Informacje dla studentów

Szanowni uczestnicy wykładu fakultatywnego o ekstradycji !!!
 
Na najbliższe zajęcia (19 i 20 marca) uprzejmie proszę o:
1) zapoznanie się z komentarzami do przepisów regulujących procedurę ekstradycyjną (art. 602, 603, 603a, 605 i 605a k.p.k.);
2) Zapoznanie się z postanowieniami Europejskiej Konwencji o Ekstradycji z 1957 r. (zmienionej Protokołami z 1975 r. i z 1978 r.);
3) Zapoznanie się z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 maja 2016 r., II AKz 177/16.
Chętnym polecam artykuł T. Safjańskiego: "Prawne aspekty wykorzystania wsparcia
Interpolu w poszukiwaniu osób podejrzanych w świetle art. 605a k.p.k." opublikowany w Prokuratura i Prawo 10/2016.
 
Z pozdrowieniami,
Małgorzata Wąsek-Wiaderek
 

 

 

Szanowni uczestnicy seminarium magisterskiego IV roku !!!

 

Na najbliższym seminarium (19 marca) będziemy dyskutować o odstępstwach od zasady bezpośredniości na rozprawie (dopuszczalność odczytania protokołów). Wiadomą osobę proszę o referat wprowadzający, zaś wszystkich o przeczytanie komentarzy do art. 389 i 391 k.p.k. oraz wyroku ETPCz z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie Kuchta przeciwko Polsce.   

Podaje poniżej link do tłumaczenia wyroku na j. polski: 

https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/index.html?ComplainantYear=2018&CaseType=Decision%2cSentence

 

W czasie odrabianego seminarium 20 marca br. będę omawiać z Państwem wymogi dotyczące prac magisterskich (metodologia pisania pracy magisterskiej). Proszę też przygotować podania o zatwierdzenie tematu pracy.

 

Z pozdrowieniami,

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

 

 

 

  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lista pytań (tez) egzaminacyjnych na rok akademicki 2017/2018    

z seminarium Prawo karne procesowe (dr hab. M. Wąsek-Wiaderek):

 1. Cele procesu karnego;
 2. Tryby ścigania w procesie karnym;
 3. Zasada legalizmy procesowego i wyjątki od niej;
 4. Zasada informowania uczestników procesu o przysługujących im uprawnieniach i konsekwencje jej naruszenia
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej;
 6. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i konsekwencje jej naruszenia;
 7. Przesłanki i procedura wyłączenia sędziego w procesie karnym;
 8. Strony postępowania przygotowawczego;
 9. Formy postępowania przygotowawczego;
 10. Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym;
 11. Organy postępowania przygotowawczego;
 12. Przesłanki obrony obligatoryjnej w procesie karnym;
 13. Wstępna kontrola aktu oskarżenia w procesie karnym;
 14. Instytucja skazania bez rozprawy w polskim procesie karnym;
 15. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w polskim procesie karnym;
 16. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym;
 17. Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym;
 18. Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania w postępowaniu karnym;
 19. Zasady powoływania biegłych w procesie karnym i oceny opinii biegłego;
 20. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 21. Jawność rozprawy głównej i przesłanki wyłączenia tej jawności;
 22. Terminy w procesie karnym;
 23. Zasady doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym;
 24. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym;
 25. Kasacja w postępowaniu karnym;
 26. Wznowienie postępowania karnego;
 27. Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym;
 28. Przesłanki rozpoznania sprawy karnej w trybie nakazowym;
 29. Scharakteryzuj prywatnoskargowy tryb postępowania karnego;
 30. Wskaż różnice pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2018, godz. 22:14 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek