kluczowy jest prowadzony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w od roku akademickiego 2013/2014. Obecnie jest przeznaczony dla studentów III i IV roku kierunku prawo. Zajęcia są prowadzone przez dr hab. Piotra Telusiewicza (wykład i ćwiczenia). Jest to pierwszy tego rodzaju wykład, który łączy w sobie zajęcia teoretyczne i symulacje spraw sądowych. Praktyczna część odbywa się z maksymalnym zaangażowaniem studentów.  Nadmienię tylko, że ćwiczenia mają jedynie wymiar praktyczny. Ufam, iż zaproponowany poniżej harmonogram zajęć spotka się z Państwa akceptacją i zainteresowaniem.

 

Plan wykładu:                                             

1.      Zajęcia organizacyjne

Część pierwsza – Sądowa ochrona rodziny w ujęciu teoretycznym

2.      Sprawy o kontakty rodziców z dzieckiem i o ich wykonywanie

3.      Sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej

4.      Sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

5.      Sprawy o przysposobienie

6.      Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

7.      Sprawy o alimenty

8.      Sprawy o ustalenie ojcostwa i łącznie z nimi dochodzone roszczenia

Część druga – Sądowa ochrona rodziny w ujęciu praktycznym

9.      Symulacja sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

10.  Symulacja sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej 

11.  Symulacja sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

12.  Symulacja sprawy o przysposobienie

13.  Symulacja sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

14.  Symulacja sprawy o alimenty na dziecko

15.  Symulacja sprawy o ustalenie ojcostwa 

 

dr hab Piotr Telusiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2018, godz. 12:53 - Zdzisław Jancewicz