RAMOWY PROGRAM

STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

NA WYDZIALE PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI KUL

 

Czas trwania praktyk:

 

- Administracja (stacjonarne I stopnia) - 160 godzin

- Administracja (stacjonarne II stopnia) - 120 godzin

- Administracja (niestacjonarne II stopnia) - 80 godzin

 

Czas odbywania praktyk:

 

Wakacje lub w trakcie roku akademickiego za zgodą przełożonego, w dniach wolnych od zajęć.

 

Program praktyk:

 

I. Program praktyk zawodowych dla studentów kierunku Administracja obejmuje problematykę prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Przedstawione zagadnienia powinny być zrealizowane w stopniu i zakresie według uznania i możliwości opiekuna praktyk, w świetle wewnętrznych przepisów danej instytucji.

 

II. Studenci powinni zapoznać się z praktycznym stosowaniem prawa i źródłami prawa administracyjnego, na podstawie których organizowana jest praca w instytucji, a w szczególności ze statutem oraz regulaminem organizacyjnym instytucji, z działaniami urzędników administracji rządowej i samorządowej, z pracą sekretariatów i biur obsługi administracyjnej.

 

III. Praktyka powinna zapewniać możliwość uzyskania przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności stanowiących uzupełnienie wiedzy uzyskanej w czasie studiów.

 

IV. Program praktyki obejmuje sferę techniczno-organizacyjną i sferę merytoryczną.

 

a) W ramach sfery techniczno-organizacyjnej student powinien:

- zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisami,

- zapoznać się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka,

- zapoznać się zasadami obiegu dokumentacji,

- uczestniczyć w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest praktyka,

- wykonywać inne zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio

nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.

b) W ramach sfery merytorycznej student powinien:

- zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę,

- zapoznać się z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w związku z przedmiotem działania instytucji,

- poznać praktyczne zastosowanie przepisów stanowiących podstawę podejmowanych w instytucji działań,

- przygotowywać projekty pism i rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych w instytucji, w której odbywana jest praktyka,

- zapoznać się ze specyfiką czynności podejmowanych przez strony postępowania i organ,

- uczestniczyć w merytorycznych czynnościach podejmowanych w instytucji, w której odbywa praktykę,

- wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące

przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.

 

Miejsce praktyk:

 

• sądy, prokuratury, kancelarie prawne,

• ministerstwa po nawiązaniu porozumienia i uzyskaniu zgody Instytucji,

• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw Zagranicznych,

• Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Spraw Międzynarodowych,

• inne ministerstwa i państwowe urzędy centralne i ich jednostki organizacyjne ds. współpracy,

• polskie placówki dyplomatyczne i konsularne,

• jednostki organizacyjne ministerstw, jednostek samorządu terytorialnego i państwowych,

• wyspecjalizowane agencje, fundacje itp. zajmujące się wdrażaniem funduszy strukturalnych,

• instytucje i agendy Unii Europejskiej.

 

Zakres praktyk:

 

• zapoznanie się ze statutem i innymi przepisami normującymi działalność jednostki,

• zapoznanie się z metodyką pracy stanowisk bezpośrednio współpracujących z elementami,

• rozpoznanie czynności administracyjnych związanych z koordynacją stanowiska (uzgodnienia międzyresortowe administracji rządowej; współpraca jednostek samorządu terytorialnego),

• poznanie czynności w jednostkach prowadzących prace związane z administrowaniem

funduszy strukturalnych i projektów współfinansowanych ze środków unijnych,

• udział w posiedzeniach organów kolegialnych jednostki w sprawach dotyczących kontaktów z UE.

 


 

INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA INDEKSU!


1. Otwieramy indeks na stronie 8 (I semestr).


2. Na górze strony wpisujemy oba imiona i nazwisko (obok "Imię i nazwisko").


3. Obok "Rok studiów" wpisujemy odpowiednią cyfrę rzymską (np. "I").


4. Rok akademicki (np. "2012/2013").


Wszystkie dane w dalszej części muszą być wpisywane zgodnie z kolejnością na karcie egzaminacyjnej!


5. W kolumnie "Nazwisko wykładającego" wpisujemy imiona i nazwisko wraz z odpowiednią tytulaturą (tytuł profesora, stopnie doktora habilitowanego lub doktora, tytuł zawodowy magistra) prowadzących dany przedmiot (np. "Prof. dr hab. Jan Kowalski" lub "Ks. dr hab. Jan Kowalski, prof. KUL" lub "dr Jan Kowalski" lub "mgr Jan Kowalski").


6. W kolumnie "Nazwa przedmiotu" wpisujemy nazwę wykładu/ćwiczeń/lektoratu (np. "Historia filozofii"; "Wychowanie fizyczne", itp.).


UWAGA! Przy nazwach lektoratów należy wpisać poziom (np. "Język angielski CEF-B2"; "Język łaciński- Kurs dla początkujących Prawo, Administracja").


7. W kolumnie "Liczba godzin" wpisujemy liczbę godzin w semestrze z danego przedmiotu, odpowiednio do jego typu (np. jeżeli na karcie jest napisane "Historia filozofii [3/45]", to w podkolumnie "wykłady" wpisuje się liczbę 45 (przy Historii Filozofii). Jeżeli na karcie jest napisane "Logika prawnicza - ćwiczenia [1/15]", to w podkolumnie "ćwiczenia" wpisuje się liczbę 15 (przy ćwiczeniach z Logiki prawniczej)). Lektoraty i WF wpisujemy w podkolumnie "ćwiczenia".


8. Po wpisaniu liczby godzin, w pozostałych pustych polach wpisujemy poziomą kreskę "-" (np. "45 | -").


9. Na stronie następnej, na górze, wpisujemy arabską cyfrę oznaczającą semestr (np. "1").

 

10. W kolumnie ECTS wpisujemy określoną na karcie egzaminacyjnej liczbę punktów ECTS przyporządkowaną właściwym zajęciom.


W przypadku pomyłki, należy od linijki przekreślić cały wiersz (na obu stronach) i kontynuować w następnym wierszu!


11. Na kolejnych stronach (10, 12, itd...) postępujemy analogicznie.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2017, godz. 02:03 - Patryk Ochwat