Informacje dla studentów

Szanowni Studenci – uczestnicy seminarium magisterskiego V i IV roku !!!

Uprzejmie proszę moich seminarzystów V roku o przeczytanie na najbliższe zajęcia 13 listopada br. następujących orzeczeń:

1) wyr. SN z 9 X 2008 r., V KK 252/08;

2) wyr. SN z 21 X 2010, V KK 287/10;

3) post. SN z 5 V 2006 r., V KK 385/05;

4) uchwała SN z 15 VI 2007 r., I KZP 15/07;

 5) post. SN z 29 X 2009 r., I KZP 21/09.

Z pozdrowieniami,

Małgorzata Wąsek-Wiaderek 

 

Na najbliższych zajęciach z IV rokiem (13 listopada) będziemy omawiać problematykę kosztów procesu. W związku z tym proszę zapoznać się z następującymi orzeczeniami SN: 

 1. post. SN z dnia 13 września 2016 r., V KK 36/16;
 2. post. SN z 21 lipca 2016 r., WZ 14/16;
 3. post. SN z 1 lutego 2016 r. V KK 227/15;
 4. uchwałą SN z 28 stycznia 2016 r., I KZP 16/15 

Ponadto będziemy nadal badać orzecznictwo dot. przesłanek procesowych. W związku z tym proszę o przeczytanie następujących orzeczeń:

1) post. SN z 27 stycznia 2011 r., I KZP 27/10;

2) wyr. SN z 22 marca 2012 r., III KK 252/11;

3) wyr. SA we Wrocławiu z 6 maja 2015 r., II AKa 88/15;

4) post. SA w Katowicach z 2 kwietnia 2014 r., II AKz 131/14.

 

Z pozdrowieniami,

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

 

  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lista pytań (tez) egzaminacyjnych na rok akademicki 2017/2018    

z seminarium Prawo karne procesowe (dr hab. M. Wąsek-Wiaderek):

 1. Cele procesu karnego;
 2. Tryby ścigania w procesie karnym;
 3. Zasada legalizmy procesowego i wyjątki od niej;
 4. Zasada informowania uczestników procesu o przysługujących im uprawnieniach i konsekwencje jej naruszenia
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej;
 6. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i konsekwencje jej naruszenia;
 7. Przesłanki i procedura wyłączenia sędziego w procesie karnym;
 8. Strony postępowania przygotowawczego;
 9. Formy postępowania przygotowawczego;
 10. Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym;
 11. Organy postępowania przygotowawczego;
 12. Przesłanki obrony obligatoryjnej w procesie karnym;
 13. Wstępna kontrola aktu oskarżenia w procesie karnym;
 14. Instytucja skazania bez rozprawy w polskim procesie karnym;
 15. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w polskim procesie karnym;
 16. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym;
 17. Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym;
 18. Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania w postępowaniu karnym;
 19. Zasady powoływania biegłych w procesie karnym i oceny opinii biegłego;
 20. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 21. Jawność rozprawy głównej i przesłanki wyłączenia tej jawności;
 22. Terminy w procesie karnym;
 23. Zasady doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym;
 24. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym;
 25. Kasacja w postępowaniu karnym;
 26. Wznowienie postępowania karnego;
 27. Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym;
 28. Przesłanki rozpoznania sprawy karnej w trybie nakazowym;
 29. Scharakteryzuj prywatnoskargowy tryb postępowania karnego;
 30. Wskaż różnice pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2017, godz. 15:08 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek