TEZY NA EGZAMIN MAGISTERSKI

 

 1. Źródła prawa zwyczajowego w średniowiecznej Polsce.
 2. Szlachecki wymiar sprawiedliwości w okresie I Rzeczypospolitej.
 3. Prawo spadkowe w Europie okresu feudalnego.
 4. Sejmiki ziemskie i ich rola w strukturze ustrojowej Rzeczypospolitej szlacheckiej.
 5.  Sejm Walny w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej.
 6. Artykuły henrykowskie (pojęcie i najważniejsze założenia) i pacta conventa.
 7. Ewolucja związków Polski z Litwą (XIV-XVI w.).
 8. Tolerancja religijna w Polsce XVI w. – najważniejsze akty prawne.
 9. Zasady procesu inkwizycyjnego.
 10. Napoleońskie kodyfikacje prawa cywilnego i handlowego.
 11. Konstytucja 3 maja.
 12. Władza ustawodawcza w świetle konstytucji Księstwa. Warszawskiego i konstytucji Królestwa Polskiego.
 13. Powstanie, skład i kompetencje parlamentu angielskiego.
 14. Konstytucja Stanów Zjednoczonych.
 15. Monarchia patrymonialna a monarchia stanowa.
 16. Stany Generalne i Parlament we Francji.
 17. Immunitety i przywileje w średniowiecznej Polsce.
 18. Zastaw w średniowiecznej Polsce.
 19. Zasady procesu skargowego.
 20. Źródła i próby kodyfikacji prawa małżeńskiego w Polsce w okresie międzywojennym.
 21. Źródła prawa karnego i jego kodyfikacja w Polsce w okresie międzywojennym.
 22. Podział i rodzaje przestępstw w średniowiecznej Polsce.
 23. System parlamentarno – gabinetowy w Wielkiej Brytanii.
 24. Ustrój Francji w świetle konstytucji z 1875 r.
 25. System lenny w Europie okresu feudalnego.
 26. Leges barbarorum i leges Romanae barbarorum.
 27. Źródła prawa stanowionego w Polsce średniowiecznej.
 28. Recepcja prawa rzymskiego w Europie.
 29. Organizacja sądownictwa w Anglii i jego reforma w XIX wieku.
 30. Kodyfikacja prawa na zachodzie Europy od XVI do połowy XVIII w.

 

 

 

Zagadnienia na egzamin z Historii Ustroju Państw

 

Autor: Judyta Dworas-Kulik
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2018, godz. 15:54 - Judyta Dworas-Kulik