Informacje dla studentów

Uwaga studenci !!!!

 

Podaję terminy egzaminu z prawa karnego procesowego:

 • 26 czerwca 2017 r., godz. 16.00, sala CTW-408 - I termin;
 • 6 lipca 2017 r., godz. 10.00, sala C-101 - termin poprawkowy i jednocześnie termin I dla osób, które z usprawiedliwionych przyczyn nie mogły się stawić na egzamin w podstawowym terminie.

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

 

 

Uwaga uczestnicy seminarium magisterskiego IV i V roku !!!

Na najbliższych zajęciach (wtorek, 25 kwietnia) zajmiemy się dwoma zagadnieniami. Po pierwsze proszę o zapoznanie się z pisemnym uzasadnieniem wyroku SN z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie II KK 104/16 (dostępny na stronie internetowej SN w bazie orzeczeń "Supremus").

W drugiej części naszych zajęć zajmiemy się raz jeszcze zakazem reformationis in peius, tym razem w post. przygotowawczym. W związku z tym proszę o przeczytanie uchwały SN z 26 września 2002 r., I KZP 23/02, OSNKW 2002, z. 11-12, poz. 98. 

 

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Lista pytań (tez) egzaminacyjnych na rok akademicki 2016/2017    

z seminarium Prawo karne procesowe (dr hab. M. Wąsek-Wiaderek):

 1. Cele procesu karnego;
 2. Tryby ścigania w procesie karnym;
 3. Zasada legalizmy procesowego i wyjątki od niej;
 4. Zasada informowania uczestników procesu o przysługujących im uprawnieniach i konsekwencje jej naruszenia
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej;
 6. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i konsekwencje jej naruszenia;
 7. Przesłanki i procedura wyłączenia sędziego w procesie karnym;
 8. Strony postępowania przygotowawczego;
 9. Formy postępowania przygotowawczego;
 10. Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym;
 11. Organy postępowania przygotowawczego;
 12. Przesłanki obrony obligatoryjnej w procesie karnym;
 13. Wstępna kontrola aktu oskarżenia w procesie karnym;
 14. Instytucja skazania bez rozprawy w polskim procesie karnym;
 15. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w polskim procesie karnym;
 16. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym;
 17. Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym;
 18. Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania w postępowaniu karnym;
 19. Zasady powoływania biegłych w procesie karnym i oceny opinii biegłego;
 20. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 21. Jawność rozprawy głównej i przesłanki wyłączenia tej jawności;
 22. Terminy w procesie karnym;
 23. Zasady doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym;
 24. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym;
 25. Kasacja w postępowaniu karnym;
 26. Wznowienie postępowania karnego;
 27. Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym;
 28. Przesłanki rozpoznania sprawy karnej w trybie nakazowym;
 29. Scharakteryzuj prywatnoskargowy tryb postępowania karnego;
 30. Wskaż różnice pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2017, godz. 12:44 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek