Informacje dla studentów

 Uwaga uczestnicy seminarium magisterskiego IV roku !!!

 

Na najbliższe zajęcia (7 listopada 2016 r.) proszę zapoznać się z problematyką zakazu dowodowego wykorzystania zeznań świadka uprawnionego do odmowy składania zeznań jako osoba najbliższa dla oskarżonego. Proszę przeczytać następujące orzeczenia:

1) postanowienie SN z dnia 4 kwietnia 2006 r., III KK 297/05;

2) wyrok SN z dnia 19 listopada 2015 r., II KK 212/15;

praz artykuł A. Lacha opublikowany w czasopiśmie "Prokurator" z 2003 r., nr 1, s. 84-92. 

 

Uwaga uczestnicy seminarium magisterskiego V roku !!!

 

Na najbliższe seminarium dnia 7 listopada br. uprzejmie proszę o przeczytanie uchwały SN z dnia 24 sierpnia 2016 r. I KZP 4/16.

 

Małgorzata Wąsek-Wiaderek    

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Lista pytań (tez) egzaminacyjnych na rok akademicki 2016/2017    

z seminarium Prawo karne procesowe (dr hab. M. Wąsek-Wiaderek):

 1. Cele procesu karnego;
 2. Tryby ścigania w procesie karnym;
 3. Zasada legalizmy procesowego i wyjątki od niej;
 4. Zasada informowania uczestników procesu o przysługujących im uprawnieniach i konsekwencje jej naruszenia
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej;
 6. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i konsekwencje jej naruszenia;
 7. Przesłanki i procedura wyłączenia sędziego w procesie karnym;
 8. Strony postępowania przygotowawczego;
 9. Formy postępowania przygotowawczego;
 10. Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym;
 11. Organy postępowania przygotowawczego;
 12. Przesłanki obrony obligatoryjnej w procesie karnym;
 13. Wstępna kontrola aktu oskarżenia w procesie karnym;
 14. Instytucja skazania bez rozprawy w polskim procesie karnym;
 15. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w polskim procesie karnym;
 16. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym;
 17. Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym;
 18. Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania w postępowaniu karnym;
 19. Zasady powoływania biegłych w procesie karnym i oceny opinii biegłego;
 20. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 21. Jawność rozprawy głównej i przesłanki wyłączenia tej jawności;
 22. Terminy w procesie karnym;
 23. Zasady doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym;
 24. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym;
 25. Kasacja w postępowaniu karnym;
 26. Wznowienie postępowania karnego;
 27. Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym;
 28. Przesłanki rozpoznania sprawy karnej w trybie nakazowym;
 29. Scharakteryzuj prywatnoskargowy tryb postępowania karnego;
 30. Wskaż różnice pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 12:59 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek