Instytut Ekonomii i Zarządzania prowadzi studia na kierunkach:

 


EKONOMIA

Kierunek Ekonomia prowadzi:

 

 • studia stacjonarne I stopnia;

 

 • studia stacjonarne II stopnia; 

oferujemy wybór spośród 2 specjalności:

 

- Inwestycje kapitałowe i strategie inwestycyjne (od roku 2016/17 zmiana na:  

- Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe)

- Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

 

 

         

 

Istnieje również możliwość realizacji na KUL indywidualnego toku studiów w ramach  Międzyobszarowych Indywidulanych Studiów Humanistyczno - Społecznych.

 

Studenci ekonomii mogą uczestniczyć w programie Socrates-Erasmus, który wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę oraz stwarza możliwości udziału w wielu interesujących projektach edukacyjnych. Można ubiegać się o stypendium między innymi w Charles University in Prague (Czechy), University of Joensuu (Finlandia), Universidad de Sevilla (Hiszpania), Université de Fribourg (Szwajcaria).

 

Ekonomia I stopień

Nauczanie na kierunku ekonomia koncentruje się na nauczaniu o zjawiskach ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, prezentowanych tak w makro- jak i mikroskali, jak też w przekroju krajowym i międzynarodowym.

Przedmiot badań dotyczy zakresu współczesnej ekonomii, zarówno o treści powszechnie uznanej (basic economics), jak i będącej ciągle jeszcze przedmiotem teorii alternatywnych, co oznacza, że w procesie kształcenia sygnalizuje się, iż współczesna ekonomia ciągle się rozwija, a częścią rozwoju jest też weryfikacja i aktualizacja wiedzy dotychczasowej.

Studia kierunkowe z ekonomii przygotowują do identyfikacji, formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, przy pomocy podstawowych narzędzi metodologicznych i technik operacyjnych, zarówno o charakterze jakościowym jak i ilościowym. W nauczaniu akcentuje się kształtowanie u studentów wartości chrześcijańskich oraz postaw i umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej ukierunkowanej na sprawność i efektywność, uwzględnienie zasad etyki.

Absolwent nabywa podstawową wiedzę i wykształcenie humanistyczne oraz kulturę umysłową, co pozwala mu być świadomym obywatelem oraz orientować się w podstawowych problemach społecznych i gospodarczych współczesnej Polski i świata. Licencjat zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności pozwalające na pracę zarówno na stanowiskach operacyjnych wymagających umiejętności analityka ekonomicznego, jak też wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Interesująca oferta kształcenia ogólnego pozwala na uzyskanie kompetencji wykorzystywanych dla przykładu w pracy dziennikarza, specjalizującego się w problematyce ekonomicznej. Obszerny kurs z zakresu rachunkowości, obowiązkowy dla studentów, pozwala na zdobycie kompetencji zawodowych umożliwiających pracę w księgowości.

W powiązaniu z szeroką problematyką polityki gospodarczej – w tym zagadnieniami rozwoju regionalnego – oraz finansów, absolwenci kierunku ekonomia powinni znaleźć zatrudnienie w biznesie, sektorze administracji publicznej: zarówno rządowej, jak też samorządowej.

Studia I stopnia przygotowują studentów na podjęcie wyzwań dalszej specjalizacji, zarówno na studiach II stopnia, jak też studiach podyplomowych.

 

Ekonomia II stopień

Studia II stopnia na kierunku ekonomia koncentrują się na profesjonalizacji wiedzy i umiejętności absolwentów I stopnia studiów, posiadających podstawową wiedzę w zakresie ekonomii. Poza poszerzeniem i pogłębieniem ogólnej wiedzy ekonomicznej, zarówno w wymiarze mikro (choćby przez zajęcia z ekonomii menadżerskiej) jak też makro (zaawansowane modele gospodarki jako całości) studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach dwóch ścieżek specjalizacyjnych: „inwestycji kapitałowych i strategii inwestycyjnych” oraz „rachunkowości i finansów przedsiębiorstw”, interesujących, gdyż stanowiących odpowiedź w formie edukacyjnej oferty na zapotrzebowanie rynku pracy.

