Informacje dla studentów

 

 

Uwaga studenci !!!

Dnia 18 czerwca w godzinach konsultacji (15.00-16.30) będzie możliwe uzyskanie zaliczenia z wykładu fakultatywnego o ekstradycji. W tych godzinach zapraszam też moich seminarzystów z pracami magisterskimi.

Z pozdrowieniami,

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

Ogłoszenie związane z egzaminem z postępowania karnego 
W związku z prośbami o zamianę grupy egzaminacyjnej (pierwsza: 15.30-17; druga: 17.30-19.00), informuje, że taka zmiana jest możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach. Wniosek o zmianę proszę zgłosić prowadzącemu warsztaty oraz mnie (za pomocą poczty elektronicznej). 
Wszelkie wnioski o zmianę grupy mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 18 czerwca do godz. 12.00.
Informuję jednocześnie, że egzamin zaczyna się o 15.30, natomiast od godz. 15.00 studenci będą wpuszczani do sali. Proszę zatem o stawienie się na godz. 15. (I grupa) oraz na godz. 17.10 - druga grupa). 
Pozdrawiam serdecznie,
Małgorzata Wąsek-Wiaderek  
 

 

 

Tezy na zaliczenie wykładu fakultatywnego „Ekstradycja i inne formy współpracy… (11 czerwca br., zaliczenie ustne).

 

 1. Scharakteryzuj relacje między przepisami k.p.k. a postanowieniami umów międzynarodowych w dziedzinie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych;
 2. Wyjaśnij pojęcia: „ekstradycja bierna”; „ekstradycja czynna”; „przestępstwa ekstradycyjne”; „wydanie w celu ścigania”, „wydanie w celu wykonania kary”;
 3. Wymień i omów bezwzględne przesłanki niedopuszczalności ekstradycji (art. 604 § 1 k.p.k.);
 4. Wymień i omów względne przesłanki niedopuszczalności ekstradycji (art. 604 § 2 k.p.k.);
 5. Przedstaw przebieg procedury rozpoznania wniosku ekstradycyjnego przez polskie organy procesowe;
 6. Przedstaw przebieg procedury wystąpienia z wnioskiem o wydanie (ekstradycję) przez polskie organy procesowe;
 7. Dopuszczalność wydania obywatela polskiego;
 8. Zasada specjalności w postępowaniu ekstradycyjnym;
 9. Zasada podwójnej przestępności in abstracto i in concreto – przedstaw na przykładach w związku z procedurą ekstradycyjną;
 10. Ekstradycja uproszczona – przedstaw instytucję;
 11. Stosowanie tymczasowego aresztowania w związku z postępowaniem ekstradycyjnym;
 12. Przesłanki wydania ENA przez polskie organy procesowe;
 13. Procedura wydania ENA, jego treść i sposób przekazania nakazu do innego państwa;
 14. Postępowanie organów procesowych w razie wpłynięcia nakazu do Polski (inaczej: procedura rozpoznania ENA).
 15. Stosowanie środków zapobiegawczych wobec osoby objętej ENA (podstawy, procedura, termin);
 16. Terminy wykonania ENA;
 17. Przesłanki obligatoryjnej odmowy wykonania ENA – wymień i przedstaw;
 18. Przesłanki fakultatywnej odmowy wykonania ENA – wymień i przedstaw;
 19. Wykonanie ENA wobec obywatela polskiego;
 20. Zasada specjalności w procedurze ENA;
 21. Zasada podwójnej przestępności w procedurze ENA (ze wskazaniem, jak jest rozumiana w orzecznictwie TSUE);
 22. Procedura wystąpienia przez polski organ procesowy do innego państwa członkowskiego UE o wykonanie kary pozbawienia wolności (podmioty uprawnione do inicjowania; procedura; wymóg zgody skazanego);
 23. Uznanie orzeczenia państwa UE w celu wykonania kary pozbawienia wolności w Polsce (procedura, terminy, wymóg zgody skazanego);
 24. Przesłanki odmowy wykonania w Polsce orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności;
 25. Co to jest Europejski Nakaz Dochodzeniowy (END)?
 26. Przesłanki wystąpienia z END;
 27. Przesłanki odmowy wykonania END;
 28. Jakie środki probacyjne orzeczone w Polsce mogą być objęte wzajemnym uznawaniem w Unii Europejskiej?
 29. Jakie środki probacyjne wydane w innych państwach UE mogą być wykonane w Polsce ?
 30. Jaki sąd i w jakiej procedurze orzeka o wykonaniu w Polsce środka probacyjnego orzeczonego w innym państwie UE?

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lista pytań (tez) egzaminacyjnych na rok akademicki 2017/2018    

z seminarium Prawo karne procesowe (dr hab. M. Wąsek-Wiaderek):

 1. Cele procesu karnego;
 2. Tryby ścigania w procesie karnym;
 3. Zasada legalizmy procesowego i wyjątki od niej;
 4. Zasada informowania uczestników procesu o przysługujących im uprawnieniach i konsekwencje jej naruszenia
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej;
 6. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i konsekwencje jej naruszenia;
 7. Przesłanki i procedura wyłączenia sędziego w procesie karnym;
 8. Strony postępowania przygotowawczego;
 9. Formy postępowania przygotowawczego;
 10. Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym;
 11. Organy postępowania przygotowawczego;
 12. Przesłanki obrony obligatoryjnej w procesie karnym;
 13. Wstępna kontrola aktu oskarżenia w procesie karnym;
 14. Instytucja skazania bez rozprawy w polskim procesie karnym;
 15. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w polskim procesie karnym;
 16. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym;
 17. Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym;
 18. Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania w postępowaniu karnym;
 19. Zasady powoływania biegłych w procesie karnym i oceny opinii biegłego;
 20. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 21. Jawność rozprawy głównej i przesłanki wyłączenia tej jawności;
 22. Terminy w procesie karnym;
 23. Zasady doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym;
 24. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym;
 25. Kasacja w postępowaniu karnym;
 26. Wznowienie postępowania karnego;
 27. Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym;
 28. Przesłanki rozpoznania sprawy karnej w trybie nakazowym;
 29. Scharakteryzuj prywatnoskargowy tryb postępowania karnego;
 30. Wskaż różnice pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2018, godz. 20:56 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek