Informacje dla studentów

 

 

 


 

LISTA TEZ NA EGZAMIN DYPLOMOWY

SEMINARIUM MAGISTERSKIE – PRAWO RODZINNE

 

 

 

1.      Prawne ujęcie rodziny i małżeństwa

2.      Zasady prawne w prawie rodzinnym i opiekuńczym

3.      Podmiotowość rodziny – problematyka prawna

4.      Status prawny dziecka poczętego w prawie polskim

5.      Ochrona życia poczętego w świetle prawa polskiego

6.      Zawarcie małżeństwa i jego formy

7.      Przeszkody do zawarcia małżeństwa

8.      Unieważnienie małżeństwa

9.      Małżeńskie ustroje majątkowe

10.  Małżeńska wspólność ustawowa

11.  Małżeńskie umowy majątkowe

12.  Ustanie małżeństwa

13.  Rozwód i jego skutki prawne

14.  Separacja – istota i skutki prawne

15.  Macierzyństwo – aspekty prawne

16.  Ojcostwo – aspekty prawne

17.  Treść władzy rodzicielskiej

18.  Negatywna ingerencja sądu w zakres władzy rodzicielskiej

19.  Kontakty osobiste rodziców z dzieckiem

20.  Przysposobienie – przesłanki, rodzaje

21.  Obowiązek alimentacyjny

22.  Opieka, opiekun

23.  Kuratela i jej rodzaje

24.  Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

25.  System pieczy zastępczej w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

26.  Ochrona rodziny przed przemocą w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

27.  Finansowe wsparcie rodziny w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych

28.  Rodzaje wsparcia rodziny w świetle ustawy o pomocy społecznej

29.  Finansowe wsparcie rodziny w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

30.  Rodzaje opieki nad dziećmi w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 


 

 


 

 

Szanowni  Studenci

III i IV roku kierunku prawo

 

 

 

Jako prowadzący wykład kluczowy

SĄDOWA OCHRONA RODZINY

zapraszam Państwa do zapisów

 

Wskazany wykład kluczowy jest prowadzony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w od roku akademickiego 2013/2014. Obecnie jest przeznaczony dla studentów III i IV roku kierunku prawo. Zajęcia są prowadzone przez dr hab. Piotra Telusiewicza (wykład i ćwiczenia). Jest to pierwszy tego rodzaju wykład, który łączy w sobie zajęcia teoretyczne i symulacje spraw sądowych. Praktyczna część odbywa się z maksymalnym zaangażowaniem studentów.  Nadmienię tylko, że ćwiczenia mają jedynie wymiar praktyczny. Ufam, iż zaproponowany poniżej harmonogram zajęć spotka się z Państwa akceptacją i zainteresowaniem.

 

Plan wykładu:                                             

1.      Zajęcia organizacyjne

Część pierwsza – Sądowa ochrona rodziny w ujęciu teoretycznym

2.      Sprawy o kontakty rodziców z dzieckiem i o ich wykonywanie

3.      Sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej

4.      Sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

5.      Sprawy o przysposobienie

6.      Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

7.      Sprawy o alimenty

8.      Sprawy o ustalenie ojcostwa i łącznie z nimi dochodzone roszczenia

Część druga – Sądowa ochrona rodziny w ujęciu praktycznym

9.      Symulacja sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

10.  Symulacja sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej 

11.  Symulacja sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

12.  Symulacja sprawy o przysposobienie

13.  Symulacja sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

14.  Symulacja sprawy o alimenty na dziecko

15.  Symulacja sprawy o ustalenie ojcostwa 

 

Dr hab. Piotr Telusiewicz

 

 


Uwaga Studenci Prawa!!!

