Informacje dla studentów

Szanowni Studenci – uczestnicy seminarium magisterskiego IV i V roku !!!

 

 

 

Na najbliższych zajęciach (11 grudnia) będziemy omawiać problematykę tajemnicy bankowej i jej uchylenia dla potrzeb procesu karnego.

W związku z tym obie grupy (studentów IV i V roku) proszę o przeczytanie następujących orzeczeń:

1) Uchwała SN z dnia 30 marca 2016 r., I KZP 21/15;

2) post. SA w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2013 r., II AKz 219/13;

3) Post. SA we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2017 r., II AKz 231/17;

4) Post. SA we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2017 r., II AKz 70/17.  

 

 

W drugiej części zajęć ze studentami (tylko IV roku) zajmiemy się problematyką uchylenia tajemnicy adwokackiej. W związku z tym proszę o przeczytanie:

1) wyroku ETPCz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Sommer p. Niemcom (lub jego omówienia w j. polskim dostępnego w LEX-ie);

2) wyroku SNJ z dnia 1 grudnia 2016 r., SDI 65/16;

3) post. SA w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2015 r., II AKz 443/15;

4) artykułu M. Banach i M. Smarzewskiego z Palestry nr 3/2017.

Z grupy z roku IV wiadome osoby są proszone o przygotowanie referatów na ww. tematy. 

 

Z pozdrowieniami,

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

 

  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lista pytań (tez) egzaminacyjnych na rok akademicki 2017/2018    

z seminarium Prawo karne procesowe (dr hab. M. Wąsek-Wiaderek):

 1. Cele procesu karnego;
 2. Tryby ścigania w procesie karnym;
 3. Zasada legalizmy procesowego i wyjątki od niej;
 4. Zasada informowania uczestników procesu o przysługujących im uprawnieniach i konsekwencje jej naruszenia
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej;
 6. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i konsekwencje jej naruszenia;
 7. Przesłanki i procedura wyłączenia sędziego w procesie karnym;
 8. Strony postępowania przygotowawczego;
 9. Formy postępowania przygotowawczego;
 10. Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym;
 11. Organy postępowania przygotowawczego;
 12. Przesłanki obrony obligatoryjnej w procesie karnym;
 13. Wstępna kontrola aktu oskarżenia w procesie karnym;
 14. Instytucja skazania bez rozprawy w polskim procesie karnym;
 15. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w polskim procesie karnym;
 16. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym;
 17. Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym;
 18. Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania w postępowaniu karnym;
 19. Zasady powoływania biegłych w procesie karnym i oceny opinii biegłego;
 20. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 21. Jawność rozprawy głównej i przesłanki wyłączenia tej jawności;
 22. Terminy w procesie karnym;
 23. Zasady doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym;
 24. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym;
 25. Kasacja w postępowaniu karnym;
 26. Wznowienie postępowania karnego;
 27. Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym;
 28. Przesłanki rozpoznania sprawy karnej w trybie nakazowym;
 29. Scharakteryzuj prywatnoskargowy tryb postępowania karnego;
 30. Wskaż różnice pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017, godz. 15:51 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek