1. Programowymi zajęciami wychowania fizycznego objęci są wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia jak i jednolitych magisterskich.

2. Podstawą uzyskania zaliczenia (bez oceny) z przedmiotu „wychowanie fizyczne” jest systematyczny i aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego albo systematyczny i aktywny udział w zajęciach sekcji sportowych (o przynależności do sekcji decyduje trener). W roku akademickim 2016/17 istnieje możliwość zaliczenia semestru w formie zajęć prowadzonych na pływalni a także w formie obozu narciarskiego (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń - swfis@kul.pl)

3. Każdy student I roku obowiązany jest zjawić się na pierwszych zajęciach wychowania fizycznego. Imienny przydział do poszczególnej grupy wf (uwaga: inna niż ta ćwiczeniowa z danych przedmiotów) dostępny jest na platformie e-KUL/aktualności oraz na stronie SWFiS. Listy z przydziałami do tych grup  wywieszone są także w budynku Hali Sportowej.

4. Studenci MISHuS z uwagi na swój indywidualny plan zajęć, proszeni są o jak najszybsze skontaktowanie się z sekretariatem SWFiS w celu wyboru odpowiedniej grupy wf.

5. Studenci, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą aktywnie uczęszczać na zajęcia wychowania fizycznego, zobowiązani są powiadomić o tym swojego nauczyciela a także złożyć w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego (tj. do 14.10.2016 r. ) w Sekretariacie SWFiS zwolnienie lekarskie wraz adnotacją lekarza o wskazaniach lub przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W przypadku studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w Sekretariacie kopię orzeczenia. Studenci o których mowa powyżej będą uczestniczyli w zajęciach ogólnousprawniających, dostosowanych do wskazań medycznych, takich jak (jedne do wyboru, obowiązuje limit miejsc):

- boccia

- nordic walking

- zajęcia usprawniająco-korekcyjne

W momencie składania zwolnienia/orzeczenie będzie możliwość zapisu do wybranej grupy.

Systematyczny i aktywny udział w tych zajęciach będzie podstawą do zaliczenia przedmiotu.

6. W roku akademickim 2016/17 będą funkcjonowały następujące sekcje sportowe:

- koszykówka kobiet, koszykówka mężczyzn;

- siatkówka (siatkówka plażowe) kobiet, siatkówka (siatkówka plażowa) mężczyzn;

- lekkoatletyka kobiet i mężczyzn;

- piłka nożna mężczyzn, piłka nożna kobiet

- piłka ręczna kobiet i mężczyzn;

- badminton kobiet i mężczyzn;

- tenis stołowy kobiet i mężczyzn;

- tenis ziemny kobiet i mężczyzn;

- pływanie kobiet i mężczyzn;

- ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn.

7. Prosimy by do Sekretariatu SWFiS zgłaszali się także studenci, którzy uprawiali inne dyscypliny sportowe, mimo iż na dzień dzisiejszy nie ma regularnie trenującej sekcji. Dotyczy to dyscyplin takich jak: brydż, żeglarstwo, narciarstwo, snowboard, kolarstwo, strzelectwo, trójbój siłowy i in.

Studenci, którzy na Akademickich Mistrzostwach Polski oraz Mistrzostwach Polski Uniwersytetów sklasyfikowani zostali na miejscach I-VI (indywidualnie lub drużynowo) mają szansę na uzyskanie stypendium Rektora za wysokie wyniki sportowe.

8. Zachęcamy do wstąpienia w struktury AZS KUL. Klub Uczelniany oferuje ciekawą ofertę zajęć sportowych (wspinaczka sportowa, zumba, szachy, strzelectwo, cross training, ) dostępnych bezpłatnie dla posiadaczy karty ISIC AZS KUL. Więcej informacji na www.azskul.pl

 

W razie dodatkowych pytań i wątplowości prosimy o kontakt ze swoim nauczycielem wychowania fizycznego bądź z pracownikami Sekretariatu SWFiS.

Autor: Beata Dobosz
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2017, godz. 11:22 - Beata Rawska