Główne zadania Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa KUL:

- wsparcie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL  w organizacji szeregu imprez, głównie o charakterze naukowym, takich jak: konferencje, panele dyskusyjne;

- współorganizacja szczebla okręgowego Olimpiady Wiedzy o Mediach dla licealistów;

 

 

Organizacja Olimpiady Wiedzy o Mediach

- organizacja własnych inicjatyw studenckich nie tylko o charakterze naukowym, ale także rozrywkowym, kulturalnym i charytatywnym, takich jak: noce filmowe, Studenckie Spotkania Komunikacji, Aklaud Młodych, zbiórki dla potrzebujących;

 

Koło naukowe wraz z wolontariatem na rzecz dzieci w parafii Trójcy Przenajświętszej na Felinie

- wsparcie działań promocyjnych Instytutu w postaci warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

- organizacja spotkań z przedstawicielami mediów p.t. "Zawód dziennikarz" za znanymi dziennikarzami zarówno z mediów lokalnych, jak i ogólnopolskich. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Dariusz Kotlarz, ks. Marek Gancarczyk, Hirek Wrona, Beata Tadla.

Spotkanie z Beatą Tadlą- dziennikarką TVN 

Spotkanie z Hirkiem Wroną- dziennikarzem muzycznym

 Skontaktuj się z nami!
knsdkul@wp.pl

Zarząd Koła

Prezes Koła – Dominik Saran
saran-dominik@wp.pl 

Wiceprezes – Bartłomiej Nowakowski

Sekretarz – Kinga Zaborska

Skarbnik – Robert Góźdź

Członkowie Koła:

Dominik Saran

Kinga Zaborska

Bartłomiej Nowakowski

Robert Góźdź

Mateusz Wałek

Wiktoria Frej

Małgorzata Mościcka

Dominika Karpińska

Dominika Dybała

Beata Tomczuk

Beata Łoboda

Weronika Stasik

Natalia Jasińska

 

Regulamin
Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa
Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Organizacja nosi nazwę: „Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”. W treści regulaminu zwane jest dalej kołem.
 2. Koło może posługiwać się skróconą formą nazwy „KNSD KUL”.

§ 2

Siedzibą Koła jest Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II.

§ 3

Pracę Koła koordynuje Kurator powołany przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

§ 4

Podstawą działania Koła są:
1. Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
2. Regulamin Koła
3. Uchwały władz Koła.

ROZDZIAŁ II
CELE, DZIAŁANIA KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Celem działalności Koła jest:
a) praca nad warsztatem dziennikarskim,

 1. b) promowanie kierunku: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna,
  c) rozwój indywidualnych zainteresowań studentów,
  d) prowadzenie badań nad mediami, ich funkcjonowaniem i przekazami medialnymi,
  e) organizowanie wycieczek naukowych,
  f) organizowanie spotkań i konferencji naukowych
  g) integracja studentów dziennikarstwa,
  h) współpraca z innymi kołami studenckimi, szczególnie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
  i) prowadzenie aktywnej działalności społecznej.

§ 6

Koło realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie sesji, zebrań dyskusyjnych oraz odczytów,
b) tworzenie sekcji celem pogłębiania wiedzy i podejmowania badań w określonych dziedzinach nauk medialnych,
c) wydawanie pomocy naukowych,
d) współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych KUL i innymi organizacjami działającymi na KUL,
e) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i towarzyskich,
f) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi studenckimi organizacjami z kraju jak i zza granicy.

ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA

§ 7

 1. Koło tworzą członkowie zwyczajni i nadzwyczajni.
 2. Członkiem zwyczajnym Koła może być student Wydziału Nauk Społecznych KUL.
 3. Członkiem nadzwyczajnym Koła może być student innego niż wymieniony w ust. 2 Wydziału KUL, jeżeli jest zainteresowany działalnością Koła.
 4. Członkiem Koła nie może być osoba, która odpowiadała przed Senacką Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów i orzeczono wobec niej jakąkolwiek karę dyscyplinarną.

 § 8

 1. Przyjęcia w poczet członków koła dokonuje Zarząd Koła w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowanego.
 2. W przypadku, gdy Zarząd Koła podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej
  w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały.
 3. O prawie do odwołania, Zarząd Koła powiadamia kandydata wraz z dostarczeniem mu decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków Koła.
 4. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kandydata.
 5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzję w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 6. W przypadku, gdy Komisja Rewizyjna uzna zasadność odwołania kandydata Zarząd Koła przyjmuje kandydata w poczet członków Koła w terminie 7 dni od doręczenia pisemnej decyzji Komisji Rewizyjnej.
 7. Od decyzji Komisji Rewizyjnej nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

§ 9

 1. Wszyscy członkowie Koła mają prawo:
 2. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności koła,
 3. Występowania z wnioskami i postulatami,
 4. Korzystania z mienia jakim dysponuje Koło w celach związanych z jego działalnością,
 5. Czynne prawo wyborcze posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni Koła.
 6. Bierne prawo wyborcze posiadają członkowie zwyczajni Koła, przynależący do Koła przez co najmniej jeden semestr.

§ 10

Wszyscy członkowie Koła mają obowiązek:

 1. Postępowania zgodnego z Regulaminem i uchwałami władz Koła,
 2. Dbania o rozwój Koła i brania aktywnego udziału w jego pracach,
 3. Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Koła.

§ 11

 1. Utrata członkowstwa następuje na skutek:
 2. Dobrowolnego wystąpienia z Koła,
 3. Utraty praw członkowskich,
 4. Wykluczenia przez Zarząd Koła w drodze decyzji podjętej zwykłą większością głosów, w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności , o których mowa w § 7 ust. 4.
 5. Skreślenia z listy członków Koła w drodze decyzji podjętej bezwzględną większością głosów przez Zarząd Koła w przypadku, gdy członek Koła nie wypełnia obowiązków wynikających z § 10.
 6. Od decyzji o której mowa w ust. 1 ust. c) i d), przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Przepisy § 8 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOŁA

§ 12

Władzami Koła są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd Koła
 • Komisja Rewizyjna

 

WALNE ZGROMADZENIE

§ 13

 1. Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym Koła.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Koła z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/10 członków Koła.
 3. O miejscu, terminie i przedmiocie obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Koła powiadamia członków Koła po podjęciu decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w formie ogłoszeń plakatowych rozmieszczonych na terenie Uczelni.
 4. Obradom przewodniczy Prezes Koła lub upoważniony przez niego członek Zarządu Koła.

§ 14

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje, jeżeli obecnych jest co najmniej 1/2 członków zwyczajnych koła.
 2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie dochodzi do skutku z powodu braku kworum, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia, nie później niż na tydzień od poprzedniej daty Walnego Zgromadzenia.
 3. Kworum na Walnym Zgromadzeniu w drugim terminie stanowi liczba członków obecnych na Sali obrad.
 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
 6. Zarządowi
 7. Komisji Rewizyjnej w zakresie przewidzianym w § 21 ust. 4 pkt a),
 8. Co najmniej 1/10 członków Koła.
 9. Projekty uchwał można składać do chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia oraz w jego trakcie za zgodą przewodniczącego.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. Uchwalenie Regulaminu Koła i wprowadzenie do niego zmian,
 2. Wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej,
 3. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
 4. Podejmowanie uchwały w innych sprawach dotyczących działalności Koła.

PREZES I ZARZĄD KOŁA

§ 16

Prezes Koła:

 1. Kieruje pracami Zarządu Koła,
 2. Reprezentuje Koło wobec władz Uczelni oraz w kontaktach zewnętrznych.

§ 17

 1. Kandydata na Prezesa Koła może zgłosić:
 2. Ustępujący Prezes Koła,
 3. Co najmniej 5 członków Koła,
 4. Członek Koła może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
 5. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Prezesa bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Koła.
 6. W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości głosów, przeprowadza się ponownie głosowanie, w którym wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Na Prezesa Koła wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.
 7. Jeżeli w wyniku zastosowania procedury określonej w ust. 3 i 4 nie dojdzie do dokonania wyboru, wybór prezesa przeprowadza się ponownie.
 8. Kadencja Prezesa rozpoczyna się 1 Października i trwa do końca semestru letniego. Wybory odbywają się w maju.
 9. Funkcje Prezesa można sprawować nie dłużej niż dwie kadencje.
 10. Z uzasadnionego powodu, Walne Zgromadzenie może odwołać Prezesa bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Koła.
 11. Wniosek o odwołanie Prezesa Koła poparty przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Koła, w formie pisemnej kieruje się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku zwołuje Walne Zgromadzenie, w celu podjęcia uchwały o której mowa w ust. 8, wyznaczając termin nie późniejszy niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 18

Zarząd Koła jest organem wykonawczym Koła:

 1. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
 2. Prowadzenie bieżącej działalności Koła,
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Koła.

§ 19

 1. W skład Zarządu Koła wchodzą: Prezes i członkowie Zarządu powoływani przez Walne Zgromadzenie Koła.
 2. Zarząd Koła liczy 7 członków.
 3. Prezes Koła desygnuje członków Zarządu zatwierdzających w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu łącznym. Kadencja członków Zarządu Koła kończy się wraz z końcem kadencji Prezesa Koła.
 4. W razie powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o odmowie zatwierdzenia składu zarządu Koła przedstawionego przez Prezesa Koła, o której mowa w ust. 3, wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z pośród kandydatów przedstawionych przez grupę co najmniej 5 członków Koła.
 5. W sytuacji przewidzianej w ust. 3 stosuje się odpowiednio przepis 17 ust. 4.
 6. Członkowie Zarządu na pierwszym po wyborze posiedzeniu Zarządu dokonują spośród siebie wyboru: wiceprezesa, skarbnika i sekretarza Koła.

 

§ 20

 1. Z uzasadnionego powodu, Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Koła.  Wniosek w tej sprawie może wnieść Prezes Koła lub co najmniej 1/3 członków Koła.
 2. Z chwilą odwołania Prezesa Koła ustępuje Zarząd , a Walne Zgromadzenie niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu.
 3. Po upływie kadencji, Zarząd Koła pełni swoją funkcję do czasu wybrania nowego Zarządu.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Prezes Koła.
 3. Zarząd Koła może podejmować decyzję, gdy w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Koła.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Koła.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych zwykłą większością głosów na Walnym Zgromadzeniu, na którym dokonano wyboru Zarządu Koła. Przepis §17 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 3. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej przedstawia Prezes Koła lub grupa ci najmniej 5 członków Koła.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 6. Przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu oraz ocena jej zgodności ze statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Zarządu,
 7. Przedstawienie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zgromadzeniu,
 8. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
 9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
 10. Członek Komisji nie może być równocześnie członkiem Zarządu Koła.

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23

Rozwiązanie Koła może  nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Koła.

§ 24

 1. Uchwalenie lub zmiana Regulaminu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zarządu Koła.
 2. Projekt Zmian w Regulaminie należy złożyć w siedzibie Koła co najmniej 14 dni od terminu Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała.

 

§ 25

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Senat.

 

Opiekun: dr Aneta Wójciszyn-Wasil

Autor: Joanna Reszka
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2017, godz. 12:50 - Małgorzata Sławek-Czochra