Wysokość opłat pobieranych od studentów w roku akademickim 2016/2017

 

 • Opłata za wypis z indeksu dla byłych studentów KUL i absolwentów, którzy ukończyli studia do 31 grudnia 2001 r. - 150,00 zł
 • Opłata za powtarzanie przedmiotu:
  • jeśli powtarzany przedmiot obejmuje ćwiczenia i wykład - 300,00 zł
  • jeśli powtarzany przedmiot obejmuje tylko wykład - 100,00 zł
  • jeśli powtarzany przedmiot obejmuje zajęcia inne niż wykład - 200,00 zł
  • jeśli powtarzany przedmiot to praktyki - 100,00 zł
  • w przypadku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim 100,00 euro (opłata dotyczy studentów, kształcących się na zasadach określonych dla cudzoziemców)
 • Opłata za powtarzanie semestru - dla wszystkich kierunków  1 000,00 zł
  • dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2013/2014 i latach wcześniejszych;
  • opłata nie dotyczy studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru jest równowartością opłaty za semestr
 • Opłata za powtarzanie przedmiotu:

(dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015 i latach kolejnych)

 jeśli powtarzany przedmiot obejmuje ćwiczenia i wykład - 360,00 zł

  • jeśli powtarzany przedmiot obejmuje tylko wykład - 120,00 zł
  • jeśli powtarzany przedmiot obejmuje zajęcia inne niż wykład - 240,00 zł
  • jeśli powtarzany przedmiot to praktyki - 120,00 zł
  • w przypadku studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim 100,00 euro (opłata dotyczy studentów, kształcących się na zasadach określonych dla cudzoziemców)
 • Opłata za powtarzanie semestru - dla wszystkich kierunków  1 200,00 zł
  • dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015 i latach kolejnych;
  • opłata nie dotyczy studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru jest równowartością opłaty za semestr

 

 • Opłata za różnice programowe obejmujące udział w zajęciach na studiach niestacjonarnych z zastrzeżeniem, że różnice programowe mogą być wyznaczane w przypadkach:

przeniesienia z innej uczelni

zmiany formy studiów

wznowienia studiów

przyjęcia na II kierunek studiów

powrotu z urlopu

  • jeśli różnica programowa obejmuje ćwiczenia i wykład - 180,00 zł
  • jeśli różnica programowa obejmuje tylko wykład - 60,00 zł
  • jeśli różnica programowa obejmuje zajęcia inne niż wykład - 120,00 zł
  • jeśli różnica programowa to praktyki - 60,00 zł
 • Opłata za powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych w związku ze wznowieniem studiów - 1 200,00 zł
  • opłata pobierana tylko od osób wznawiających studia, które zostały skreślone z listy studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce
  • opłata nie dotyczy studentów studiów płatnych oraz studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności, dla których opłata za powtarzanie semestru jest równowartością opłaty za semestr
 •  Opłata za odtworzenie indeksu w przypadku jego utraty - 25,00 zł
  • opłata za każdy odtworzony semestr

---

Podstawa prawna

 • Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017
 • Art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)
 • § 1 ust. 2 Uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne (z poźn. zm.)
 • § 26 ust. 2 Regulaminu Studiów KUL

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2016, godz. 08:18 - Magdalena Kargol