Informacje dla studentów

 

 

 

Uwaga seminarzyści IV roku !!!
Na najbliższym seminarium (17 grudnia br.) zrezygnujemy z referatu i będziemy rozwiązywać kazusy oraz testy z post. dowodowego.
 
Pozdrawiam,
Małgorzata Wąsek-Wiaderek 
 
Uwaga seminarzyści V roku !!!
Na najbliższym seminarium (17 grudnia) zajmiemy się stosowaniem bezwzględnymi przesłankami odwoławczymi. 
Proszę zatem o przeczytanie:
1) wyroku SN z dnia 19 lipca 2018 r., IV KK 368/17;
2) uchwały SN w sprawie I KZP 2/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.
3) wyroku SN z dnia 12 marca 2018 r., II KK 363/17;
4) wyroku SN z dnia 18 stycznia 2018 r., II KK 297/17.

Pozdrawiam serdecznie,

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lista pytań (tez) egzaminacyjnych na rok akademicki 2017/2018    

z seminarium Prawo karne procesowe (dr hab. M. Wąsek-Wiaderek):

 1. Cele procesu karnego;
 2. Tryby ścigania w procesie karnym;
 3. Zasada legalizmy procesowego i wyjątki od niej;
 4. Zasada informowania uczestników procesu o przysługujących im uprawnieniach i konsekwencje jej naruszenia
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej;
 6. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i konsekwencje jej naruszenia;
 7. Przesłanki i procedura wyłączenia sędziego w procesie karnym;
 8. Strony postępowania przygotowawczego;
 9. Formy postępowania przygotowawczego;
 10. Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym;
 11. Organy postępowania przygotowawczego;
 12. Przesłanki obrony obligatoryjnej w procesie karnym;
 13. Wstępna kontrola aktu oskarżenia w procesie karnym;
 14. Instytucja skazania bez rozprawy w polskim procesie karnym;
 15. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w polskim procesie karnym;
 16. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym;
 17. Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym;
 18. Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania w postępowaniu karnym;
 19. Zasady powoływania biegłych w procesie karnym i oceny opinii biegłego;
 20. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 21. Jawność rozprawy głównej i przesłanki wyłączenia tej jawności;
 22. Terminy w procesie karnym;
 23. Zasady doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym;
 24. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym;
 25. Kasacja w postępowaniu karnym;
 26. Wznowienie postępowania karnego;
 27. Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym;
 28. Przesłanki rozpoznania sprawy karnej w trybie nakazowym;
 29. Scharakteryzuj prywatnoskargowy tryb postępowania karnego;
 30. Wskaż różnice pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2018, godz. 22:33 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek