Zamówieniem publicznym jest odpłatna umowa zawierana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Zamówienia publiczne stanowią element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów).

 

Środkami publicznymi są środki w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, w tym środki pochodzące z różnych źródeł finansowania, którymi dysponuje Uczelnia bez względu na źródło ich pochodzenia.

 

Uczelnia zobowiązana jest do wydatkowania środków publicznych w drodze udzielania zamówień publicznych na zasadach określonych przepisami:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.);

- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.);

- ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.);

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2015 r., poz. 1311 ze zm.);

- innych akty wykonawcze związanych z ustawą - Prawo zamówień publicznych.

 

Autor: Katarzyna Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2016, godz. 21:14 - Agnieszka Hencner-Chmiel