Informacje dla studentów

Uwaga studenci III roku !!!!

 

Na najbliższy wykład z postępowań szczególnych (6 marca br.) uprzejmie proszę o przeczytanie podrozdziałów 1-7 rozdziału trzeciego zaleconego podręcznika o postępowaniach szczególnych (s. 43-55) oraz następujących orzeczeń:

 • wyrok SN z 19.2.2014 r., II KK 23/14;
 • post. SN z 20.10.2016 r., II KK 212/16;
 • post. SN z 31.03.2015 r., IV KK 3/15;
 • post. SN z 21.01.2015 r., V KK 297/14.

  

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

Uwaga studenci IV roku, uczestnicy seminarium magisterskiego !!!

W ramach przygotowania do najbliższego seminarium, proszę zapoznać się z najnowszymi aktualnymi komentarzami do art. 78, 81 i 81a k.p.k. oraz z wyrokiem SN z dnia 5 listopada 2015 r., III ZS 9/15. Ponadto proszę przypomnieć sobie wszystkie przypadki wyznaczenia obrońcy z urzędu uregulowane poza art. 78 k.p.k. (jak np. w art. 387 k.p.k.) i przygotować do dyskusji na temat kwestii zaskarżalności odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu przez sąd w toku rozprawy oraz w postępowaniu odwoławczym i kasacyjnym.  

 

Małgorzata Wąsek-Wiaderek    

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Lista pytań (tez) egzaminacyjnych na rok akademicki 2016/2017    

z seminarium Prawo karne procesowe (dr hab. M. Wąsek-Wiaderek):

 1. Cele procesu karnego;
 2. Tryby ścigania w procesie karnym;
 3. Zasada legalizmy procesowego i wyjątki od niej;
 4. Zasada informowania uczestników procesu o przysługujących im uprawnieniach i konsekwencje jej naruszenia
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej;
 6. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i konsekwencje jej naruszenia;
 7. Przesłanki i procedura wyłączenia sędziego w procesie karnym;
 8. Strony postępowania przygotowawczego;
 9. Formy postępowania przygotowawczego;
 10. Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym;
 11. Organy postępowania przygotowawczego;
 12. Przesłanki obrony obligatoryjnej w procesie karnym;
 13. Wstępna kontrola aktu oskarżenia w procesie karnym;
 14. Instytucja skazania bez rozprawy w polskim procesie karnym;
 15. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w polskim procesie karnym;
 16. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym;
 17. Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym;
 18. Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania w postępowaniu karnym;
 19. Zasady powoływania biegłych w procesie karnym i oceny opinii biegłego;
 20. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 21. Jawność rozprawy głównej i przesłanki wyłączenia tej jawności;
 22. Terminy w procesie karnym;
 23. Zasady doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym;
 24. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym;
 25. Kasacja w postępowaniu karnym;
 26. Wznowienie postępowania karnego;
 27. Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym;
 28. Przesłanki rozpoznania sprawy karnej w trybie nakazowym;
 29. Scharakteryzuj prywatnoskargowy tryb postępowania karnego;
 30. Wskaż różnice pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017, godz. 14:43 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek