Studia kulturoznawcze mają charakter multidyscyplinarny. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii i teorii kultury, sztuki i religii, a także z zakresu literaturoznawstwa, teatrologii, muzykologii i sztuk plastycznych oraz nauk o mediach. Uczestniczą w zajęciach z kultury medialnej i audiowizualnej, komunikacji społecznej i organizacji kultury. Mają możliwość poznania języków, kultur i religii świata chrześcijańskiego, Chin, Indii, Japonii, Tybetu a także świata judaizmu, islamu, hinduizmu i buddyzmu.


Specjalizacje
Poprzez samodzielny dobór niektórych zajęć dydaktycznych studenci mogą zdobyć specjalizacje z zakresu:

 • na I stopniu:
  • Sztuka, projektowanie i nowe technologie oraz
  • Kultury i religie;
 • na II stopniu:
  • Kultury, religie, cywilizacje;
  • Retoryka w kulturze, oraz
  • Animacja społeczno-kulturalna: sztuka i media.

W ramach dodatkowego, fakultatywnego przygotowania pedagogicznego, zdobywają uprawnienia do nauczania w szkole przedmiotów: wiedza o kulturze oraz przedmiotów pokrewnych.

Studenci kulturoznawstwa uczestniczą w zajęciach terenowych, poznając działalność instytucji kulturalnych. Mogą brać udział w bieżących wydarzeniach artystycznych sztuk performatywnych i podejmować dyskusję nad nimi oraz uczestniczyć w zajęciach z projektów artystycznych w zakresie pracy z narzędziami intermedialnymi.

Studenci mogą także korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS.

Absolwent kulturoznawstwa jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach tworzenia i upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach i galeriach, teatrach, kinach oraz w instytucjach o charakterze społecznym, w agencjach reklamowych i public relations. Osoby, które ukończyły fakultatywne przygotowanie pedagogiczne, mogą pracować w zawodzie nauczyciela.

Przy kierunku działa Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa KUL, które organizuje odczyty, dyskusje, sympozja, wystawy, konkursy, wyjazdy naukowe. Ponadto Koło we współpracy z pracownią klasycznych technik artystycznych jest organizatorem warsztatów pisania ikon. Uczestnicy warsztatów poznają tradycyjną technologii „pisania” ikon, począwszy od przygotowania desek i gruntów poprzez samodzielne sporządzanie farb temperowych i werniksów. Projekt obejmuje także wprowadzenie w podstawy teologiczne tej specyficznej kategorii malarstwa religijnego. Powstałe ikony są prezentowane na okolicznościowych wystawach. Pracownia prowadzi również zajęcia z różnych technik rysunku, malarstwa i rzeźby.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów w zakresie:

 • historii i współczesnych zjawisk kulturowych świata chrześcijańskiego, judaizmu, islamu, hinduizmu, buddyzmu
 • kultury medialnej i audiowizualnej oraz  komunikacji społecznej
 • organizacji i animacji kultury w różnych placówkach kulturalno-oświatowych
 • kreowania wizerunku w kulturze
 • technik oratorskich w przekazie kultury.

 

Zawody

 • animator kultury
 • pracownik instytucji tworzenia i upowszechniania kultury
 • nauczyciel przedmiotów związanych ze sztuką (osoby z przygotowaniem pedagogicznym)
 • pracownik wydawnictw
 • kreator wizerunku w kulturze

 

Studia w sposób pogłębiony zaznajamiają z różnymi dziedzinami kultury, m.in. kultury audiowizualnej, architektury, malarstwa, rzeźby, literatury, teatru, retoryki, muzyki; są też okazją do przyswojenia języków europejskich i pozaeuropejskich (np. arabski, hebrajski). Odpowiedni dobór zajęć umożliwia zdobycie specjalizacji: Kultury, religie, cywilizacje; Retoryka w kulturze; Animacja społeczno-kulturalna: sztuka i media. Zajęcia warsztatowe pozwalają nabyć umiejętności i opanować narzędzia przydatne do poruszania się zarówno w rozwijającym się dynamicznie cyfrowym świecie, jak i w klasycznych technikach plastycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba, Ikona).

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2016, godz. 22:50 - Andrzej Zykubek