Instytut Leksykografii (do 1 IX 2006 Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny), placówka naukowo-badawcza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, została utworzona 27 I 1970 przez Senat Akademicki w celu wydawania Encyklopedii katolickiej i innych wydawnictw typu słownikowego. W bieżącym roku ukończono edycję podstawową tego dzieła, obejmującą 20 tomów.

Twórcą struktury Międzywydziałowego Zakładu Leksykograficznego, która z małymi modyfikacjami przetrwała do dziś, był Romuald Łukaszyk; wypracowując metodę leksykografii katolickiej, wydał pierwsze 4 tomy Encyklopedii katolickiej (I-IV, Lublin 1973-83); następnie kierującymi pracą Zakładu byli: Stanisław Kamiński (redaktor naczelny), dobierając do pomocy Anzelma Weissa (sekretarz naukowy) i Karola Klauzę (zastępca redaktora naczelnego), Jerzy Misiurek (sekretarz naukowy; wydał t. V, Lublin 1989), Jan Walkusz (naczelny) i Stanisław Janeczek (zastępca; wydali t. VI, 1993), Jerzy Duchniewski i Mirosław Daniluk (zastępca; VII, Lublin 1997), Bogusław Migut i Edward Gigilewicz (zastępca; VIII, Lublin 2000), Bogusław Migut i Robert Sawa (zastępca; IX, Lublin 2002), Eugeniusz Ziemann (2006-08 pełnił obowiązki dyrektora Instytutu) i Robert Sawa (zastępca; X-XII, Lublin 2004-08); od 1 XII 2008 funkcję dyrektora Instytutu i redaktora naczelnego Encyklopedii katolickiej pełni Edward Gigilewicz, pod którego redakcją ukazało się 8 tomów Encyklopedii katolickiej (XIII-XX, Lublin 2009-14).

W celu dotarcia do jak najszerszego kręgu czytelników i spopularyzowania ważnych zagadnień Instytut Leksykografii wydaje także, bazującą na hasłach encyklopedycznych, serię Biblioteka Encyklopedii Katolickiej, w której dotychczas ukazały się: Historiografia (1992) pod red. Jana Walkusza, Kalendarze (2003) – Edwarda Gigilewicza, Jezus Chrystus. Ikona historii i wiary (2004) – Ryszarda Dziury, Jezus Chrystus. Ikona kultury (2004) – Marii Jacniackiej i Beaty Krasuckiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia (2008) – Grzegorza Kramarka i Eugeniusza Ziemanna, Krzyż (2011) – Elżbiety Kasjaniuk.

W 2010 roku wydano poprawiony i rozszerzony Wykaz skrótów Encyklopedii katolickiej, opracowany przez Jana Warmińskiego (3. wydanie). Rozpoczęto także wydawanie serii Prace Instytutu Leksykografii. Pracownicy Instytutu prowadzą własne badania naukowe, a także uczestniczą w licznych przedsięwzięciach leksykograficznych i encyklopedycznych podejmowanych przez różne wydawnictwa krajowe i zagraniczne, m.in. jako autorzy (Mirosław Daniluk Encyklopedia instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, Lublin 2000), redaktorzy naczelni (Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. Suplement współczesny IV-XXIV, Warszawa 1998-2003 i Encyklopedia „Białych plam”. Suplement XIX-XX, Radom 2005-06 – Edward Gigilewicz) oraz autorzy haseł (m.in. Religia. Encyklopedia PWN I-IX, Warszawa 2001-03; Leksykon duchowości katolickiej, Lublin 2002; Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, Radom 2006; Leksykon pedagogiki religii, Warszawa 2007), a także recenzenci.

Obecnie w Instytucie Leksykografii przygotowywana jest Encyklopedia 100-lecia KUL.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2016, godz. 12:34 - Piotr Królikowski