Uprzejmie informujemy, że uzupełnioną listę obecności należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail: stazeadmin@kul.pl 26 dnia każdego miesiąca. Lista obecności jest podstawą do wypłaty stypendium.

 

Wnioski o zwrot kosztów noclegu i kserokopię umowy najmu mieszkania należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres biura projektu po pełnym miesiącu odbywania stażu.

Autor: Kamil Maliński
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2016, godz. 13:46 - Marlena Struś