Informacje dla studentów:

 

Tezy egzaminacyjne na egzamin magisterski dla seminariów magisterskich prowadzonych przez pracowników Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem w roku akademickim 2015/2016

1. Bezpieczeństwo państwa

2. Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej

3. Formy reglamentacji wolności działalności gospodarczej

4. Formy rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej

5. Instytucja odwołania

6. Instytucja wywłaszczenia nieruchomości

7. Kontrola administracji publicznej

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

9. Organy stanowiące, wykonawcze i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego

10. Partnerstwo publiczno-prywatne

11. Podstawy prawne zatrudnienia w administracji publicznej

12. Pojęcie administracji publicznej i organu administracji publicznej, rodzaje organów administracji publicznej

13. Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy

14. Pojęcie i rodzaje podatków

15. Pozwolenia na korzystanie ze środowiska

16. Pojęcie finasów publicznych

17. Prawo miejscowe

18. Prawne formy działania administracji publicznej

19. Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej

20. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

21. Rodzaje zadań administracji w dziedzinie ochrony środowiska

22. Skarga do sądu administracyjnego

23. Skarga kasacyjna

24. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

25. Tryby udzielania zamówień publicznych

26. Treść prawidłowej decyzji administracyjnej

27. Ustrój i oranizacja sądów administracyjnych w Polsce

28. Uznanie administracyjne

29. Zasady postępowania administracyjnego

30. Zasada zrównoważonego rozwoju

 

 

 

Tezy egzaminacyjne na egzamin licencjacki dla seminariów licencjackich prowadzonych przez pracowników Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem w roku akademickim 2014/2015 

 

 

1. Administracja publiczna - pojęcie.

2. Administracyjna kara pieniężna.

3. Dostęp do informacji publicznej.

4. Dowody w postępowaniu administracyjnym.

5. Formy sprawowania władzy w samorządzie (demokracja: bezpośrednia i pośrednia).

6. Korpus służby cywilnej.

7. Nauka administracji - pojęcie.

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza za działania administracji.

9. Opłaty za korzystanie ze środowiska.

10. Podmioty administrujące.

11. Pojęcie, elementy i rodzaje stosunku administracyjno-prawnego.

12. Pojęcie i klasyfikacja decyzji administracyjnej.

13. Pojęcie i zakres wolności gospodarczej.

14. Pojęcie organu ochrony środowiska.

15. Podstawy prawne zatrudnienia w administracji publicznej.

16. Podstawy i zasady wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej.

17. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej.

18. Prawo administracyjne - pojęcie.

19. Prawo naturalne i prawo pozytywne.

20. Rada Ministrów (skład, powoływanie, kompetencje).

21. Rządowa administracja zespolona w województwie i administracja niezespolona.

22. Samorządowe kolegia odwoławcze.

23. Sejm i Senat (organizacja, funkcjonowanie i kompetencje).

24. Stowarzyszenia.

25. Terminy załatwienia spraw oraz terminy do dokonywania czynności w postępowaniu administracyjnym.

26. Rodzaje zadań administracji w dziedzinie ochrony środowiska.

27. Wady oświadczenia woli.

28. Zasady samorządu terytorialnego.

29. Zasady prawa ochrony środowiska.

30. Źródła prawa administracyjnego.

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Anna Haładyj 

European studies, environmental policy of the UE

 

Essays +PP presentation (during lectures) + group discussion

 

final version of essays:  25.01.2017, ahaladyj@kul.pl

 

Apx. 5-10  pages, basing on legislation (Treaties, directives and regulations, soft law) and case law, literature (footnotes necessary).

 1. Green infrastructure concept, instruments and perspectives
 2. Globalization of the environmental policy and law
 3. Climate change – EU activities
 4. Climate change – adaptation (legal framework, instruments)
 5. Climate change – mitigation (legal framework, instruments)
 6. The Climate and Energy package
 7. Emissions trading system at UE (and international – optionally) level
 8. EU Soft law in environmental matters
 9. Polluter pays principle as a principle of UE environmental policy
 10. Precautionary principle as a rule of UE law
 11. The integration principle (greening the UE policies)  – concept and instruments
 12. DG Climate action –history, fields of interest, typical instruments
 13. GD Environment - history, fields of interest, typical instruments
 14. EEB - history, fields of interest, typical activities
 15. Eco innovations as an instrument of the UE environmental policy
 16. Financing of UE environmental policy – LIFE 2014-2020
 17. Environmental policy and the Internal market
 18. Implementation of Community environmental legislation

http://ec.europa.eu/clima/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

http://climate-adapt.eea.europa.eu/

http://www.unep.org/

http://www.unep.org/greeneconomy/aboutgei/whatisgei/tabid/29784/default.aspx

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1224

http://www.precautionaryprinciple.eu/

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

 

------------------------------------------------------------

tematy  prezentacji dla kierunku bezpieczeństwo ekologiczne

 1. Zagrożenia ekologiczne o charakterze naturalnym
 2. powodzie i podtopienia
 3. wichury i trąby powietrzne
 4. pożary i ruchy masowe ziemi
 5. Zagrożenia ekologiczne o charakterze cywilizacyjnym
 6. Zagrożenia militarne związane z wyścigiem zbrojeń
 7. Ekoterroryzm
 8. Substancje i preparaty chemiczne
 9. Efekt cieplarniany
 10. Dziura ozonowa
 11. Kwaśne deszcze
 12. Kwaśne deszcze
 13. Hałas

 

 

 

 ----------------------------------

 

 Zarządzanie środowiskowe

Wykład obowiązkowy

2016/2017

 

Tezy na egzamin

 

 1. Zarządzanie środowiskiem – pojęcie
 2. Zarządzanie środowiskowe - – pojęcie i cechy
 3. Przedmiot zarządzania środowiskowego
 4. Środowisko w rozumieniu ZŚ, aspekty środowiskowe będące przedmiotem ZŚ
 5. Pojęcie i cechy organizacji,
 6. Organizacja i obiekt w ZŚ – kryteria wyodrębnienia
 7. Podział organizacji w ZŚ
 8. otoczenie normatywne organizacji w ZŚ
 9. Instrumenty z otoczenia normatywnego w ZŚ
 10. Pojęcie i podział interesariuszy w ujęciu ZS
 11. pojęcie i przykłady otoczenia rynkowego organizacji w ZŚ
 12. Pojęcie i kluczowe cele zrównoważonego rozwoju
 13. Pojęcie zrównoważonego biznesu
 14. Pojęcie społecznej odpowiedzialności organizacji
 15. Koncepcja CSR i jej cechy charakterystyczne
 16. Zakres i wymiary CSR
 17. Korzyści z wdrożenia koncepcji CSR dla organizacji
 18. pojęcie jakości i zarządzania jakością
 19. Cykl Deminga – koncepcja i jej wdrożenie
 20. Certyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 i etapy wdrożenia
 21. Koncepcja systemu zarządzania Koncepcja systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001
 22. Model systemu zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001
 23. Budowa normy ISO 14001
 24. Polityka środowiska w ISO 14001
 25. aspekt środowiskowy w ISO 14001
 26. cele i zadania środowiskowe w ISO 14001
 27. program zarządzania środowiskowego
 28. Pojęcie i cele EMAS
 29. Etapy wdrożenia EMAS
 30. Pojęcie i przedmiot polityki środowiskowej w systemie EMAS
 31. Deklaracja środowiska w systemie EMAS
 32. Cele i zadania środowiskowe
 33. Aspekty środowiskowe
 34. Weryfikacja i walidacja w systemie EMAS
 35. różnice pomiędzy EMAS i ISO 14001
 36. Korzyści z wdrożenia SZŚ
 37. Wybrane instrumenty wsparcia dla SZŚ
 ---------------------------------------

tezy na zaliczenie

Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska

2016/2017 r.

 1. Pojęcie zasobów, zasobów środowiska, zasobów przyrodniczych
 2. Pojęcie zasobów ekonomicznych środowiska
 3. Kryteria podziału zasobów
 4. Zasoby niewyczerpywalne
 5. Zasoby wyczerpywane odnawialne
 6. Zasoby wyczerpywane nieodnawialne
 7. Kryterium podziału zasobów – miejsce występowania
 8. Kryterium podziału zasobów – ruchliwość zasobów
 9. Kryterium podziału zasobów – stopień rozpoznania zasobó
 10. Kryterium podziału zasobów – dostępność i opłacalność użytkowania
  zasobów
 11. Kryterium podziału zasobów – forma
 12. Pojęcie administrowania zasobami
 13. Pojęcie Zrównoważonego/racjonalnego  gospodarowania zasobami
 14. Pojęcie zrównoważonego rozwoju
 15. Cele koncepcji zrównoważonego rozwoju
 16. Pojęcie racjonalnego  gospodarowania zasobami
 17. Pojęcie zasobów o charakterze strategicznym
 18. Obowiązki organów administracji w zakresie gospodarowania zasobami
  strategicznymi
 19. Zasady gospodarowania zasobami strategicznymi
 20. Instrumenty ochrony jakościowej i ilościowej
 21. Standard jakości środowiska
 22. Pułap stężenia ekspozycji, wskaźnik średniego narażenia,
 23. Uchwała w sprawie programu ochrony powietrza – założenia, treść,
  procedura przyjęcia
 24. Plan działań krótkoterminowych - założenia, treść, procedura
  przyjęcia
 25. Uchwała antysmogowa - założenia, treść, procedura
  przyjęcia
 26. Pozwolenie na korzystanie ze środowiska – podział i specyfika
 27. pozwolenia na korzystanie ze środowiska – przesłanki stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia
 28. Pojęcie instalacji, zakładu  i  urządzenia
 29. Pojęcie emisji  i zanieczyszczenia
 30. Przedsiębiorca, podmiot korzystający ze środowiska, prowadzący instalację
 31. cofnięcie pozwolenia za odszkodowaniem i bez odszkodowania
 32. Pozwolenie zintegrowane – koncepcja
 33. Definicja BAT
 34. Konkluzje BAT, dokumenty referencyjne BAT
 35. raportt początkowy i końcowy
 36. historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi
 37. rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
 38. remediacja - pojecie i sposoby realizacji 
 39. decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu - przedmiot
 40. decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu - procedura
 41. zgłoszenia - zakres przedmiotowy
 42. procedura dokonania zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia

 ------------------------

tezy na zaliczenie ćwiczeń

zarządzanie środowiskowe

2016/2017

termin zaliczenia:27 stycznia 2017 r., godz. 11.40, CI 412 (ustne)

Zarządzanie środowiskiem 

zarządzanie środowiskowe

kierowanie

planowanie

organizowanie

motywowanie

dobrowolna certyfikacja

systemy zarządzania (sformalizowane i nie-)

przykłady systemów zarządzania

Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji (ISO) cele, przedmiot, zakres działania

dobrowolna certyfikacja (Odpowiedzialność i Troska itp.)

 

--------------

ISO 9001:

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością

Etapy certyfikacji

organizacja

zarządzanie jakością

jakość

budowa systemu jakości

Polityka jakości – pojęcie i cechy

cykl Deminga

ISO 14001:

poj. ZS wg ISO 14001

SZŚ wg ISO 14001

Cel  wdrożenia SZŚ

Założenia wdrożenia SZŚ

Model systemu zarządzania środowiskowego

Polityka środowiskowa – pojęcie i cechy

Planowanie

Aspekt środowiskowy

Ocena aspektów środowiskowych

Wymagania prawne

Cele i zadania środowiskowe

Program zarządzania środowiskowego

Wdrożenie i funkcjonowanie

Szkolenia, świadomość i kompetencje

 komunikacja

Wdrożenie zaplanowanych działań

Gotowość na wypadek awarii i postępowanie poawaryjne

Sprawdzanie i działania korygujące

Monitoring i pomiary

Przegląd zarządzania i doskonalenie

audyt

certyfikacja i recertyfikacja

EMAS:

podstawowe definicje:

Polityka środowiskowa

        aspekt środowiskowy

            znaczący aspekt środowiskowy

         "bezpośredni aspekt środowiskowy"

         "pośredni aspekt środowiskowy"

         "wpływ na środowisko"

         "przegląd środowiskowy"

         "program środowiskowy"

„organizacja”

„obiekt”

„mała organizacja”

         EMAS- podstawy prawne

cel rozporządzenia EMAS

EMAS – pojęcie

cele EMAS

Schemat wdrożenia systemu  EMAS w organizacji

wstępny Przegląd środowiskowy i jego elementy

ocena aspektów środowiskowych, ich znaczenia i wpływu na środowisko

zgodność z prawem

polityka środowiskowa – pojęcie i przedmiot, wymagania odnośnie polityki środ.

kryteria ustalania celów i zadań środowiskowych oraz działań środowiskowych

program środowiskowy – pojęcie i zwartość

wdrażanie i funkcjonowania EMAS

kompetencje i szkolenia

komunikacja

dokumentacja i nadzór nad dokumentami (podręcznik, procedury, instrukcje, zarządzanie dokumentami)

sterowanie operacyjne

gotowość reagowania na awarie, plany operacyjno-ratownicze

sprawdzanie, monitorowanie, pomiar

ocena zgodności z prawem, korekta niezgodności

nadzór nad zapisami

audyt wewnętrzny (program, czynności, efekty, raport)

przegląd zarządzania

deklaracja środowiskowa – min. zawartość

weryfikacja i walidacja deklaracji środ.

weryfikator środowiskowy

rejestracja w systemie

utrzymanie rejestracji

zawieszenie rejestracji lub usuniecie organizacji z rejestru

istotne zmiany w organizacji a weryfikacja i walidacja deklaracji środowiskowej

logo EMAS

zasady stosowania logo EMAS

  różnice pomiędzy ISO14001 i EMAS

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jacek Trzewik
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017, godz. 08:48 - Anna Haładyj