Informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej Rady Studentów KUL

dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w związku z wyborami do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL

 

Wybory do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL wyznaczone zostały na dni 16 i 17 grudnia 2015 r. Ich organizacja i przebieg uregulowane zostały w Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

INFORMACJE OGÓLNE                  

Wybory do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów są powszechne, równe, bezpośrednie oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Każdy student Uniwersytetu dysponuje liczbą głosów odpowiadającą liczbie okręgów wyborczych, na których studiuje.
Okręg wyborczy to każdy wydział i Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych. Czynnego prawa wyborczego nie posiadają osoby zawieszone w prawach studenta.

 

W wyborach można głosować tylko osobiście.    
Bierne prawo wyborcze, czyli możliwość bycia wybranym, przysługuje studentom posiadającym czynne prawo wyborcze z wyjątkiem osób pozbawionych biernego prawa wyborczego przez Sąd Koleżeński. Czynnego prawa wyborczego nie posiadają osoby zawieszone w prawach studenta. Studenci, którzy podjęli studia na kliku kierunkach mają bierne prawo wyborcze tylko w jednym, wybranym przez siebie, okręgu wyborczym.

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PARLAMENTU UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW KUL

Komisja Wyborcza Rady Studentów KUL będzie przyjmować zgłoszenia na kandydatów do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL w biurze (CN-231) od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00.

 

KAMPANIA WYBORCZA

 

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez Komisarza Wyborczego i trwa do dnia poprzedzającego wybory. Osoby rozpowszechniające materiały wyborcze są zobowiązane do usunięcia tych materiałów niezwłocznie po zakończeniu kampanii wyborczej, najpóźniej w siódmym dniu po zakończeniu wyborów.

W dniach głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Zabronione są wszelkie formy agitacji wyborczej w miejscu głosowania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca głosowania.

 

Autor: Miłosława Malinowska
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2015, godz. 22:09 - Paweł Fil