 

NAUKA

Pracownicy Instytutu Ekonomii i Zarządzania czynnie włączają się w prace na rzecz środowiska lokalnego, odzwierciedleniem czego jest szereg ekspertyz (na przykład: na zamówienie komisji sejmowych czy jednostek samorządowych), badania w zakresie aktualnych problemów polskiej gospodarki uwzględniające kontekst lokalny, szkolenia, analizy wykorzystywane w ramach programowania rozwoju regionu itp. Pracownicy Instytutu zajmują się wdrażaniem nowoczesnych metod w rachunkowości i controllingu, kompleksową współpracą z instytucjami finansowymi w zakresie kredytów, leasingu, pozyskiwaniem dotacji PHARE i innych.

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania prowadzi stałą współpracę z kilkoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi np. Institut Catholique de Paris (Francja ), University of Joensuu (Finlandia), Metropolitan Autonomus University (Meksyk), University of Tennessee (USA), Columbia University (USA).

 

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi uwidacznia się głównie poprzez:

- realizacja wspólnych projektów badawczych,

- organizacja konferencji,

- publikacje naukowe,

- wyjazdy zagraniczne w celu wygłoszenia wykładów.

 

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA 

W Kole Naukowym Studentów Ekonomii (KNSE) aktywnie bierze udział kilkadziesiąt osób. Głównymi celami są:

- organizacja cyklicznych konferencji naukowych szkoleń oraz warsztatów,

- współpraca z międzynarodową organizacją studencką AIESEC,

- organizacja rozmaitych spotkań z przedstawicielami świata polityki oraz biznesu,

- rozwój zainteresowań oraz zdobywanie praktycznych umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego w przyszłej pracy zawodowej.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Ekonomia studia I stopnia

Absolwent kierunku ekonomia posiada ogólną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i nauk pokrewnych na temat funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Rozumie podstawowe kategorie i pojęcia ekonomiczne. Poza przygotowaniem teoretycznym o charakterze ekonomicznym, potrafi posługiwać się narzędziami matematyczno - informatycznymi, niezbędnymi w pracy ekonomisty. Jego wiedza ekonomiczna zdobywana w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych jest uzupełniona umiejętnościami praktycznymi nabywanymi w trakcie praktyk zawodowych.

Absolwent zna zasady pracy różnych instytucji bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami zaspokajania potrzeb materialnych lub niematerialnych. Rozumie obowiązki i prawa państwa wobec podmiotów gospodarujących. Nabywa umiejętności umożliwiające sprawne uczestniczenie w procesie produkcji, wymiany lub konsumpcji dóbr. Potrafi pracować w przedsiębiorstwie lub podjąć ryzyko utworzenia własnej firmy. Cechuje się znajomością języka obcego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną. W trakcie nauki rozwija umiejętność wykorzystania techniki i technologii informatycznej oraz podstaw prawa gospodarczego. Potrafi kontaktować się z instytucjami funkcjonującymi w środowisku biznesu – państwowymi, prywatnymi i samorządowymi.

Absolwent kierunku jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

 

Ekonomia studia II stopnia na specjalności „rachunkowość i finanse przedsiębiorstw”

Specjalność „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw” stanowi odpowiedź w formie oferty edukacyjnej na zapotrzebowanie rynku pracy. Absolwenci studiów kierunkowych Ekonomia II stopnia na tej specjalności uzyskują wiedzę pozwalającą na rozwijanie umiejętności potrzebnych w pracy ekonomisty specjalisty z zakresu rachunkowości i finansów, księgowego oraz specjalisty ds. zarządzania finansami. Absolwent posiada umiejętności zgodne ze specyfiką wybranej ścieżki kształcenia specjalistycznego: potrafi doradzać w zakresie finansowania rozwoju przedsiębiorstw; umie analizować sprawozdania finansowe; potrafi samodzielnie prowadzić rachunkowość oraz rozwiązywać problemy w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Znajomość technik analitycznych oraz możliwość uzyskania kompetencji w zakresie współpracy grupowej na zajęciach laboratoryjnych dedykowanych realizacji konkretnych projektów praktycznych (biznes-planowania, rozmaitych wniosków projektowych, strategii biznesowych itp.) stanowią dopełnienie wiedzy teoretycznej praktycznym kontekstem aktywności zawodowej ekonomistów.

Absolwenci specjalności „rachunkowość i finanse przedsiębiorstw” zawodowo z pewnością odnajdą się w pracy na różnych stanowiskach – zarówno operacyjnych, jak też zarządczych – w bankowości, sektorze MSP czy administracji publicznej. Jednak program kształcenia pozwala również rozwinąć umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej działalności biznesowej – włączając w to proceduralny kontekst jej zainicjowania w obecnych uwarunkowaniach legislacyjnych.

 

Ekonomia studia II stopnia na specjalności „inwestycje kapitałowe i strategie inwestycyjne”

Specjalność „Inwestycje kapitałowe i strategie inwestycyjne” stanowi edukacyjną odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, koncentrowaną na profesjonalizacji działalności inwestycyjnej, rozumianej w kategoriach strategicznego zarządzania finansami. Program kształcenia pozwala rozwinąć kompetencje potrzebne do prowadzenia własnej działalności biznesowej – włączając w to proceduralny kontekst jej zainicjowania w obecnych uwarunkowaniach legislacyjnych. Mikroekonomicznie kierunkowane aspekty programu pozwalają na zdobycie unikalnych umiejętności służących zarządzaniu procesami finansowymi podmiotów gospodarczych, podporządkowanych realizacji strategicznych celów. Kontekst makroekonomiczny daje podstawy do samodzielnej analizy procesów finansowych zachodzących w skali całej gospodarki (w jej współczesnych uwarunkowaniach, jako gospodarki otwartej), z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań i powiązań z dalszym otoczeniem (bloki gospodarcze, gospodarka światowa). Absolwenci specjalności uzyskują tym samym konieczne kompetencje – zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym – wymagane przez rynek pracy dla analityków i osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami w ramach przedsiębiorstwa (w wymiarze operacyjnym oraz strategicznym), specjalistów w zakresie polityki inwestycyjnej czy analityków oraz prognostyków rynków finansowych we wszystkich sektorach.

Znajomość analizy ilościowej oraz możliwość rozwinięcia kompetencji w zakresie współpracy grupowej na zajęciach laboratoryjnych dedykowanych realizacji konkretnych projektów praktycznych (budowa portfela inwestycyjnego, wyceny instrumentów dłużnych, oceny strategii inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych w Polsce, analizy indeksów giełd finansowych, projektowym ujęciu analizy fundamentalnej, itp.) stanowią dopełnienie wiedzy teoretycznej praktycznym kontekstem aktywności zawodowej ekonomistów.

 

 


 

ZARZĄDZANIE

 

Kierunek Zarządzanie prowadzi:

 • studia stacjonarne I stopnia;

 • studia stacjonarne II stopnia

Istnieje także możliwość realizacji na KUL indywidualnego toku studiów w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

 

Studenci zarządzania mają możliwość ubiegania się o stypendia programu Socrates/Erasmus, w ramach, którego wyjeżdżają do wybranego państwa i tam zaliczają semestr.

Kierunek Zarządzanie jest włączony w system mobilności studentów uniwersytetów polskich - program MOST. Program w ogólnych założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu SOKRATES. Student ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na danym uniwersytecie. Podstawą semestralnych studiów w programie MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.

 

Zarządzanie I stopnia

Zarządzanie jest kierunkiem który łączy wiele dyscyplin wiedzy ekonomicznej, społecznej, humanistycznej i prawnej. Realizacja programu studiów umożliwia kształtowanie kluczowych z punktu widzenia konkurencyjności na rynku pracy kompetencji wymaganych od przyszłych specjalistów i menedżerów współczesnych organizacji.

W programie znajduje się urozmaicona oferta przedmiotów kierunkowych rozwijających wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, ale także z dyscyplin pokrewnych. Studenci mogą również skorzystać z oferty przedmiotów w języku angielskim oraz studiów w ramach double-degree we współpracy z Memorial University w Kanadzie.

W ramach studiów przekazywana jest studentom nie tylko aktualna wiedza z zarządzania dająca im podstawy teoretyczne, ale także jej możliwości aplikacyjne, odpowiadające wyzwaniom współczesnych organizacji. Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu student potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacyjnymi. Metody kształcenia dostosowane są do twórczego rozwijania wiedzy przy wykorzystaniu pracy samodzielnej lub zespołowej, a także zaspokajania zapotrzebowania na kadry kierownicze i specjalistyczne w nowoczesnych organizacjach.

Specyfiką studiów na kierunku zarządzanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest dążenie do kształtowania postaw spójnych z misją naszej Uczelni. Stąd obecność w programie studiów przedmiotów podkreślających społeczny i humanistyczny wymiar zarządzania organizacjami.

 

Zarządzanie II stopnia

Celem studiów II stopnia w zakresie zarządzania na KUL jest przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla, a także na stanowiskach sztabowych zajmujących się problemami zarządzania w różnych organizacjach. Studenci przygotowani są do pełnienia funkcji planistycznych, organizacyjnych, zarządczych, decyzyjnych przy uwzględnieniu najnowszej wiedzy w każdej z tych dziedzin cząstkowych. W ramach studiów oferowana jest wiedza rzeczowa na temat współczesnych organizacji i sposobów ich funkcjonowania a także wiedza metodologiczna dotycząca przede wszystkim umiejętności rozwiązywania różnego rodzaju problemów pojawiających się we współczesnych organizacjach. Absolwent potrafi działać nie tylko samodzielnie, ale także w zespołach (w tym także zespołach międzykulturowych).

Specyfiką studiów zarządzania na KUL jest uwzględnienie w procesach dydaktycznych treści dotyczących podstaw filozoficznych, etycznych, humanistycznych i społecznych. W programie kształcenia uwzględniona jest również specyfika regionu z jego charakterystycznymi cechami, takimi jak: duża liczba małych przedsiębiorstw usługowych, położenie geograficzne obok granicy z Ukrainą czy częste zatrudnianie absolwentów w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Studia drugiego stopnia, obok przedmiotów, które bezpośrednio kształtują wiedzę umiejętności i postawy wymagane od absolwentów kierunku oraz przedmiotów, które stanowią niezbędny warunek nauczania przedmiotów kształtujących umiejętności absolwenta, zawierają zajęcia przygotowujące do pracy naukowej. Przygotowanie to realizowane jest zarówno przez uwzględnienie w programie stosownych przedmiotów teoretycznych, jak i włączanie do programów kształcenia wyników badań naukowych pracowników realizujących procesy dydaktyczne. Warunkiem prowadzenia określonego przedmiotu jest posiadanie przez pracownika stosownego dorobku naukowego.

 

NAUKA

Badania naukowe prowadzone na kierunku Zarządzanie skupiają się wokół następujących dziedzin badawczych: metody i techniki organizacji i kierowania, zarządzanie projektami, zarządzanie grupami przedsiębiorstw, proces integracji europejskiej, rozwój regionalny i lokalny, zachowania organizacyjne, zarządzanie zmianami, kierowanie ludźmi.

 

W ramach współpracy zagranicznej pracownicy kierunku Zarządzanie wyjeżdżali do:

Uniwersytetu w Sewilli, Universidad Francisco de Vitoria w Madrycie, Uniwersytetu Joensuu w Finlandii, Uniwersytetu Karola w Pradze (Charles University Praga), Uniwersytetu w Leuven w Belgii, Minesota University i Augsburg College w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych, GSF Monachium w Niemczech, European University Institute in Florence we Włoszech.

Celem tych kontaktów jest:

 • wymiana programów dydaktycznych i innych pomocy naukowych,

 • realizacja wspólnych badań naukowych,

 • organizowanie konferencji naukowych,

 • wymiana kadry naukowej i studentów,

 • wspólne publikacje.

 

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL skupia w swoich szeregach studentów różnych lat studiów. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom studentów oraz chcąc rozwinąć ich umiejętności Koło dąży do konfrontacji posiadanej i rozwijanej wiedzy teoretycznej z praktyką.

Działalność Koła opiera się na poszerzaniu własnej wiedzy, ale także w oparciu o poczucie odpowiedzialności, członkowie Koła są organizatorami między innymi sesji naukowych, szkoleń, akcji informacyjnych. Ciągły rozwój stanowi nie tylko wymóg dzisiejszej rzeczywistości, ale jest również fundamentem przyszłej kariery zawodowej.

 

Celem Koła jest:

• pobudzanie zainteresowań naukowych studentów,

• wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,

• umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych,

• rozwijanie innych form aktywności naukowej studentów poszerzających ich zainteresowania związane z programem naukowo-dydaktycznym Kierunku Zarządzanie

• rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,

• integracja środowiska studenckiego i naukowego.

 

Na Kierunku Zarządzanie KUL każdy student ma możliwość wyboru lektoratu z języka obcego. Zainteresowanym studentom Uczelnia stwarza możliwość uzyskania certyfikatu z języka obcego. Każdy student ma możliwość poszerzania swoich umiejętności praktycznych w trakcie praktyk zawodowych. Wśród zajęć fakultatywnych w programie studiów zarządzania są prowadzone wykłady monograficzne w języku angielskim, do wyboru przez studentów.

Uczelnia dostosowuje warunki do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiając efektywne korzystanie z systemu kształcenia. W zależności od rodzaju niepełnosprawności Uczelnia zapewnia dostęp do materiałów dydaktycznych oraz możliwość korzystania ze sprzętu specjalistycznego oraz pomoc w zakresie dostępności treści wykładów i ćwiczeń.

Studenci Kierunku Zarządzanie KUL korzystają z obiektów sportowych i rekreacyjnych wspólnych dla całej Uczelni - sal fitnessu; siłowni; sal sportów walki (sekcja taekwondo, sekcja karate, sekcja dżudo); ziemnych (odkrytych) kortów tenisowych; sekcji (piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, badmintona).

Studenci mają możliwość dostępu do baz danych on-line z komputerów na terenie Uniwersytetu oraz z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, m. in.:

 • Science-direct - zawiera czasopisma naukowe z ekonomii, zarządzania i innych dziedzin,

 • Ebsco - zawiera czasopisma naukowe z ekonomii, zarządzania i innych dziedzin,

 • Emerald - zawiera czasopisma naukowe z zakresu zarządzania.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Zarządzanie studia I stopnia

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Zna specyfikę funkcjonowania instytucji publicznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego i finansów publicznych Jest przygotowany do pełnienia funkcji sztabowych w ramach organizacji oraz jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych średniego szczebla w sposób innowacyjny, z uwzględnieniem ograniczeń prawnych i w trosce o zapewnienie jakości. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i informacjami. Posiada umiejętność zarządzania sferą finansową przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości, kontaktów z bankiem, rynkiem kapitałowym i wykorzystania funduszy UE. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania projektami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się w biznesie oraz pracy w zespole. Potrafi przygotowywać i realizować kampanie promocyjne. Ma wiedzę na temat zastosowań informatyki w zarządzaniu i potrafi samodzielnie tworzyć proste aplikacje informatyczne. Zna język obcy oraz potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania.

 

Specyfika sylwetki absolwenta kierunku zarządzanie wynika z katolickiego charakteru Uczelni. Przejawia się on w realizacji misji Uczelni – jaką jest służba Bogu i Ojczyźnie, a także wskazywanie na wartości, które są podstawowe dla jednostki, firmy i ogółu społeczeństwa. Szczególny nacisk położony jest na kwestie społeczne i humanistyczne, co znajduje odzwierciedlenie w programie nauczania.

 

Zarządzanie studia II stopnia

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, jest również przygotowany do podjęcia pracy naukowej w tym obszarze.

Ma wiedzę dotyczącą kluczowych współczesnych koncepcji zarządzania organizacjami w tym podejścia procesowego czy zarządzania wiedzą. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą aspektów prawnych funkcjonowania organizacji zarówno w sferze cywilnej jak i handlowej. Posiada umiejętności kształtowania strategii organizacji, skutecznego negocjowania w biznesie, zarządzania sferą logistyczną w firmie oraz pracy w zespole. Potrafi zarządzać sferą finansową przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości zarządczej, zarządzania ryzykiem finansowym i kształtowania kontaktów z bankiem. Ma wiedzę na temat funkcjonowania sfery marketingowej w perspektywie krajowej i międzynarodowej.

Posiada umiejętności niezbędne do prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw metodologicznych pracy badawczej i wykorzystywania dostępnych narzędzi informatycznych.

Absolwenci kierunku zarządzanie przejawiają postawy oparte na wartościach wynikających z misji Uczelni, co jest efektem realizacji w ramach programu studiów przedmiotów kładących nacisk na etyczny wymiar zarządzania organizacjami, takich jak Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Etyka w zarządzaniu czy przedmioty misyjne.

 


Studia podyplomowe (planowane w roku 2016/17):

rachunkowość i podatki

zarządzanie i finanse w administracji publicznej

zarządzanie zasobami ludzkimi

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016, godz. 10:10 - Agnieszka Pajdowska