Informacje dla studentów:

 

Tezy egzaminacyjne na egzamin magisterski dla seminariów magisterskich prowadzonych przez pracowników Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem w roku akademickim 2016/2017

1. Bezpieczeństwo państwa

2. Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej

3. Formy reglamentacji wolności działalności gospodarczej

4. Formy rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej

5. Instytucja odwołania

6. Instytucja wywłaszczenia nieruchomości

7. Kontrola administracji publicznej

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

9. Organy stanowiące, wykonawcze i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego

10. Partnerstwo publiczno-prywatne

11. Podstawy prawne zatrudnienia w administracji publicznej

12. Pojęcie administracji publicznej i organu administracji publicznej, rodzaje organów administracji publicznej

13. Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy

14. Pojęcie i rodzaje podatków

15. Pozwolenia na korzystanie ze środowiska

16. Pojęcie finasów publicznych

17. Prawo miejscowe

18. Prawne formy działania administracji publicznej

19. Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej

20. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

21. Rodzaje zadań administracji w dziedzinie ochrony środowiska

22. Skarga do sądu administracyjnego

23. Skarga kasacyjna

24. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

25. Tryby udzielania zamówień publicznych

26. Treść prawidłowej decyzji administracyjnej

27. Ustrój i oranizacja sądów administracyjnych w Polsce

28. Uznanie administracyjne

29. Zasady postępowania administracyjnego

30. Zasada zrównoważonego rozwoju

 

 

 

Tezy egzaminacyjne na egzamin licencjacki dla seminariów licencjackich prowadzonych przez pracowników Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem w roku akademickim 2014/2015 

 

 

1. Administracja publiczna - pojęcie.

2. Administracyjna kara pieniężna.

3. Dostęp do informacji publicznej.

4. Dowody w postępowaniu administracyjnym.

5. Formy sprawowania władzy w samorządzie (demokracja: bezpośrednia i pośrednia).

6. Korpus służby cywilnej.

7. Nauka administracji - pojęcie.

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza za działania administracji.

9. Opłaty za korzystanie ze środowiska.

10. Podmioty administrujące.

11. Pojęcie, elementy i rodzaje stosunku administracyjno-prawnego.

12. Pojęcie i klasyfikacja decyzji administracyjnej.

13. Pojęcie i zakres wolności gospodarczej.

14. Pojęcie organu ochrony środowiska.

15. Podstawy prawne zatrudnienia w administracji publicznej.

16. Podstawy i zasady wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej.

17. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej.

18. Prawo administracyjne - pojęcie.

19. Prawo naturalne i prawo pozytywne.

20. Rada Ministrów (skład, powoływanie, kompetencje).

21. Rządowa administracja zespolona w województwie i administracja niezespolona.

22. Samorządowe kolegia odwoławcze.

23. Sejm i Senat (organizacja, funkcjonowanie i kompetencje).

24. Stowarzyszenia.

25. Terminy załatwienia spraw oraz terminy do dokonywania czynności w postępowaniu administracyjnym.

26. Rodzaje zadań administracji w dziedzinie ochrony środowiska.

27. Wady oświadczenia woli.

28. Zasady samorządu terytorialnego.

29. Zasady prawa ochrony środowiska.

30. Źródła prawa administracyjnego.

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
dr hab. Anna Haładyj
fakultet instytucje społeczeństwa obywatelskiego 
2016/2017

Tematy prac zaliczeniowych

Fakultet instytucje społeczeństwa obywatelskiego 2016/2017

 

 1. Koncepcja i geneza społeczeństwa obywatelskiego

 

 1. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego
 2. Biała księga o europejskim rządzeniu
 3. Prawo petycji  
 4. informacja publiczna – pojęcie  i zakres przedmiotowy
 5. podmioty zobowiązane do udzielania informacji publicznych
 6. Zasada jawności i jej ograniczenia – wyjątki stanowiące podstawę odmowy udostępnienia informacji publicznej
 7.  ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  
 8. wysłuchanie publiczne
 9. Pojęcie i cechy kontroli społecznej
 10. konsultacje społeczne w j.s.t.
 11. Działalność pożytku publicznego
 12. Wolontariat jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego
 13. Inicjatywa lokalna
 14. organizacje trzeciego sektora
 15. budżet partycypacyjny (obywatelski)
 16. współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi
 17. rady seniorów 
 18. ------------------------------

 

wykaz zagadnień na egzamin z postępowań dyscyplinarnych

dr hab. Anna Haładyj

 1. pojęcie i typy odpowiedzialności prawnej
 2. kategorie podmiotów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej
 3. cechy odpowiedzialności dyscyplinarnej
 4. pojęcie odpowiedzialności dyscyplinarnej
 5. odpowiedzialność dyscyplinarna w służbie cywilnej
 6. odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników  urzędów państwowych
 7. odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich
 8. Postępowanie dyscyplinarne wobec studentów w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
 9. Postępowanie dyscyplinarne w Policji w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji.
 10. Postępowanie dyscyplinarne w Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej.
 11. Postępowanie dyscyplinarne w Służbie Celnej  - w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w tym przepisy przejściowe
 12. Postępowanie dyscyplinarne w Straży Granicznej  w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej.
 13.  Postępowanie dyscyplinarne w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
 14.  Postępowanie dyscyplinarne w Biurze Ochrony Rządu
 15. Postępowanie dyscyplinarne w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

 zawsze ten sam schemat: podstawy prawne, zakres podmiotowy, katalog, kar, rzecznik dyscyplinarny i komisje dyscyplinarne, postępowanie wyjaśniające, postępowanie dyscyplinarne sensu stricto, zasady i strony postępowania, uprawnienia obwinionego, rodzaje zapadających orzeczeń, środki odwoławcze, postępowanie przed komisją II instancji. .

 

 

 

 

Autor: Jacek Trzewik
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2017, godz. 09:13 - Anna Haładyj