 

- uczestnicy konwersatorium z Orzecznictwa Sądu Najwyższego  w sprawach rodzinnych

 

Proszę o przygotowanie na zajęcia na 13.05.2015r. następujących orzeczeń:

 

Gr. V - orzeczenie przygotowane na poprzednie zajęcia

Gr. VI - wyrok SN z dnia 20 grudnia 2012 r., IV CSK 219/12 (18)

Gr. VII - wyrok SN z dnia 7 listopada 2014 r., IV CSK  412/14 (19)

oraz 2 wyznaczone osoby o przygotowanie glos do orzeczeń.

Ks. dr Z. Jancewicz

 

 

Proszę o przygotowanie na zajęcia na 6.05.2015r. następujących orzeczeń:

 

Gr. II - postanowienie SN z dnia 11 stycznia 2000 r., I CKN 327/98 (14)

Gr. III - postanowienie SN z dnia 12 września 2000 r., III CKN 1143/00 (15)

Gr. IV - uchwała SN z dnia 28 listopada 2012 r., III CZP 74/12 (16)

Gr. V - postanowienie SN z dnia 22 czerwca 2012 r., V CSK 283/11 (17)

Ks. dr Z. Jancewicz

 

 

Proszę o przygotowanie na zajęcia na 22.04.2015r. następujących orzeczeń:

 

Gr. V - wyrok SN z dnia 13 października 2005 r., IV CK 196/05 (10)

Gr. VI - wyrok SN z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 151/13 (11)

Gr. VII - wyrok SN z dnia 19 października 2011 r., II CSK 87/11 (12)

Gr. I - wyrok SN 3 października 2014 r., V CSK 281/14 (13)

Ks. dr Z. Jancewicz

 

Proszę przygotować na zajęcia na 15.04.2015r. następujące orzeczenia:

 

Gr. I - postanowienie SN z dnia 26 października 2011 r., I CSK 41/11 (6)

Gr. II - postanowienie SN z dnia 20 listopada 2013 r., I CSK 218/13 (7)

Gr. III - wyrok SN z dnia 27 czerwca 2014 r., I CSK 439/13 (8)

Gr. IV - wyrok SN z dnia 23 maja 2013 r., I CSK 515/12 (9)

Ks. dr Z. Jancewicz

 

 

Gr. I - wyrok SN z dnia 22 lutego 2012 r., IV CSK 240/11 (1)

Gr. II - wyrok SN z dnia 22 lutego 2012 r., IV CSK 240/11 (1)

Gr. III - wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2013 r., III CSK 228/12 (2)

Gr. IV - wyrok SNz dnia 9 lipca 2003 r., IV CKN327/01 (3)

Gr. V - wyrok SN z dnia 9 marca 2011 r., III UK 84/10 (4)

Gr. VI - wyrok SN z dnia 18 grudnia 2014 r., III UK 54/14 (5)

Gr. VII - wyrok SN z dnia 18 grudnia 2014 r., III UK 54/14 (5)

Gr. VI i VII przygotuje to samo orzeczenie. Proszę Gr. V, VI i VII o przygotowanie orzeczeń na najbliższe zajęcia.

Ks. dr Z. Jancewicz

 

 

- uczestnicy konwersatorium z Prawa bioetycznego

podaje adresy stron opracowań, o których wspominałem na zajęciach:

 

http://admin.forumprawnicze.eu/dir_upload/site/files/FP24/Haberko.pdf

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/59B2ED9B50D74136C1257A2A003004FB/$file/14_Bosek.pdfhttp://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/59B2ED9B50D74136C1257A2A003004FB/$file/14_Bosek.pdf

 

Uwaga Studenci INoRu I roku II stopnia!!!

 

Podaję link: http://www.kul.pl/files/1217/public/NUMER_2_2014.pdf

Małgorzata Rydel, Istota więzi małżeńskiej w prawie polskim, cz. II, s. 5-11. Proszę zapoznać się z treścią artykułu na najbliższe zajęcia.

Ks. dr Z. Jancewicz

 

 

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2016, godz. 14:14 - Piotr Telusiewicz