Informacje dla studentów

Szanowni Studenci – uczestnicy seminarium magisterskiego V roku !!!

 

 

Dnia 15 stycznia 2018 r. będziemy omawiać orzeczenia wchodzące w zakres tematyczny Państwa prac magisterskich. W związku z tym proszę o przeczytanie:

 • wyroku SN z dnia 15 października 2015 r. III KK 206/15;
 • wyroku SA we Wrocławiu z 22 października 2015 r., II AKa 268/15;
 • postanowienia SN z dnia 9 sierpnia 2017 r., II KK 182/17.

Przypominam też, że we wtorek dnia 16 stycznia będę dostępna dla Państwa w sprawie prac magisterskich w godz. 10.00-11.30. 

 

Z pozdrowieniami,

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

Szanowni uczestnicy seminarium magisterskiego IV roku !!!

Dnia 15 stycznia br. zajmiemy się tematem dot. prawa dowodowego:

prawo świadka do odmowy składania zeznań; skutki braku pouczenia świadka o tym prawie. W związku z tym proszę o przeczytanie następujących orzeczeń:

 • Wyrok SN z dnia 19 listopada 2015 r., II KK 212/15 (z krytyczną glosą A. Bojańczyka);
 • Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2014 r., IV KK 313/13;
 • Wyrok SN z dnia 17 lutego 2016 r., III KK 394/15.
 • Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2013 r., III KK 307/12;
  Postanowienie SN z dnia 4 kwietnia 2006 r., III KK 297/05.
   
   

Proszę także o przeczytanie artykułu A. Lacha "Skutki nieprzestrzegania zasady informacji prawnej w sferze prawa dowodowego" z czasopisma "Prokurator" nr 1/2003. 

 

W drugiej części zajęć będziemy rozwiązywać kazusy dot. problematyki prawa dowodowego, poruszanej na dwóch ostatnich seminariach.

Z pozdrowieniami,

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

 

 

 

  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lista pytań (tez) egzaminacyjnych na rok akademicki 2017/2018    

z seminarium Prawo karne procesowe (dr hab. M. Wąsek-Wiaderek):

 1. Cele procesu karnego;
 2. Tryby ścigania w procesie karnym;
 3. Zasada legalizmy procesowego i wyjątki od niej;
 4. Zasada informowania uczestników procesu o przysługujących im uprawnieniach i konsekwencje jej naruszenia
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej;
 6. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i konsekwencje jej naruszenia;
 7. Przesłanki i procedura wyłączenia sędziego w procesie karnym;
 8. Strony postępowania przygotowawczego;
 9. Formy postępowania przygotowawczego;
 10. Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym;
 11. Organy postępowania przygotowawczego;
 12. Przesłanki obrony obligatoryjnej w procesie karnym;
 13. Wstępna kontrola aktu oskarżenia w procesie karnym;
 14. Instytucja skazania bez rozprawy w polskim procesie karnym;
 15. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w polskim procesie karnym;
 16. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym;
 17. Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym;
 18. Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania w postępowaniu karnym;
 19. Zasady powoływania biegłych w procesie karnym i oceny opinii biegłego;
 20. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 21. Jawność rozprawy głównej i przesłanki wyłączenia tej jawności;
 22. Terminy w procesie karnym;
 23. Zasady doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym;
 24. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym;
 25. Kasacja w postępowaniu karnym;
 26. Wznowienie postępowania karnego;
 27. Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym;
 28. Przesłanki rozpoznania sprawy karnej w trybie nakazowym;
 29. Scharakteryzuj prywatnoskargowy tryb postępowania karnego;
 30. Wskaż różnice pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2018, godz. 12:52 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek