Informacje dla studentów:

 

Tezy egzaminacyjne na egzamin magisterski dla seminariów magisterskich prowadzonych przez pracowników Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem w roku akademickim 2015/2016

1. Bezpieczeństwo państwa

2. Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej

3. Formy reglamentacji wolności działalności gospodarczej

4. Formy rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej

5. Instytucja odwołania

6. Instytucja wywłaszczenia nieruchomości

7. Kontrola administracji publicznej

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

9. Organy stanowiące, wykonawcze i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego

10. Partnerstwo publiczno-prywatne

11. Podstawy prawne zatrudnienia w administracji publicznej

12. Pojęcie administracji publicznej i organu administracji publicznej, rodzaje organów administracji publicznej

13. Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy

14. Pojęcie i rodzaje podatków

15. Pozwolenia na korzystanie ze środowiska

16. Pojęcie finasów publicznych

17. Prawo miejscowe

18. Prawne formy działania administracji publicznej

19. Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej

20. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

21. Rodzaje zadań administracji w dziedzinie ochrony środowiska

22. Skarga do sądu administracyjnego

23. Skarga kasacyjna

24. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

25. Tryby udzielania zamówień publicznych

26. Treść prawidłowej decyzji administracyjnej

27. Ustrój i oranizacja sądów administracyjnych w Polsce

28. Uznanie administracyjne

29. Zasady postępowania administracyjnego

30. Zasada zrównoważonego rozwoju

 

 

 

Tezy egzaminacyjne na egzamin licencjacki dla seminariów licencjackich prowadzonych przez pracowników Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem w roku akademickim 2014/2015 

 

 

1. Administracja publiczna - pojęcie.

2. Administracyjna kara pieniężna.

3. Dostęp do informacji publicznej.

4. Dowody w postępowaniu administracyjnym.

5. Formy sprawowania władzy w samorządzie (demokracja: bezpośrednia i pośrednia).

6. Korpus służby cywilnej.

7. Nauka administracji - pojęcie.

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza za działania administracji.

9. Opłaty za korzystanie ze środowiska.

10. Podmioty administrujące.

11. Pojęcie, elementy i rodzaje stosunku administracyjno-prawnego.

12. Pojęcie i klasyfikacja decyzji administracyjnej.

13. Pojęcie i zakres wolności gospodarczej.

14. Pojęcie organu ochrony środowiska.

15. Podstawy prawne zatrudnienia w administracji publicznej.

16. Podstawy i zasady wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej.

17. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej.

18. Prawo administracyjne - pojęcie.

19. Prawo naturalne i prawo pozytywne.

20. Rada Ministrów (skład, powoływanie, kompetencje).

21. Rządowa administracja zespolona w województwie i administracja niezespolona.

22. Samorządowe kolegia odwoławcze.

23. Sejm i Senat (organizacja, funkcjonowanie i kompetencje).

24. Stowarzyszenia.

25. Terminy załatwienia spraw oraz terminy do dokonywania czynności w postępowaniu administracyjnym.

26. Rodzaje zadań administracji w dziedzinie ochrony środowiska.

27. Wady oświadczenia woli.

28. Zasady samorządu terytorialnego.

29. Zasady prawa ochrony środowiska.

30. Źródła prawa administracyjnego.

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Instytucje społeczeństwa obywatelskiego 
tematy prac zaliczeniowych
w roku 2015/20165
 dr hab. A. Haładyj
 

 

Tematy prac zaliczeniowych

Fakultet instytucje społeczeństwa obywatelskiego 2015/2016

 

 1. Koncepcja i geneza społeczeństwa obywatelskiego
 2. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego
 3. Biała księga o europejskim rządzeniu
 4. Prawo petycji
 5. informacja publiczna – pojęcie  i jego zakres przedmiotowy
 6. podmioty zobowiązane do udzielania informacji publicznych
 7. Zasada jawności i jej ograniczenia – wyjątki stanowiące podstawę odmowy udostępnienia informacji publicznej
 8.  Informacja publiczna przetworzona
 9. Pojęcie, cechy kontroli społecznej
 10. konsultacje w j.s.t.
 11. Działalność pożytku publicznego
 12. Wolontariat jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego
 13. Inicjatywa lokalna

 

 

 

Tematy prac zaliczeniowych konwersatorium udział społeczeństwa w ochronie środowiska

2015/2016

 1. Dostęp do informacji o środowisku jako publiczne prawo podmiotowe
 2. Przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku
 3. Informacje o środowisku w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym
 4. Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu z udziałem społecznym
 5. Pojęcie i zakres postępowań z udziałem społecznym
 6. Niezbędna dokumentacja sprawy
 7. Podanie do publicznej wiadomości
 8. Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
 9. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska – regulacje prawnomiędzynarodowe i prawo unijne

 

 

Autor: Jacek Trzewik
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2016, godz. 21:58 - Anna Haładyj