ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
 
Opis kierunku:
 

Celem studiów pierwszego stopnia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się w pracy zawodowej ogólną wiedzą z dziedziny informatyki, pogłębioną poprzez wybór specjalizacyjnych ścieżek w tematyce: programowania i przetwarzania informacji, grafiki komputerowej i multimediów oraz sieci komputerowych.


W trakcie studiów przekazywana jest także wiedza z zakresu matematyki, algorytmiki, sztucznej inteligencji, modelowania systemów informatycznych. Studenci przygotowywani są do samodzielnego podnoszenia swoich kwalifikacji, jak również do pracy grupowej przy realizacji większych projektów informatycznych. Podczas kształcenia brane są pod uwagę najnowsze osiągnięcia naukowe oraz technologie z dziedziny informatyki z jakimi student może zetknąć się w pracy zawodowej po studiach. Zwraca się uwagę na przygotowanie praktyczne absolwenta poprzez odbycie praktyk zawodowych. Na trzecim roku studenci wykonują pracę licencjacką. Licencjat jest pierwszym etapem uzyskiwania kwalifikacji do pracy, którą znajdą absolwenci w różnych gałęziach sektora IT.

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z matematyki.

W przypadku studiów w języku angielskim od kandydatów przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Uwaga
Zajęcia na kierunku informatyka odbywają się
w gmachu KUL w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 i Al. Kraśnicka 102
[jak dojechać?]

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 14:17 - Magdalena Kargol