Instytut Ekonomii i Zarządzania


Początek studiów ekonomicznych w KUL przypada na rok 1918, kiedy to został uruchomiony Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. W takim kształcie Wydział funkcjonował do wybuchu wojny. W 1945 roku przy Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych zostało uruchomione Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi. W 1949 roku, na mocy rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego zabroniono przyjmowania kandydatów na I rok studiów na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, co w efekcie doprowadziło do likwidacji tego Wydziału.

W 1951 roku zakazano także prowadzenia Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi. Poczynając od 1957 roku elementy programu studiów ekonomicznych (wraz z socjologią) pojawiły się w ramach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w obrębie Sekcji Filozofii Praktycznej. Sekcja ta funkcjonowała do 1980 roku.

8 listopada 1980 roku Senat Akademicki KUL uchwalił wznowienie działalności byłego Wydziału Nauk Społeczno-Ekonomicznych w postaci Wydziału Nauk Społecznych z sekcjami: społeczną (socjologia, ekonomia) i psychologiczną. Od 5 grudnia 1981 r. w ramach tego Wydziału formalnie została reaktywowana SEKCJA EKONOMII, która rozpoczęła działalność od roku akademickiego 1982/1983.

Pierwszym Kierownikiem Sekcji został prof. dr hab. Stefan Kurowski. Baza materialna Sekcji ograniczała się do siedzib dwóch katedr oraz czytelni bibliotecznej dzielonej z sekcją socjologii, mieszczących się w starym gmachu KUL. W roku akademickim 1982/1983 limit przyjęć na pierwszy rok studiów dziennych wynosił 20 osób. Od początku istnienia sekcji realizowane programy dydaktyczne były wzorowane na programach studiów ekonomicznych w najlepszych uczelniach europejskich i amerykańskich.

Dzięki współpracy z Fundacją Fulbrighta w skład kadry naukowej Sekcji wchodziło dwóch profesorów uczelni amerykańskich, którzy oprócz prowadzenia wykładów i badań, brali udział w unowocześnianiu programu dydaktycznego.

Jeszcze przed 1989 rokiem Sekcja Ekonomii przygotowywała absolwentów do działalności w warunkach gospodarki rynkowej i w tym też kierunku zmierzały prace naukowe pracowników. Oprócz indywidualnych programów badawczych Sekcja zorganizowała trzy konferencje naukowe:
- dotyczącą reform politycznych i ustrojowych,
- dotyczącą scenariuszy prywatyzacji gospodarki polskiej, zakończoną uchwaleniem Karty Prywatnej Przedsiębiorczości,
- w czerwcu 1989 roku konferencję międzynarodową poświęconą procesowi transformacji polskiej gospodarki.

W tej sytuacji przełom lat 1989-1990 nie wymagał dokonania gwałtownych zmian w programie naukowo-dydaktycznym.

18 maja 1996 r. Senat Akademicki KUL dokonał zmiany Statutu uczelni, nadając między innymi Sekcji Ekonomii status INSTYTUTU EKONOMII w ramach Wydziału Nauk Społecznych. W 1998 roku w związku z oddaniem do użytku nowego gmachu Kolegium Jana Pawła II Instytut Ekonomii przeniesiony został do nowych pomieszczeń, w których funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Dzięki temu warunki materialne uległy niewielkiej poprawie. W tym okresie limit przyjęć na studia dzienne w IE wynosił 50 osób.

 

INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KUL, został utworzony w ramach Wydziału Nauk Społecznych decyzją Senatu Akademickiego dnia 25 kwietnia 1998 roku. W ramach Instytutu funkcjonowało sześć wyspecjalizowanych Katedr, oraz Koło Naukowe Studentów Zarządzania i Marketingu.

W latach 2003-2004 Instytut zorganizował cykl wykładów, przeprowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Orleanie (Bourges) oraz Uniwersytetu w Sewilii. Instytut zorganizował cztery ogólnopolskie i jedną międzynarodową konferencję naukową.

Instytut oferował studia magisterskie (5 letnie) w systemie dziennym oraz studia zaoczne zawodowe licencjackie (3,5 letnie) i uzupełniające magisterskie (1,5 roczne). Studia zaoczne były początkowo częściowo prowadzone w Tomaszowie Lubelskim, a w roku 1999 zostały w całości przeniesione do nowoutworzonego Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim.

 

Uchwałą Senatu Akademickiego KUL z dnia 27 września 2007 r. na wniosek JM Księdza Rektora, połączono Instytut Ekonomii i Instytut Zarządzania i Marketingu tworząc z dniem 1 października 2007 r. INSTYTUT EKONOMII I ZARZĄDZANIA.

Pracownicy Instytutu Ekonomii i Zarządzania czynnie włączają się w prace na rzecz środowiska lokalnego, odzwierciedleniem czego jest szereg ekspertyz (na przykład: na zamówienie komisji sejmowych czy jednostek samorządowych), badania w zakresie aktualnych problemów polskiej gospodarki uwzględniające kontekst lokalny, szkolenia, analizy wykorzystywane w ramach programowania rozwoju regionu itp. Na uwagę zasługuje np. opracowanie – jak dotychczas najobszerniej traktujące kompleksowo ujęte problemy rozwoju tzw. ściany wschodniej – Kontrakt dla Ściany Wschodniej. Założenia, którego współautorem jest prof. Zyta Gilowska. W ostatnim czasie pracownicy Instytutu współorganizują także szkolenia podnoszące kwalifikacje osób pracujących z regionu lubelskiego, współfinansowane ze środków EFS.

 

Także studenci - oprócz nauki - aktywnie działają na rzecz Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Funkcjonuje Samorząd Wydziałowy oraz dwa koła naukowe:

 

Koło Naukowe Studentów Ekonomii corocznie organizuje Tydzień Ekonomiczny, na który składają się konferencje, dyskusje panelowe z doświadczonymi ludźmi świata nauki i biznesu, a przede wszystkim profesjonalne szkolenia, treningi i warsztaty związane z rozwijaniem umiejętności i kwalifikacji oraz pogłębianiem wiedzy.

Najważniejszym punktem Tygodnia Ekonomicznego jest konferencja, ze względu na aktywną obecność wielu ważnych dla sceny ekonomicznej osób. Od wielu lat cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród studentów wszystkich lubelskich uczelni.

 

Pracownicy Instytutu zajmują się wdrażaniem nowoczesnych metod w rachunkowości i controllingu, kompleksową współpracą z instytucjami finansowymi w zakresie kredytów, leasingu, pozyskiwaniem dotacji PHARE i innych.

Pracownicy Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL prowadzą stałą współpracę z kilkoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Spośród najważniejszych jednostek zagranicznych warto wymienić:

 • EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju)
 • Center for Research, Inc, University of Kansas
 • Institut Catholique de Paris
 • University of Joensuu, Finlandia
 • University of Helsinki, Finlandia
 • Metropolitan Autonomous University (Meksyk)
 • Katolicka Univerzita v Ružomberku (SK)
 • Dublin City University, Dublin,Irlandia
 • Uniwersytet Letni w Rzymie
 • University of Tennessee
 • Columbia University – Nowy Jork
 • Uniwersytet w Łucku


Współpraca z ośrodkami zagranicznymi uwidacznia się głównie poprzez:

 1. Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych Instytutu w celu wygłoszenia wykładów: Wykłady i referaty wygłaszane były w następujących zagranicznych uczelniach: IBM Sindelfingen (Niemcy), Uniwersytecie Letnim Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (Włochy), Institut Catholique de Paris (Francja), University of Joensuu (Finlandia), University of Helsinki (Finlandia), Metropolitan Autonomous University (Meksyk).
 2. Realizację projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi: Wśród najważniejszych, zrealizowanych już projektów badawczych wymienić można następujące programy – System analiz samorządowych (Brytyjski Fundusz Know How); Creditworthiness Enhancement Program – Gdańsk; Poland-Ukraine Budget Reform;
 3. Przyjazdy gości z ośrodków zagranicznych w celu wygłoszenia wykładu w Instytucie Ekonomii KUL: prof. V. Heikal (University of Helsinki) – Applications of mathematical methods to cryptology, prof. Ch. Jörgensen (Technishe Universität Berlin) – A boundary value problem for Beltrami differential equation, prof. Jose Ignacio Rufino Rus (Uniwersytet w Sewilii) – New Economy and Ent re preneurship oraz Service Quality Management.
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016, godz. 14:58 - Grzegorz Zasuwa