Tezy egzaminacyjne na egzamin licencjacki dla seminariów licencjackich prowadzonych przez pracowników Katedry Nauki Administracji:

 

 1. Administracja publiczna – pojęcie.
 2. Akty stanu cywilnego.
 3. Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej.
 4. Dostęp do informacji publicznej.
 5. Decyzja administracyjna.
 6. Dowody w postępowaniu administracyjnym.
 7. Formy sprawowania władzy w samorządzie (demokracja: bezpośrednia, pośrednia).
 8. Koncentracja i dekoncentracja administracji publicznej.
 9. Kontrola administracji publicznej.
 10. Kontrola działalności gospodarczej.
 11. Nadzór nad samorządem terytorialnym.
 12. Organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego.
 13. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego.
 14. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej.
 15. Podstawy i zasady wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej.
 16. Pojęcie organu administracji publicznej i jego urzędu.
 17. Pozycja prawna radnego.
 18. Prawne formy działania administracji publicznej.
 19. Prawo administracyjne - pojęcie.
 20. Prawo miejscowe.
 21. Rada Ministrów (skład, powoływanie, kompetencje).
 22. Rządowa administracja zespolona w województwie i administracja niezespolona.
 23. Samorządowe kolegia odwoławcze.
 24. Status prawny pracownika samorządowego.
 25. Status prawny wojewody.
 26. Stowarzyszenia.
 27. Wady oświadczenia woli.
 28. Zadania Komisji Nadzoru Finansowego.
 29. Zasady postępowania administracyjnego.
 30. Źródła prawa administracyjnego.

Spośród tych tez, w trakcie egzaminu dyplomowego, dyplomant wylosuje dwie, natomiast trzecie pytanie zadaje recenzent (pytanie do pracy). 

 


Tezy egzaminacyjne na egzamin magisterski dla seminariów magisterskich prowadzonych przez pracowników Katedry Nauki Administracji:
 1. Pojęcie administracji publicznej i organu administracji publicznej, rodzaje organów administracji publicznej
 2. Zasady prawa administracyjnego
 3. Pojęcie nadzoru i kontroli w prawie administracyjnym
 4. Prawne formy działania administracji publicznej
 5. Pojęcie i rodzaje podziału terytorialnego
 6. Pojęcie i geneza samorządu terytorialnego
 7. Organy i zadania samorządu gminnego
 8. Organy i zadania samorządu powiatowego
 9. Organy i zadania samorządu województwa
 10. Pozycja ustrojowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 11. Rada Ministrów - skład i zadania
 12. Administracja rządowa w województwie
 13. Pojęcie finansów publicznych
 14. Zasady podatkowe
 15. Pojęcie budżetu
 16. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
 17. Zasada dwuinstancyjności
 18. Wyłączenie pracownika i organu
 19. Decyzja administracyjna
 20. Instytucja odwołania
 21. Podmioty w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 22. Skarga do sądu administracyjnego
 23. Skarga kasacyjna
 24. Pojęcie prawa urzędniczego
 25. Korpus Służby Cywilnej
 26. Pracownicy samorządowi
 27. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
 28. Instytucja wywłaszczenia nieruchomości
 29. Reglamentacja administracyjno-prawna zgromadzeń publicznych
 30. Pojęcie organizacji z punktu widzenia nauk o zarządzaniu

 

Spośród tych tez, w trakcie egzaminu dyplomowego, dyplomant wylosuje dwie, natomiast trzecie pytanie zadaje recenzent (pytanie do pracy). 

 

 

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2015, godz. 10:23 - Piotr Pokorny